Ny allmennkringkastingsplakat må inkludere gudstjenester og andakter

Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep.

0030 Oslo

Gjenpart: postmottak@kkd.dep.no

Høring - Allmennkringkastingsplakat for NRK

Tromsø stift/Den katolske kirke i Nord-Norge (heretter: stiftet) har mottatt høringsnotat med utkast til allmennkringkastingsplakat for NRK. Stiftet er takknemlig for denne mulighet til å uttale seg i en sak som vedrører oss og der vi står i en stor internasjonal sammenheng. Stiftet ser positivt både på plakaten og på de gode intensjoner som ligger bak mht. utviklingen av Norsk rikskringkasting. Likevel mener vi at plakaten er noe mangelfull. Stiftet foreslår derfor at plakatens fjerde avsnitt (NRK skal etterstrebe høy kvalitet, mangfold og nyskapning) bør få tilføyd et nytt punkt, f.eks. med følgende ordlyd:

"NRKs tilbud skal inkludere overføring av gudstjenester og andakter - vanligvis uten redaksjonell bearbeiding - fra sammenhenger som vesentlige deler av befolkningen kan identifisere seg med."

Dette dekkes ikke tilfredsstillende av noe annet punkt ettersom denne form for programvirksomhet er helt egenartet. Den redaksjonelle rolle overtas på mange måter av det trossamfunn som avholder gudstjenesten. Samtidig beholder NRK ansvaret for å gi et autentisk bilde av hva som sies og foregår under gudstjenesten. Kommentarer er bare unntaksvis (overføring fra Peterskirken julenatt) og i forkant eller etterkant naturlig. Etter sin natur vil slike overføringer ikke være "avbalanserte" programmer, men «ensidige» og uimotsagte fremføringer av noe som foregår på subjektiv basis. Det er viktig å fastholde at denne form for overføringer er en del av allmennkringkastingens ansvar. Det svarer til hva som forekommer i mange andre land. Det respekterer at religion er en vesentlig del av livet i landet og det gir en faktisk hjelp for mange mennesker til å utøve sin religion selv om de ikke kan oppsøke sted hvor gudstjenesten eller andakten foregår. Denne rolle (og ikke gudstjenesten som kuriøs eller eksotisk foreteelse) gjør det naturlig å knytte denne form for overføringer til "sammenhenger som vesentlige deler av befolkningen kan identifisere seg med". Dette skal selvfølgelig ikke være til hinder for at NRK også bringer andre former for religiøse innslag. Det vil til enhver tid være et redaksjonelt vurderingsansvar å bestemme hva vesentlige deler av befolkningen kan identifisere seg meg. Vesentlige deler forutsetter ikke noe slags flertall. Heller ikke bindes dette til f.eks. Den norske kirkes gudstjenester og andakter. Tromsø, 10. august 2007.

Med vennlig hilsen

Torbjørn Olsen Bispedømmeadministrator

av Webmaster publisert 17.08.2007, sist endret 17.08.2007 - 15:29