Møte mellom Den hellige far og kardinalkollegiet

 Se også:

Et møte for bønn og refleksjon mellom paven og medlemmene av kardinalkollegiet fant sted 23. november i Vatikanets nye synodehall - dagen før paven kreerte 23 nye kardinaler. Morgenens sesjon begynte med en hilsen som ble frembrakt av dekanus for kardinalkollegiet, kardinal Angelo Sodano, som samme dag feiret sin 80-årsdag. Etter å ha gratulert kardinal Sodano, innledet paven til det tema han hadde valgt for dagens drøftinger: "Økumenisk dialog i lys av bønn og av Herrens bud 'at de alle må være ett'" (ut unum sint).

Kardinal Walter Kasper, president for Det pavelige råd for fremme av kristen enhet, ga så en bredt anlagt oversikt over dagens situasjon med tanke på økumenisk dialog og relasjoner, der han fokuserte på tre områder; relasjonene til de gamle st-kirkene; relasjonene med de kristne fellesskap som oppsto ved reformasjonen i det sekstende århundre; relasjonene med karismatiske og pentekostale bevegelser som har utviklet seg først og fremst i løpet av forrige århundre. Kardinal Kasper presenterte også de resultater som er oppnådd på hvert av disse områdene, der han beskrev den fremgang som er nådd til nå og problemer som gjenstår å løse.

Den etterfølgende debatten omfattet en vidtrekkende utveksling av erfaringer og meninger, som gjenspeilte forskjellige situasjoner. Sytten kardinaler talte og forskjellige problemer ble tatt opp, blant dem de kristnes felles økumeniske forpliktelse på velferds- og sosialområdet og til å forsvare moralske verdier ved de gjennomgripende endringer i det moderne samfunn.

I kommunikeet etter møtet heter det at det spesielt ble bemerket at Kirkens sosiallære og gjennomføringen av den er av de mest lovende områder for økumenikk. Det ble også nevnt at man bør bruke kommunikasjonsformer som ikke støter andre kristnes følelser.

Det ble foreslått at mulighetene for økumenisk utvikling skulle studeres mer i dybden, og i denne forbindelse kan nevnes hendelser av stor betydning, slik som den økumeniske konferansen i Sibiu, Romania, de økumeniske og interreligiøse møtene i Napoli, Italia, patriark Aleksej II av Moskvas reise til Paris og de store økumeniske samlingene for kirkelige bevegelser i Stuttgart, Tyskland. Videre ble det fokusert på spørsmål som samarbeid mellom kristne av forskjellige konfesjoner for å forsvare familien i samfunnet og i lovgivning og betydningen av åndelig økumenikk og av personlige relasjoner mellom de troende og med overhodene i andre kristne konfesjoner.

Til sist ble oppmerksomheten også rettet mot relasjonene til jødedommen og til interreligiøs dialog i en større sammenheng. En rekke av innleggene berørte relasjoner med jødene og med islam. De oppmuntrende tegn i brevet fra 138 muslimske ledere og den saudiarabiske kongens besøk hos paven ble særskilt nevnt.

Andre temaer som ble diskutert, omfattet de vansker som møter den kristne tro i en sekularisert verden og betydningen av en ny evangelisering som svarer på det postmoderne menneskets dypeste og varigste håp om lykke og frihet. Kirkens forpliktelse til å fremme fred, til kamp mot fattigdom og til avskaffelse av våpen ble sterkt understreket.

Etter at kardinal Kasper hadde svart kort på en del særskilte punkter, holdt Den hellige far en avsluttende tale, der han oppsummerte det som var diskutert. Han takket kardinalene for deres medvirkning og innlegg og annonserte utgivelsen av sin nye encyklika, med temaet det kristne håp. Encyklikaen offentliggjøres fredag den 30. november.

VIS - Vatican Information Service (29. november 2007)

av Webmaster publisert 29.11.2007, sist endret 29.11.2007 - 11:42