Verdensbønnedagen for kall 2008

Verdensbønnedagen for kall 2008, eller Kallssøndagen, feires søndag den 13. april. Hvert år kommer paven med et budskap til dagen, som markeres i menigheter og ordenshus verden over. I OKB går kollekten denne søndagen til bispedømmets prestestudenter.

PAVENS BUDSKAP

I anledning kallssøndagen kommer Den hellige far hvert år med et budskap, som også er oversatt til norsk. Budskapet handler i år spesielt om kallet til å delta i Kirkens misjonsarbeid. Les budskapet her.

FØLGEBREV FRA OKB

P. Carlo Le Hong Phuc, rektor ved St. Eystein presteseminar, har sendt det følgende brev til bispedømmets menigheter og ordenshus i anledning Kallssøndagen:

Kjære sogneprester, kjære menigheter,

Verdensbønnedagen for kall finner sted i den atmosfære av glede som påskefeiringen gir. I år markerer Kirken dagen søndag den 13. april. Kirken er overbevist om kallenes betydning og intensiverer bønn om at disse kall må øke i både antall og kvalitet.

Det første kristne felleskap oppstod ved at noen fiskere fra Galilea, etter å ha møtt Jesus, ble overbevist av hans stemme og tok imot hans oppfordring: «Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere» (Mk 1,17; Mt 4,19). I virkeligheten har Gud alltid utvalgt noen mennesker til å på direkte vis tjene Ham og Kirken. Det er ingen tvil om at Gud fortsetter å kalle ungdommer og voksne til å forlate alt for å ofre seg for å forkynne Evangeliet og gjøre pastoral tjeneste.

Når vi minnes Jesu befaling: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans» (Matt 9,37), innser vi hvor nødvendig det er for oss å be om kall til prestetjenesten og til det gudviede liv. Det kan ikke være overraskende for oss at der hvor der bes ivrig, der blomstrer også kall. Derfor oppfordrer jeg alle menigheter til å hver første fredag i måneden be spesielt for kall.

Måtte Maria hjelpe mange unge i vårt bispedømme til å si med sine liv: «Se, jeg er kommet for å gjøre din vilje, Gud» (Hebr 10,7).

Kollekten på denne dagen går til Oslo katolske bispedømme sine prestestudenter. Deres støtte og bidrag er viktig for å opprettholde St. Eystein presteseminar og for å utdanne nye prester i vårt bispedømme. På forhånd vil jeg gjerne takke for alle gode gaver.

P. Carlo Le Hong Phuc

Rektor

FORSLAG TIL FORBØNNER VED KALLSSØNDAGEN 2008:

OKB har også forberedt de følgende forslag til forbønner ved messene den 13. april:

La oss be til Kristus for hele hans folk. Måtte han som er alle kalls og tjenesters kilde vise oss vår vei:

Vi ber for Kirkens biskoper, prester og diakoner som i dag fortsetter Herrens hyrdegjerning iblant oss, om at de som nå gir sine liv for fårene, alltid må etterligne den sanne hyrde. Vi ber deg.

Vi ber for bispedømmets prestestudenter som forbereder seg på prestegjerningens og hyrdens tjeneste. Hjelp dem til å avklare sitt kall og gjør dem skikket til verdig å motta ordinasjonens sakrament. Vi ber deg i dag spesielt for diakonene Pål Bratbak og Phu Nguyen Thanh, som den 28. juni skal vies til prester. Måtte det du har påbegynt i dem fullbyrdes gjennom den hyrdegjerning de får del i. Vi ber deg.

Vi ber for flere kall til prestegjerning i Kirken, at stadig flere unge menn må høre Herrens ord om å følge ham og gi sine liv for Kirken og sjelenes frelse. Vi ber deg.

Herre, du kommer i hu menn og kvinner som har forlatt alt for å finne deg i alle ting. Vi ber, styrk dem i deres forsett om å trofast følge din Salvede i et liv viet Evangeliet og nestekjærlighetens bud. Vi ber deg.

Gjennom profeten Jeremia lovet du å gi oss hyrder slik som du vil ha. I tillit til ditt løfte bringer vi deg disse bønner og ber deg velsigne Kirken med preste- og ordenskall. Hør oss ved din Sønn Jesus Kristus vår Herre.

BØNN OM KALL

 - fra pavens budskap til Verdensbønnedagen for kall 2006

Fader, oppreis iblant kristne

tallrike og hellige kall til prestedømmet,

som holder troen levende

og som våker over det salige minne om din sønn Jesus

gjennom forkynnelsen av hans ord

og feiringen av sakramentene,

som du stadig fornyer dine troende med.

Gi oss hellige tjenere av ditt alter,

som med omsorg og glød er Eukaristiens voktere,

Kristi største gaves sakrament,

til forløsning for verden.

Kall tjenere av din nåde,

som gjennom forsoningens sakrament

sprer din tilgivelses glede.

Gi, Fader, at Kirken med glede vil motta

din Sønns Ånds tallrike inspirasjoner,

og, hengitt til Hans lære,

måtte den pleie kall til det ministerielle prestedømme

og til det vigslede liv.

Bevar biskopene, prestene og diakonene,

vigslede menn og kvinner og alle de døpte i Kristus,

så de trofast må fullbyrde sin sendelse

i Evangeliets tjeneste.

Dette ber vi om ved Kristus vår Herre. Amen.

Maria, apostlenes dronning, be for oss.

Pave Bendedikt XVI

VIS / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (7. april 2008)

av Webmaster publisert 07.04.2008, sist endret 07.04.2008 - 11:31