OKB i åpen høring om ekteskapsloven

Mandag den 21. april avholder Stortingets familie- og kulturkomite åpen høring om regjeringens forslag til ny ekteskapslov. Blant organisasjonene som skal i ilden og markere sin motstand mot en kjønnsnøytral ekteskapslov, er Oslo katolske bispedømme ved p. Sigurd Markussen, Håkon Bleken, Henrik Holm og Maria Elizabeth Fongen. Delegasjonen fra OKB får 10 minutter på seg, fra kl. 10.50 til 11.00, til å legge frem sitt syn.

Den katolske kirke i Norge har tidligere levert inn skriftlig høringsuttalelse på lovforslaget, som ble presentert av regjeringen den 14. mars. Lovforslaget innebærer at homofile kan inngå ekteskap, at de på lik linje med heterofile par og enslige skal få rett til å bli vurdert som adoptivforeldre og at lesbiske par skal få samme adgang til assistert befruktning som heterofile.

Lovforslaget spesifiserer videre at trossamfunnene får rett, men ikke plikt, til å vie homofile.

Ved lanseringen av den nye ekteskapsloven foreslås den nåværende partnerskapsloven opphevet. Dessuten foreslår regjeringen, som resultat av den nye ekteskapsloven, endringer i adopsjonsloven, bioteknologiloven og barneloven.

Regjeringen har med dette valgt å se bort fra argumentasjonen fra en mengde kritiske høringsinstanser, deriblant Oslo katolske bispedømme. Den 21. april får OKB og en rekke andre instanser ny anledning til å markere sitt syn.

"Lovforslaget i sin nåværende form representerer så alvorlige anslag mot samfunnets bærende institusjoner - ekteskapet og familien - og mot vår sivilisasjons viktigste verdier, at Oslo katolske bispedømme tar fullstendig avstand fra det og ber om at lovforslaget trekkes umiddelbart tilbake," konkluderes det i høringsuttalelsen fra OKB.

OKBs motstand mot den nye ekteskapsloven kan oppsummeres i de følgende punkter:

1) Forslagene ser helt bort fra barnets behov og barnets beste og kulminerer med å diskriminere barn med lesbiske foresatte ut fra besvangringsmetode og genetisk helse.

2) Det naturlige utgangspunkt for barn, deres rett til å komme til verden og vokse opp med sine biologiske foreldre, har absolutt prioritet. Endringsforslagene innebærer at barn blir sekundære i forhold til voksnes ønsker, at de blir tingliggjort og med overlegg blir avskåret fra sitt biologiske opphav.

3) En forståelse av ekteskapet som løser det både fra å være et forhold mellom en mann og en kvinne og fra deres felles reproduksjon og barneoppdragelse, rammer den objektive kjernen i det ekteskapet faktisk er og vil derfor være en alvorlig trussel mot dets eksistens.

4) Forslaget er ikke drevet frem av et positivt syn på ekteskapet som institusjon, som de homofile også bør få ta del i. Det er grunn til å tro, slik notatets egen statistikk viser, at denne retten i svært begrenset grad vil bli benyttet.

5) Vesentlig svekkelse av ekteskapet og familien vil ha som følge at det offentlige etter hvert vil gå inn og ta et primæransvar for barn, og den parallelle utvikling vil være fremvekst av et samfunn med en stadig mer dominerende statsmakt.

6) Endringene innebærer overgang til et samfunn basert på et livssyn hvor teknologi blir styrende og seksualitet og reproduksjon skilles fra hverandre.

7) Dersom endringene er ment å skulle styrke de homofiles/lesbiskes plass i samfunnet, bør det baseres på seriøs utredning og forskning. Forslaget om å omdefinere partnerskap til ekteskap krever en annen type forbindtlighet enn partnerskapsloven la opp til og kan innebære en usaklig tilbakevirkende kraft.

Trolig er de fleste forslagene til ny ekteskapslov sikret flertall i Stortinget.

Les:

- 5.000 protesterte mot ny ekteskaplsov (Vårt Land)

- Pressemeldingen fra Barne- og likestillingsdepartementet i forbindelse med lovframlegget den 14. mars

- Forslaget til ny ekteskapslov

- Tromsø Stifts høringsuttalelse

- OKBs høringsuttalelse

- Fra Den katolske kirkes Katekisme om ekteskapet

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (21. april 2008)