Opprop om felleskristen bønnefaste for barnets rett til mor og far

 Se også:

En mengde representanter for kristne kirkesamfunn, organisasjoner og bevegelser har gått sammen om et opprop for felleskristen bønnefaste for barnets rett til mor og far - i anledning regjeringens forslag til ny og kjønnsnøytral ekteskapslov. Oppropet er blant annet signert av biskop Georg Müller SS.CC. av Trondheim og lyder slik:

Vi henvender oss med dette til alle kristne i menigheter, organisasjoner og bevegelser, og til det norske folk. Vi oppfordrer alle som ser alvoret, til å samle seg i bønn og faste for ekteskapet mellom mann og kvinne, og for barns rett til mor og far.

Norges regjering ønsker å innføre en ny lov som radikalt vil forandre ekteskapet og barns rettigheter i vårt samfunn. Det er oppsiktsvekkende at politikere er villige til å vedta lovforslaget uten å følge vanlige prosedyrer for ansvarlig lovbehandling. Mange føler seg provosert og overkjørt av politikernes hastverk. Vi kan ikke tie i denne situasjonen.

Lovforslaget - et dramatisk samfunnseksperiment

Det er nødvendig å peke på følgende omstendigheter rundt lovforslaget:

- Det er fremmet etter en saksbehandling som bryter vanlige prosedyrer for ansvarlig lovforberedelse: Ingen offentlig utredning, ingen stortingsmelding, ingen konsekvensutredning.

- Lovforslaget omdefinerer naturgitte ordninger. Enkjønnet og tokjønnet samliv vil alltid være vesensforskjellige samlivsformer. Kjønnspolariteten mellom mann og kvinne i ekteskapet kan ikke defineres bort som uvesentlig - verken for samfunnet eller for barna.

- Lovforslaget tar ikke hensyn til barnets beste og utfordrer FNs Barnekonvensjon, særlig artikkel 7.1., 8.1. og 18.1. (En ny definisjon av ekteskap vil også kunne komme i konflikt med FNs Menneskerettighetserklæring, artikkel 16. Den vil diskriminere alle de barn som etter denne loven blir fratatt far eller mor, og som dermed skilles ut fra alle andre barn.) Loven kommer også i konflikt med Den europeiske konvensjonen for barns rettigheter ved adopsjon som trolig må sies opp fordi den klart sier at barn som adopteres har rett på en mor og en far.

- Det er mangel på konsekvens når det insisteres på kjønnskvotering i alle sammenhenger, men ikke i ekteskap og familie - barns primære og viktigste oppvekstmiljø. Hvem har gitt staten rett til å frata barn deres biologiske mor eller far?

I en kultur som har sine røtter i den kristne tro, er Jesu forhold til barnet avgjørende viktig. Vi kjenner alle han som la hendene på de små og som satte barnet i sentrum. Det er tankevekkende at Jesus aldri taler strengere enn til dem som fører barnet på avveier.

Verken før eller etter at loven eventuelt blir vedtatt, vil vi oppgi vår overbevisning om ekteskap og barnets rett. På grunn av lovens uforenlighet med den kristne tro vil den tvinge mange inn i en permanent konflikt med statens ideologi, for eksempel når det gjelder undervisning i barnehager og skoler, adopsjonspraksis osv. Vi vil oppfordre det norske folk til å reise seg og si fra til sine folkevalgte for å hindre denne skjebnesvangre lovendringen.

Hvis den vedtas, vil vi måtte anklage dem som har gjort seg skyldig i å frata barnet en grunnleggende menneskerett.

I denne situasjon er vårt hovedbudskap:

- Et ja til ekteskapet som den naturlige og gudgitte samlivsordning for én mann og én kvinne, og dets fortsatte særstilling i lovverket.

- Et ja til barnets rett til både mor og far.

Vårt Ja - en oppfordring til bønn og faste

I avgjørende stunder har kirken kalt de troende til faste og bønn, etter Jesu egen oppfordring. Vi står nå ved en korsvei og vil samle oss i bønn og faste. Vi vil stå sammen fra alle menigheter og kristne lag og oppfordrer alle som ser alvoret i situasjonen til å slutte opp om en handling som koster noe og som tydeliggjør vår felles overbevisning.

- Vi oppfordrer alle som har anledning til det, å avsette tid til bønn og faste. Vi avstår fra sultestreik som politisk pressmiddel, men henvender oss med vår bønn og forsakelse til Gud.

- Bruk tid til å be for Stortinget og våre politikere, og for de anliggender som budskapet vårt formulerer.

- Kontakt lokale aviser og medier. Informer lokalpolitikere om bønnefasten og begrunnelsen for den. Snakk med dem om hva de mener om ekteskapet.

- Alle henvendelser til politikere og media må være preget av respekt og saklighet. Skjellsord, trusler og ufin språkbruk er uforenlig med Jesu sinnelag. "Velsign og forbann ikke!" Rom. 12,14.

Vi begynner bønnefasten den 12. april i rammen av aksjonen: "Sammen for ekteskapet" og vil trofast holde på inntil lovforslaget er blitt behandlet i Stortinget, antakelig i mai/juni, eller til det utsettes.

Bønnefasten har ingen sentral organisering. Etter at dette oppropet er lansert, er alle tiltak avhengig av lokale initiativ. Alle som vil være med, gjør det på den måten som passer best. På nettsiden www.JatilEkteskapet.no finner man mer informasjon om både bibelske og praktiske sider ved ulike former for faste.

"Vær frimodige og sterke!" Salme 27,14

Guds fred og glede i bønn og faste! Håpet er ikke ute!

UNDERTEGNET AV:

De kristne Kirkesamfunn

Den Orthodokse Kirke: Fader Johannes, prost for de skandinaviske orthodokse menigheter; munk og arkimandrit

Den Katolske Kirke; Biskop Georg Müller

Den Norske Kirke; Biskop Odd Bondevik

Metodistkirken i Norden og Baltikum, Biskop Øystein Olsen

Pinsebevegelsen i Norge; Formann i lederrådet, Ola Emil Sprakehaug

Det Norske Baptistsamfunn, generalsekretær Magnar Mæland

Norges Kristne Råd, styreleder Svein Jacobsen Vedland

Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, leder Rolf Ekenes

Den Evangelisk Lutherske Frikirken, synodeformann, Arnfinn Løyning

Kristne organisasjoner

Normisjon, generalsekretær Rolf Kjøde

Norsk luthersk Misjonssamband, generalsekretær Ola Tulluan

Norsk Søndagsskole Forbund, generalsekretær Erling Ekroll

Vestlandske Indremisjonsselskap, generalsekretær Karl Johan Hallaråker

Norges Kristelige Student-og Skolleungdomslag, generalsekretær Kåre Rune Hauge

Den Norske Israelsmisjon, generalsekretær Rolf G. Heitmann

Det Norske Misjonsforbund Jarle Råmunddal, generalsekretær i

Det Norske Misjonsselskapet, generalsekretær Kjetil Aano

Kristne bevegelser:

Bønne-og arbeidsfellesskapet Kirkelig Fornyelse, leder Sverre Langeland

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (23. april 2008)

av Webmaster publisert 23.04.2008, sist endret 23.04.2008 - 17:10