Pressemelding fra Oslo katolske bispedømme

Oslo katolske bispedømme er av Oslo tingrett pålagt å gjeninnsette en katolsk prest på Hamar i stilling som prest ved Oslo katolske bispedømme, etter at den aktuelle presten i januar 2008 saksøkte bispedømmet ved biskopen for brudd på arbeidsmiljøloven. Kjennelsen gjelder at presten skal ha rett til å gjeninntre i sin stilling som prest i bispedømmet inntil det foreligger en rettskraftig dom. Hovedforhandlingen er berammet til juni dette år.

Oslo katolske bispedømme vil anke kjennelsen fra Oslo tingrett. Selv om det bare er 14 dager til hovedforhandlingen i saken, er rettens avgjørelse så problematisk for Kirken og ikke minst menigheten at det er nødvendig å få overprøvet den. Avgjørelsen griper sentralt inn i Kirkens myndighet til å fastsette vilkårene for å kunne fungere som prest. Så lenge den aktuelle prestens orden har kalt ham tilbake til Polen, kan han ikke lovlig forvalte sakramentene for menighetens lemmer. Uten denne kirkelige autorisasjonen/jurisdiksjonen blir tjenesten som prest uten innhold. Menigheten vil derfor som nå måtte bli betjent av andre prester i bispedømmet.

Bispedømmet ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. For øvrig henvises det til bispedømmets pressemelding av 9. mars 2008.

Oslo, 27. mai 2008

Oslo katolske bispedømme

v/ informasjonsleder

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (27. mai 2008)

av Webmaster publisert 27.05.2008, sist endret 27.05.2008 - 15:15