Eksorsist og eksorsisme i Oslo katolske bispedømme

De siste dagene har flere medier (deriblant Vårt Land og Dagbladet) inneholdt artikler om at bispedømmet har utnevnt en prest til tjeneste som eksorsist.

I Den katolske kirke er eksorsisme (utdrivelse av det onde) en liturgisk handling med foreskrevne ritualer som benyttes når Kirken anser en troende overtatt av eller i sterkere grad påvirket av det onde. Samtidig er det viktig å se eksorsisme som en del av Kirkens utvidede pastorale arbeid, som i bunn og grunn søker å føre mennesker til Gud og frelse deres sjeler.

Eksorisme har tidligere blitt utført i bispedømmet av prester tilsidesatt til den oppgaven av biskopen.

Biskop Eidsvig kunngjorde utnevnelsen i forrige utgave av Meddelelser fra Oslo katolske bispedømme (Nr. 1, 3. årg. - 2008, 21. april, Nr. 009/2008). Det viktigste i denne kunngjøringen var de føringer og retningslinjer som der ble gitt:

Dersom prestene i bispedømmet ser et behov for eksorsisme, skal en skriftlig forespørsel om dette oversendes biskopen med følgende vedlegg:

a) personalia, sivile og kirkelige, på den troende (inkl. dåpsattest med alle anmerkninger);

b) uttalelse fra prest, samt gjennomgang av den sjelesorg og de tiltak (bønn, velsignelse, messe osv.) som er blitt gjennomført i den aktuelle saken;

c) uttalelse fra lege (og/eller psykolog) om den troende, hvor sykdommer og sykdomshistorie kommer klart frem.

Biskopen kan i forkant av en eksorsisme be om at andre tiltak settes i verk, og at utvidede uttalelser (kirkelige eller medisinske) fremskaffes.

Dette innebærer at dersom en troende selv ser behov for hjelp skal man alltid ta kontakt med sin lokale prest. Det blir opp til presten å ta videre kontakt med bispedømmet.

Eksorsisten i Oslo katolske bispedømme tar kun de oppdrag biskopen gir ham. Hans navn vil ikke bli offentliggjort.

FORDYPNING: Eksorsisme i katolsk teologi og liturgi

av Webmaster publisert 28.05.2008, sist endret 11.04.2012 - 21:36