Neokatekumenatets statutter endelig godkjent

Neokatekumenatet fikk den 13. juni en endelig kirkelig godkjennelse av sine statutter. Det pavelige råd for legfolk overleverer det offisielle dekretet til Neokatekumenatets grunnleggere, Kiko Argüello og Carmen Hernandez, samme dag. Det rapporterer L'Osservatore Romano.

"Den endelige godkjennelsen av statuttene er et avgjørende steg for denne kirkelige bevegelsen som startet i Spania i 1964. Godkjennelsen krevde konsultasjoner på flere nivåer. I en prøveperiode - ad experimentum - fikk rådet mulighet til å se hvordan Neokatekumenatet sterkt bidrar til nyevangeliseringen gjennom en kateketisk-liturgisk praksis, som man har satt stor pris på i alle de år som den har eksistert", sa det pavelige rådet i en kommentar for å betone dekretets avgjørende betydning.

Flere av Vatikanets organer har vært delaktige i granskningen og godkjennelsen av statuttenes 35 artikler - deriblant Kongregasjonen for troslæren, Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen og Kongregasjonen for katolsk utdannelse.

Neokatekumenatet er i dag representert i 105 land i hele verden, spredt over 883 bispedømmer og 4.950 menigheter. De har åpnet 46 bispedømmeseminarer «Redemptoris Mater». Bevegelsen har rundt en million legmenn og -kvinner som medlemmer i tillegg til 1.457 seminarister, 63 diakoner og 731 prester (tall fra 2002). I Det annet Vatikankonsils ånd stiller de seg til disposisjon for biskoper og menigheter for å fremme gjenoppdagelsen av dåpens sakrament og gjenopplivningen av katekumenatet, det vil si forberedelsen på dåpen. Den neokatekumenale vei ser ikke på seg selv som en av de nye åndelige bevegelsene («movimenti»). I stedet dreier det seg om å hente inn igjen den prosessen av innøving av troen som i tidlig kristen tid gikk forut for dåpen, for de kristne som er døpt som barn.

"Etter å ha gransket statuttene nærmere, og etter å ha begjært en del endringer man anså som nødvendige, har Det pavelige råd for legfolket besluttet å godkjenne statuttene", heter det videre i uttalelsen. Det vektlegges også at statuttene nå er "godkjent i sin endelige form og fortjener støtte som et viktig instrument i Kirkens liv, slik at de kan fortsette å bidra til Kirkens beste".

Zenit / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) / www.katolskakyrkan.se (13. juni 2008)

av Webmaster publisert 13.06.2008, sist endret 13.06.2008 - 13:05