Utredningsgruppe vurderer Mariaholms fremtid

Biskop Bernt I. Eidsvig har bedt en gruppe bestående av Pastoralrådets AU, representanter fra NUK, Presterådet og bispedømmets administrasjon om å se på forskjellige fremtidsscenarier for Mariaholm. Bakgrunnen er interesse fra UDI om å kjøpe stedet. Dette er ikke noe OKB kan ta lettvint stilling til; Mariaholm er en hjørnesten i NUKs barne- og ungdomsarbeid, samtidig som det er et faktum at stedet har driftsutgifter som i vesentlig grad tynger bispedømmets økonomi. Alternativet til Mariaholm er å skaffe et nytt sted som dekker dagens behov, og som er på høyde med dagens tekniske løsninger.

Gruppens mandat er å utrede de forskjellige scenarier vi står overfor og avgi en innstilling til biskopen. Mellom mye annet ønsker vi å anslå kostnadene for å ruste opp Mariaholm til den standard og de behov vi antar å ha de neste 30 år, mulighetene for å få gjort en del av dette arbeidet som en katolsk dugnad, samt muligheter for å få økonomisk støtte fra Mariaholms Venner og andre sympatiserende grupper. Vi vurderer også konsekvensene og effektene av et mulig salg, både for NUK og for bispedømmet som helhet, og endelig vurderer vi ønsker for alternativt leirsted i forhold til brukergrupper, beliggenhet, energiøkonomisering, m.m.

Vi ønsker med dette å avkrefte at det er tatt noen beslutning om å selge Mariaholm. Derimot arbeider utredningsgruppen med å skaffe til veie best mulig grunnlag for å ta en beslutning. I denne sammenheng ville vi være svært takknemlige om alle som har en tilknytning til leirstedet snarest mulig kunne signalisere i hvilken grad de kan yte konkret støtte til bispedømmet, enten det er med bønn, egeninnsats eller økonomiske midler.

Maria Elizabeth Fongen

Ordfører i PRO

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (27. juni 2008)

av Webmaster publisert 27.06.2008, sist endret 27.06.2008 - 10:59