PRESSEMELDING: Negativ dom for Oslo katolske bispedømme i "Hamar-saken"

Oslo katolske bispedømme har den 15. juli mottatt negativ dom fra Oslo tingrett, etter at en ordensprest i januar måned saksøkte bispedømmet ved biskopen for brudd på arbeidsmiljøloven. Den aktuelle ordenspresten ønsker ikke å forlate sogneprestembedet på Hamar, etter å først ha blitt kalt til annen tjeneste i bispedømmet og deretter av sin provinsial tilbake til Polen. Istedenfor å benytte seg av de kirkelige ankemuligheter, valgte presten å søke sivil rettshjelp gjennom Fagforbundet/LO, og hovedforhandlingen fant sted i Oslo tingrett 11. til 13. juni.

Oslo tingretts slutning lyder som følger (sitat):

  1. Oppsigelse av Robert Kanoza fra stillingen som sogneprest for St. Torfinns menighet i Hamar er ugyldig.
  2. Oslo katolske bispedømme dømmes til å betale Robert Kanoza kr. 30 000 - trettitusen - i erstatning med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.
  3. Oslo katolske bispedømme dømmes til å betale Robert Kanoza kr. 92 400 - nittitotusenfirehundre - til erstatning av sakskostnader med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.
  4. Oppfyllelsesfristen er 2 - to - uker.

Tingrettens avgjørelse er så problematisk for Kirken, og ikke minst for menigheten på Hamar, at den vil bli anket.

Dommen er unik i en historisk og internasjonal sammenheng, ved at man setter arbeidsmiljøloven foran Grunnlovens prinsipp om religionsfrihet. Det er og må være Kirken selv som har myndighet til å fastsette vilkårene for å kunne fungere som prest. Den katolske prestetjeneste er ingen normal sivil ansettelse, men en livsgjerning og et kall. En ordensprest har selv frivillig bedt om å få avlegge løfter om blant annet lydighet til sine overordnede. Så lenge den aktuelle prestens orden har kalt ham tilbake til Polen og han ikke etterkommer dette, ei heller benytter seg av de kirkelige ankemulighetene, kan han ikke lovlig forvalte sakramentene for menighetens lemmer. Uten denne kirkelige autorisasjonen/jurisdiksjonen har Oslo katolske bispedømme kirkerettslig sett ingen mulighet til å la ham tjenestegjøre i Norge. Derved er dommen ikke bare oppsiktsvekkende, men også i realiteten et forhold Den katolske kirke i Norge ikke har kirkelig myndighet til å gjennomføre. Menigheten vil derfor som nå måtte bli betjent av andre prester i bispedømmet.

Saken er en stor belasting for alle involverte parter, men først og fremst for menigheten på Hamar. Da dommen blir anket, ønsker ikke bispedømmet som part i saken å kommentere den ytterligere. Det henvises for øvrig til pressemeldinger av 9. mars 2008 og 27. mai 2008.

For Oslo katolske bispedømme

Kristine Dingstad

Informasjonsleder

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (15. juli 2008)

av Webmaster publisert 15.07.2008, sist endret 15.07.2008 - 17:48