Pressemelding: Kjennelse i Hamar-saken

 Se også:

Den 23. mai ble Oslo katolske bispedømme, inntil det foreligger rettskraftig dom i sak en tidligere sogneprest ved St. Torfinn menighet i Hamar har reist mot bispedømmet, pålagt av Oslo tingrett å gjeninnsette ham i stilling som sogneprest i bispedømmet. Bispedømmet viser til tidligere pressemeldinger av 27. mai og 15. juli 2008 vedrørende saksforholdet.

Bispedømmet anket kjennelsen om gjeninntreden til Borgarting Lagmannsrett. Den 4. september avsa lagmannsretten kjennelse med følgende slutning:

  1. Begjæringen om gjeninntreden tas ikke til følge.
  2. Saksomkostninger tilkjennes ikke, for noen instans.

Kjennelsen, som er avsagt under dissens 2-1, innebærer at presten ikke har krav på å fungere i bispedømmet mens saken pågår. Lagmannsrettens begrunnelse er prinsipiell. Den fastslår at gjeninntreden vil "innebære et betydelig inngrep i et forhold som tradisjonelt har vært underlagt kirkens indre selvstyre. En slik inngripen etter en eventuell dom i kirkens disfavør, vil være dramatisk nok. Men en slik inngripen allerede før en eventuell rettskraftig dom, er enda mer dramatisk. Særlig gjelder dette når det - slik flertallet ser det - er høyst usikkert om den endelige dommen vil være i kirkens disfavør". Oslo katolske bispedømme er tilfreds med at lagmannsretten har forstått hvor alvorlig den katolske kirke ser på konsekvensene av Oslo tingretts beslutning. Utover dette ønsker ikke bispedømmet å kommentere saken som fortsatt ikke er endelig avgjort i rettsapparatet.

Pressemelding fra Oslo katolske bispedømme (10. september 2008)

av Webmaster publisert 11.09.2008, sist endret 11.09.2008 - 10:42