Den katolske kirke blir stadig mer en innvandrerkirke

Innvandrerbefolkningen i Norge vokser sterkt, og dette fortsetter å få svært tydelige følger for Den katolske kirke. Mange av de nye innvandrerne er fra land som er overveiende katolske. Statistisk Sentralbyrå fremla 30. april tallene for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre pr. 1. januar 2009. Det var da blitt slik at 10,6% av befolkningen av Norge enten var innvandrere, eller norskfødte barn av to innvandrere. Året før var prosentsatsen 9,7%.

Norge har en halv million innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Ved inngangen til 2009 var det 422.600 innvandrere og 85.600 norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Det bor innvandrere i alle landets kommuner, og størst andel er det i Oslo. Innvandrerne kommer fra 214 ulike land.

Innvandring fra katolske land i 2008

Polakkene er den desidert største gruppen. Per 1. januar 2009 var det registrert 44.500 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Polen. Hele 95 prosent i denne gruppen har selv innvandret til Norge, og bare 2.000 personer er norskfødte barn av to polske innvandrere.

Utenom denne statistikken er det et ukjent - men meget høyt - antall polakker som arbeider eller oppholder seg her helt lovlig uten å ha blitt tildelt det 11-sifrede personnummeret som er selve inngangsporten til akkurat denne statistikken fra Statistisk sentralbyrå.

Nedenfor er en oppstilling over antall innvandrere fra utvalgte land med overveiende katolsk befolkning. Bortest er en kolonne som viser hvor mange som er registrert i den katolske kirkers norske registre. Som man ser; registreringen er svært mangelfull - selv om man regner med at en del innvandrere fra overveiende katolske land ikke er katolikker.

Innvandrere fra overveiende katolske land, og registreringsgrad i norske katolske registre - 2009

Utvalgte land med overveiende
katolsk befolkning
Innvandrere
pr 1.1.2008
Innvandrere
pr 1.1.2009
Netto økning i
løpet av 2008
Katolsk folkeandel
i hjemlandet
Registrerte
personer (*)
Polen 30636 42471 + 11835 96,1% 7302
Filippinene 9671 11033 + 1362 81,1% 5474
Chile 5797 5917 + 120 74,1% 2744
Litauen 4951 5259 + 308 78,0% 226
Frankrike 2981 3363 + 382 75,7% 643
Brasil 2081 2401 + 320 84,5% 427
Spania 1789 1830 + 41 96,1% 543
Slovakia 1270 1740 + 470 73,6% 115
Italia 1514 1701 + 197 95,9% 608
Ungarn 1532 1690 + 158 59,4% 447
Kongo-Kinshasa 1478 1686 + 208 52,9% 170
Portugal 723 997 + 164 88,1% 244
Peru 807 964 + 157 88,2% 266
Østerrike 845 923 + 78 72,7% 165
Burundi 866 890 + 24 67,3% 139
Belgia 682 763 + 81 73,1% 140
Mexico 583 656 + 73 91,9% 199
Argentina 529 568 + 39 92,3% 143
Irland 511 555 + 44 84,7% 214
Venezuela 355 494 + 139 87,0% 125
Dominkanske rep. 461 484 + 23 88,2% 159
Kapp Verde 373 385 + 12 92,6% 142
Angola 284 333 + 49 55,6% 37

(*) Fødselsnummerregistrerte personer i den katolske kirke i Norges medlemsregister pr. september 2008

Vær oppmerksom på at oversikten ikke medtar land hvor det rett nok er svært mange katolikker, men hvor de ikke utgjør det overveiende flertall (f.eks. Rwanda, Sri Lanka, Tsjekkia, Tyskland - med betydelig vekst, USA, Vietnam), heller ikke Colombia ettersom adoptivbarn utgjør en stor andel tilkommet derfra, eller Kroatia på grunn av overhyppighet av ikke-katolske flyktninger derfra.

Ikke forsøk å summere tallene i kolonnene, det gir ikke meget informasjon. Man nå være klar over at statistikken ikke prøver å fortelle hvor mange katolikker som bor i Norge nå. Det registrerte antallet i mai 2009 var 61.519 pr. 4. mai 2009 (mot 57.506 i september 2008), det reelle antallet som har opphold i landet og har 11-sifret fødselsnummer kan dreie seg om over 110.000, og det reelle antallet som er lovlig i landet er det mye vanskeligere å beregne, men det er godt over 150.000.

En ikke-norsk kirke?

Blir Den katolske kirke i Norge stadig mer en innvandrerkirke, og på en slik måte at den taper det norske? Tallenes tale forteller klart at innvandrerinnslaget blir stadig mer dominerende, og blant dem som døpes, får første kommunion og som fermes er et flertall født i Norge med en eller begge foreldre fra utlandet. Samtidig har Kirken helt siden den gjenetablerte seg i Norge i 1843 tiltrukket seg norske konvertitter, som er blitt forfedre til et betydelig «kulturnorsk» segment. Dessuten har de tidligere heller lave innvandringstall til Norge ført til en relativt rask «fornorskning» av etterkommerne av tidligere generasjoners katolske innvandringsbølger.

Se også Broen nr. 5, 2008.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); ad/mt (4. mai 2009)

av Webmaster publisert 09.05.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04