Antifonarium IV, for det alminnelige kirkeår, foreligger nå

Antifonarium IV

 Se også:

Bind nr. fire av musikk til tidebønnene, Antifonarium IV for det alminnelige kirkeår, foreligger nå - og dermed er antifonariet komplett. Da dette bindet dekker det alminnelige kirkeår, er det dermed også mest omfattende i volum (720 sider).

Antifonarium IV kan kjøpes i eller bestilles fra St. Olav bokhandel og koster kr. 549.-

Det foreligger fra før av antifonarium for advents-, faste- og påsketiden.

Komiteen som står bak utgivelsene av tidebønnene på norsk, skriver blant annet det følgende i forordet til Antifonarium IV:

Tidebønnbok-komiteen har siden oppstarten av arbeidet med å utgi tidebønnene på norsk, bestått av fr. Per Bjørn Halvorsen OP og sr. Liv Due Robak OP (tekstansvarlige) og Wolfgang Plagge og sr. Ragnhild Marie Bjelland (musikkansvarlige). I løpet av arbeidet med dette fjerde og siste bident har komiteen mistet halvparten av sin opprinnelige stab; både sr. Liv (1926-2007) og fr. Per Bjørn (1939-2007) måtte gi tapt for lengre tids sykdom - deres uegennyttige og livslange arbeid med stoffet og varme helstøpte personligheter er dypt savnet i vårt lille fagmiljø. Frater Per Bjørn stod for nyoversettelser og bearbeidelser av det tekstlige materiale, og søster Liv har vært koordinator for alt det litterære arbeidet siden starten. I deres sted har sr. Ina Andresen og sr. Anne Bente Hadland kommet inn som verdifulle etterfølgere og fullførere av det årelange arbeidet med å skaffe til veie et komplett tekstmateriale til tidebønnene. Komiteen er dem stor takk skyldig. Likeens vil vi rette en stor takk til Ulf Schancke for hans arbeid med Olavs-officiet slik det foreligger i dette bindet.

Wolfgang Plagge har som tidligere komponert de delene av musikken som ikke allerede eksisterte fra Thoralf Norheims hånd, og sr. Ragnhild Marie Bjelland har fungert som musikk-koordinator.

Prosjektet med å produsere en fullstendig norsk utgave av Liturgia Horarum, Den katolske kirkes tidebønner, har holdt på i flere år. Det fjerde og siste bind av breviaret for tidebønnene, bind IV, Det alminnelige kirkeår, ble ferdigstilt i begynnelsen av 2007. På tekstsiden gjenstår kun noen supplementsbind, og disse arbeides det nå aktivt med å ferdigstille.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. juni 2009)

av Webmaster publisert 03.06.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04