Trondheim: Planer for ny kirke

(Fra Søndagsbladet i Trondheim) Den katolske kirke i Midt-Norge, ledet av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg., ønsker å bygge en helt ny St. Olav domkirke med tilhørende fasiliteter i Trondheim, fortrinnsvis på den eksisterende tomt. Kommuneadministrasjonen og ordføreren er informert om dette. Det forutsettes at det eksisterende kirkeanlegg, som også er i dårlig forfatning, må rives. Biskopen har nedsatt en byggekomité, ledet av Egil Mogstad, for å starte prosessen.

Komiteen har utarbeidet en rom- og funksjons-plan for et nytt kirkeanlegg, og invitert en liten gruppe utvalgte arkitekter til å delta i en idékonkurranse for å finne den best egnede arkitekt for den nye kirken. Prosjektutvikling Midt-Norge er engasjert for å bistå oss med å velge ut arkitekt. Det er nedsatt en jury, bestående av to eksterne arkitekter samt tre medlemmer av byggekomitéen, som skal velge en arkitekt for videre prosjektering basert på det beste utkastet. Juryen innstiller til biskopen, som fatter den endelige avgjørelsen. Avgjørelsen forventes i april, hvorpå menigheten vil bli invitert til en presentasjon av vinner-idéutkastet og planer for nye St. Olav domkirke. Det er et mål at også menigheten vil bli brakt inn i planleggingsprosessen etter at arkitekt er valgt. Når det nå skal bygges ny katolsk kirke i Trondheim, er situasjonen forandret fra 1973 da dagens kirke ble bygd:

  • Menigheten er større og mer internasjonal med mer enn 70 nasjonaliteter fra alle kontinenter
  • Det økumeniske klima er forbedret, særlig etter Johannes Pauls besøk i 1989
  • Bevisstheten om "Olavsarven" brer seg, og arbeidet med å legge forholdene til rette for pilgrimer skyter fart

Derfor er tiden kommet for å bygge en kirke som kan svare på disse utfordringene, både ved sin størrelse, sin utforming og sin plass i bybildet og det historiske miljøet rundt Nidarosdomen, og framstå som en verdig katolsk domkirke, hvor alle kan føle seg hjemme.

St. Olav Domkirke håpes å kunne være ferdig til vigsel ved Olavs omvendelse 16. oktober 2014 og tusenårsminnet for Olavs dåp i Rouen. Byggekomitéen ser for seg en treskipet basilika - altså med et høyere midtskip og to lavere sideskip, adskilt med 2x6 søyler som symboliserer de tolv apostler - som gir uttrykk for den universelle og apostoliske tradisjon. Kirken tenkes snudd med inngang mot Prinsens gate og kor mot øst, på samme måte som Peterskirken. Kirken tenkes bygd med 500 sitteplasser. I tillegg ønskes det bygd et helt nytt menighetslokale med rom for katekese og forsamlinger, samt kontorer og andre fasiliteter.

For byggekomitéen, Jon Thomas Kringlebotn

Fra Søndagsbladet, St. Olav menighet i Trondheim nummer 1-2010 (12. mars 2010)

av Webmaster publisert 12.03.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59