Familiedag og katekese, barnehelg og adventsaksjon!

Alle menigheter i Oslo katolske bispedømme har i disse dager mottatt en forespørsel om å sende inn svar på bispedømmets skjema om barne- og ungdomsarbeid (Microsoft Excel format) i menigheten sin. Menighetene bes om å sende sine svar innen 10. februar 2011. Basert på fjorårets erfaringer er skjemaet forenklet, og kan besvares elektronisk i Excel, eller skrives ut og fylles ut for hånd. Skjemaet sendes til Kommisjon for pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid, Oslo katolske bispedømme, Akersveien 5, 0177 Oslo, eller elektronisk til pastoralplan@katolsk.no.

OKBs pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid i menighetene ble ferdig i mars 2009, etter innspill og arbeid fra mange prester og legfolk i bispedømmet. Hovedhensikten med pastoralplanen er å bidra til et mer planmessig og helhetlig barne- og ungdomsarbeid i den enkelte menighet, ved å oppmuntre til langsiktig tenkning og arbeid. Det skjer svært mye godt i katekese og barne- og ungdomsarbeid - og likevel er det alltid rom for fornyelse og forbedringer - for vi kan favne flere!

Målet med et skjema som konkret følger opp arbeidet med pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid i menighetene er også at menighetene gjensidig kan hjelpe hverandre, ved at gode idéer spres fra en menighet til en annen. Dette ser vi allerede skjer i dag. I St. Paul menighet har man nettopp arrangert en vellykket familiedag, blant annet basert på idéer fra en tilsvarende dag i St.Hallvard menighet. For de som følger med på NUKs adventsaksjon er det kjent stoff at nyheter fra de ulike menigheter om vellykkede aktiviteter raskt sprer seg til neste års aksjon. Slik idédeling skjer også når mennesker møtes, som på Gå på vannet-seminaret i august 2010.

Etter Gå på vannet-seminaret bestemte biskop Bernt Eidsvig Can. Reg at en kommisjon skulle nedsettes for best mulig å følge opp arbeidet med pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid i menighetene. Denne kommisjonen vil være klar til å ta i mot menighetenes svar i februar og vil arbeide med å besvare disse, og sammenstille samt gjøre informasjonen fra skjemaene tilgjengelig i løpet av våren på www.katolsk.no.

Kommisjonen vil søke å styrke idédeling og et systematisk arbeid med barn og ungdom i menighetene, så vel som i bispedømmet. Kanskje er det menigheter som har funnet løsninger på nettopp det som din menighet finner utfordrende! Og kanskje er det ting svært mange menigheter sliter med - som OKB sentralt bør se om man kan finne felles løsninger på. Men det er helt sikkert gode idéer, fra små som store menigheter, som kan kopieres i en annen menighet. Vi takker for de skjemaene som alt er kommet inn, og inviterer på det varmeste alle menigheter til å sende sine svar.