Informasjonsmøte om det permanente diakonat

Kaller Gud deg til tjeneste som permanent diakon?

Et informasjonsmøte om det permanente diakonat finner sted torsdag 8. september 2011, kl. 16.00-20.00 i Akersveien 5, Oslo. Påmelding innen 1. september 2011 til OKBs kommisjon for det permanente diakonat:

Sr. Else-Britt Nilsen OP, Katarinahjemmet, Gjørstads gt. 9, 0367 OSLO. Tlf: 23 21 54 10; Else-Britt.Nilsen@katolsk.no

Spørsmål kan også stilles til diakon Henrik von Achen, Tlf: 55 16 27 38; Henrik.Achen@katolsk.no


Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg ønsker at tjenesten som diakon styrkes i vår lokalkirke. Diakonembetet har sin opprinnelse i oldkirken og dens omsorg for de fattige og nødlidende i menigheten (jfr. ApG 6,1-6). Senere ble denne tjenesten kun betraktet som et trinn på veien til prestevielsen, men Det annet Vatikankonsil gjeninnførte diakonatet som et permanent embete, åpent for gifte menn. Den permanente diakonen er del av bispedømmets geistlighet.

Som Den hellige Stefan er diakonen kalt til å tjene Kirken som biskopens og prestenes medhjelper i samsvar med sine anlegg og evner. Gjennom ordinasjonens sakrament utrustes han med Helligånden til å tjene Guds folk i liturgien, i forkynnelsen av det glade budskap, og i tjeneste for mennesker med behov for særlig omsorg.