Rapport fra Den Nordiske Bispekonferanses høstmøte

Paderborn, Tyskland, 16.-21. september 2011.


De skandinaviske biskoper sammen med Bonifatiuswerks president og generalsekretær,
samt bispekonferansens egen generalsekretær, sr. Anna Mirijam Kaschner.

Den pastorale utfordring i og virkeligheten for Den katolske kirke i Norden skiller seg merkbart fra de fleste andre europeiske kirker. Tilstrømningen av immigranter og flyktninger og et høyt antall dåp betyr at Kirken vokser raskt i de nordiske land.

I mange av de nordiske bispedømmer mangler det således kirkebygninger og andre fasiliteter, og biskopene arbeider hardt for å finne prester, især til litauere, spansktalende og katolikker av østlig ritus. Konservativt anslått befinner det seg nå ca 430.000 katolikker av latinsk og orientalsk ritus i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Paderborn og Skandinavia  
De nordiske biskopene drøftet disse utfordringene da de avholdt sitt høstmøte i Paderborn, Tyskland. Det er en mangeårig forbindelse mellom Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken, erkebispedømmet Paderborn og Kirken i Nord-Europa. Den tyske Kirkes generøsitet og solidaritet har vært en konstant oppmuntring for katolikker som bor i små og ofte isolerte menigheter. Biskopene var invitert til Paderborn av erkebiskop Hans Josef Becker og Bonifatiuswerk.

Ny domkirke i Trondheim
Den nåværende katolske domkirke i Trondheim, Norge, er i så dårlig stand at den må rives innen ti år. Biskopene, så vel som deres tyske velgjørere, uttrykte sin bekymring for den nåværende situasjon og ønsker å støtte og oppmuntre den lille, men hastig voksende katolske menighet i byen til å gjennomføre planene om å reise ny domkirke og pastoralt senter. Håpet er at prosjektet kan avsluttes i 2014, slik at det sammenfaller med 1000-årsjubileet for hellig Olavs dåp – idet kirken er dedikert til ham.

Et annet større pastoralt prosjekt er planlagt i Södertalje i Sverige, hvor det bor flere tusen katolikker av kaldeisk, syrisk og armensk ritus.

Pilgrimsveier
I de siste år har flere av de gamle pilegrimsleder i Skandinavia fått nytt liv. Følgelig har Trondheim og Vadstena i det siste mottatt flere pilegrimer enn noensinne siden reformasjonen. Det katolske Newmaninstitutet i Uppsala, Sverige, tilbyr i samarbeid med Bonifatiuswerk et akademisk forløp til de som ønsker å motta og veilede pilegrimer.

De nordiske biskoper diskuterte også en styrking av utdannelsen av seminarister samt forberedelsen til den store bispesynoden om nyevangelisering i Roma i oktober 2012, hvor biskop Berislav Grgić av Tromsø vil representere Den Nordiske Bispekonferanse.  

Samtaler med lutherske biskoper
Den Nordiske Bispekonferanses vårmøte finner sted i København i mars 2012. Her vil prefekt for Det pavelige råd for fremme av kristen enhet, kardinal Kurt Koch, samt en rekke lutherske biskoper fra de nordiske land samtale med Den Nordiske Bispekonferanse. 

Sr. Anna Mirijam Kaschner CPS
Generalsekretær