Katolske studier ved menighetsfakultetet høsten 2012

Høsten 2012 tilbyr Det teologiske Menighetsfforside folder inføringsstudierakultet i Oslo fire katolske emner.

Bibelfag TEOL 1091 (15 stp)

Emnet tar opp temaer knyttet til forståelsen av hvordan Bibelen har vokst frem som bok, og hvordan den har en selvsagt og sentral plass i kirkens liv. Emnet gir hjelp til å utforske ulike sjangre i Bibelen, forståelsen av hvordan teksten fungerer i møte med leseren, samt tekstens rolle i et trosfellesskap. Utvalget av tekster som leses og analyseres, er i særlig grad relatert til kirkeåret. Dette gir deltagerne innblikk i hvordan Skriften behandler sentrale emner i teologien, og
hvordan livet i alle sine fasetter avspeiles i Skriften.

Emnet er en del av Innføringsstudier i katolsk kristendom, som til sammen utgjør 90 studiepoeng fordelt over 6 semestre, men kan også tas separat. Les en brosjyre om innføringsstudiene her.

Årsstudium i kristendom/RLE (katolsk variant)

Årsstudiet i kristendom/religion gir grunnleggende innføring i religion og livssyn med hovedvekt på kristendommen. Studiet gir bred allmennkunnskap og er relevant for ulike yrker, blant annet i skolen. Det inngår i MFs lektor-/adjunktprogram, flere bachelorprogrammer og teologistudiet. En variant av årsstudiet er spesialtilpasset katolske studenter. Studiet går over to semestre, det katolske emnet foreleses om våren. I årsstudiet inngår også Examen Philosophicum. Studenter som& har dette fra før, velger et ekstra fordypningsemne.

Hellighet, helgener og hellige steder TEOL2361 (10 stp)

I vår tid er vi vitne til en revitalisering av den kristne pilegrimfromheten på tvers av konfesjonelle skillelinjer. I vårt eget land er det blitt investert betydelige ressurser for å legge forholdene til rette slik at mennesker kan gjenoppleve pilegrimsveiene fra middelalderen. Mot denne bakgrunn vil dette emnet gi en innføring i de religiøse forestillingene knyttet til helgenkult og valfart til hellige steder i europeisk middelalder, med særlig vekt på norske helgener. Emnet vil gi nyttig kompetanse til å forstå fenomenet pilegrimsvandring generelt og den norske pilegrimstradisjonen spesielt, i et historisk og aktuelt perspektiv.

Faglig ansvarlige: Førsteamanuensis Jan Schumacher og Professor II Else-Britt Nilsen.

Katolsk kirkerett TEOL2568/TEOL5568 (5stp)

Kanonisk rett inngår som en del av utdanningen for katolske prester og diakoner. Dette emnet har som mål å gjøre studentene kjent med katolsk kirkerett og rettspraksis, og dens ekklesiologiske forankring, samt kirkerettens relasjon til norsk rett.

Kirkens ordninger og den rettslige regulering av de ulike tjenester er et sentralt element i kirkens liv. For biskoper, prester og diakoner er forpliktelsen på kirkens ordninger en del av ordinasjonsløftet. Dette emnet gir en første innsikt i de grunnleggende prinsipper for katolsk rettstenking og kjennskap til de troendes plikter og rettigheter i kirken. Emnet sikter på å gi innsikt i lovgivningen knyttet til sakramentene og kirkelige handlinger, særlig lovgivningen knyttet til ekteskapsinngåelse. Særregler for presters og diakoners taushetsplikt behandles også.

Fakultetet tilbyr også en rekke andre kurs og studieprogrammerav interesse for katolikker, blant annet i tilknytning
til lektor-/adjunktprogrammet. Mer informasjon på mf.no.

lektor-Det er mulig å søke direkte til MF for alle emner og programmer innen 15. juni. For nærmere informasjon om studier og opptak, se mf.no/katolsk.

Ta kontakt med studieveileder dersom du har spørsmål: teologi@mf.no eller tlf. 22 50 05 00.