St. Elisabethsøstrene fyller 170 år

Den 27. september fyller St. Elisabethsøstrenes kongregasjon 170 år. I denne forbindelse skriver generalpriorinne, Moder Samuela Werbiska, følgende:


2012 blir et særskilt år i vår kongregasjon. I årets løp vil vi i stor takknemlighet og glede minnes flere historiske begivenheter.

27. september: Kongregasjonens 170-årsdag.

14. november: 140-årsdagen for vår medgrunnleggerinne og første Generalpriorinne, Den salige Maria Louises død.

26. januar: 125-årsdagen for den endelige bekreftelse av vår kongregasjon som ordensfelleskap av pavelig rett gjennom Pave Leo XIII.

30. september: 5-årsdagen for saligkåringen av Moder Maria Louise.

Sammentreffet av fire betydningsfulle minnedager innenfor et år gjør 2012 til en historisk anledning i vår kongregasjon, som vi ikke må overse. Derfor vil jeg innby til å feire 2012 som et jubileumsår i vår kongregasjon. Dette jubelår vil vare fra 27. desember 2011 til 27. desember 2012, festdagen for den hellige Apostel og Evangelist Johannes, St. Elisabeths yndlingshelgen.

I dette jubileumsåret kaller Gud oss til å minnes vår kongregasjons begynnelse med glede og takknemlighet. La oss helhjertet leve dagen i dag idet vi styrker vårt kall og den misjon vi har mottatt, og i tillit åpne oss for fremtiden ved å betro vår kongregasjons fremtid til Guds Forsyn (jfr. NMI 1).

Derfor vil jeg allerede nå innby dere kjære søstre og medlemmer av Apostostolatsfellesskapet til vår felles jubileumsfeiring i Neisse fra 27. til 30. september 2012. Høydepunktet blir takksigelsesmessen i St. Jakob og Agnes-basilikaen i Neisse på 5-årsdagen for Moder Maria Louises saligkåring. I Te Deum vil vi takke Gud for alle nådegaver som i rikt mål ble skjenket hver enkelt og vårt ordensfellesskap.

Jeg oppfordrer også alle kongregasjons provinser, regioner og kommuniteter til å feire jubileumsåret innenfor sine muligheter der de gjør tjeneste. Uten tvil er 2012 en spesiell anledning for valfart til Moderhuset i Neisse og Sárospatak, Den hellige Elisabeths fødested.

Vi vil leve jubileumsåret 2012 i takknemlighet. Mens vi ser tilbake på fortiden, vil vi takke Gud for vår kongregasjons tilblivelse, for hans nærvær og faderlige omsorg gjennom 170 år og for vår Medgrunnleggerinne Den salige Maria Louise. Når vi takker for hennes saligkåring, la oss be om hennes snarlig helligkåring.

I jubileumsåret vil vi takke Gud for livsvitnesbyrdet fra alle de tallrike søstre som med sine handlinger hjalp andre å erfare Guds uendelige og betingelsesløse kjærlighet til hvert menneske. Vi vil også takke ham for at han har kalt oss til å etterfølge sin Sønn i vårt ordensfellesskap og at han stadig på ny skjenker oss sin nåde og velsignelse.

I jubileumsåret 2012 vil vi betrakte vår aktuelle livssituasjon og utfordringer som hverdagen bringer oss. Vår Moder Maria Louises liv viser oss, at "Kjærlighetens gjerninger gir kjærlighetens ord en uimotståelig kraft" (NMI 50).

Med vårt liv i fellesskapet og med de konkrete barmhjertigsgjerninger ønsker vi å svare på behov til mennesker som trenger hjelp eller leter etter meningen med livet. Spesielt i dag når de ekte familieverdier og Kirkens verdier svekkes, kan det autentiske vitnesbyrd om felleslivet, bli "et synlig vitnesbyrd om broderlighet" (CN 64 c) for verden.

Derfor la oss ikke mistet motet i anstrengelsen å vedlikeholde våre søsterlige relasjoner som skal være preget av respekt og kjærlighet uansett alderforskjell, karakter, utdannelse og nasjonal tilhørighet. La oss være kreative i våre barmhjertighetsgjerninger! Så mange behov finnes i den moderne verden, både globalt og vår "lille verden" hvor vi lever og tjenestegjør. Gud har gitt hver enkelt av oss forskjellige gaver og evner, og forventer av oss at vi multipliserer disse i tjenesten for Gud og andre mennesker. La oss prøve å finne ut hvordan vi sammen kan svare på samfunnets behov. Jesus i Matteusevangeliet (25,35-40) viser oss konkrete måter vi kan hjelpe et annet menneske. Dette handler ikke om store ting, men om vanlige enkle tjenester, som vi uegennyttig må vise dem vi bor sammen med og dem vi møter i hverdagen.

Den salige Johannes Paul II understreker at "alle pastorale initiativer må knyttes til hellighet" (NMI 30). Vi ønsker at vi i kongregasjons jubelår retter mer oppmerksomhet mot den innsatsen vi foretar i streben etter hellighet. Menneskelig hellighet har sin kilde i Guds egen hellighet, som blir synlig når vi åpner oss for hans nærvær og når vi lar ham helbrede våre hjerter.

La oss prøve å fordype kjærligheten i våre liv og strebe etter å gå frelsens vei. Hellighet er mulig for hver enkel person, og er ikke avhengig av hvilket kall en har fått. Vi har mange hjelpemidler for å oppnå hellighet, for eksempel: personlig og felles bønn, lesing av og meditasjon over Guds Ord, den daglige eukaristien og hyppig mottagelse av forsoningens sakrament. I denne sammenheng vil jeg også minne oss alle om betydningen av fullstendig avlat, som er en særlig gave fra Kristus til hver enkelt av oss. La oss derfor benytte oss av alle de mulighetene Kirken og vår kongregasjon gir oss.

Jubileumsåret er også en passende anledning til å gjøre noen refleksjoner rundt fortiden. Vi er takknemlige overfor Gud for alt det gode vi har mottatt siden vår kongregasjon ble til. Men vi er også klar over at vi ikke alltid har gitt det autentiske vitnesbyrdet om Jesus og hans evangelium. Derfor ber vi Gud om tilgivelse for vår utroskap og for all vår utilstrekkelighet.

Når vi feirer jubileumsåret, retter vi også blikket mot fremtiden. Hver av oss er ansvarlig for utviklingen av St. Elisabethsøstrenes fellesskap. En minkende tro i dagens verden kan fylle oss med frykt, og derfor må vi med enda større tillit til Gud be om nye kall til Herrens tjeneste. Vi må være åpne for den moderne verdens behov og se på den med forståelse, slik at vi fordomsfritt kan møte unge mennesker. Herved vil jeg be spesielt våre syke og eldre søstre å fremlegge for Gud denne intensjonen.

Jesu Kristi løfte: "Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende" (Matt 28,20) er fortsatt aktuelt og gjelder også for vår tid. Bevissthet om denne sannheten gir oss styrke og mot til å ta på oss dagens utfordringer. Vi trenger ikke "å skape" noe nytt, men leve autentisk etter sannheten og gi Jesus en slik plass at han blir sentrum i vårt personlige liv og i felleslivet.

Vi lovpriser og takker Gud for alle hans velgjerninger mot oss, og vi ønsker hverandre at jubileumsåret blir for hver søster og hver medlem av Apostolatsfellesskapet et nådens år."

Melding fra St. Elisabethsøstrene