P. Fredrik Hansen forsvarte sin doktorgrad

P. Fredrik disputererP. Fredrik Hansen disputerte torsdag 31. januar ved det pavelige universitetet Gregoriana i Roma. Avhandlingen bærer tittelen: The unity and threefold expression of the potestas regiminis of the diocesan Bishop - cann. 381 §1 and 391. Den belyser, ved et studium av to kanoner (lov­para­grafer) fra lovboken, den grunn­leggende enhet som kjenne­tegner den makt en bispe­dømme­biskop besitter for å lede sitt bispe­dømme, og som kommer til uttrykk i lovgivende, utøvende og dømmende makt.

P. Gianfranco Ghirlanda SJ har veiledet arbeidet med avhandlingen, mens p. Yuji Sugawara SJ og Marcelo Gidi SJ utgjorde disputas­kommisjonen. Til stede ved forsvaret var p. Hansens familie, venner og beskjente fra Norge, England og Roma, med­studenter fra Gregoriana, samt ledelse og studenter ved Det pavelige diplomat­akademi.

P. Hansen har siden høsten 2011 studert ved Det pavelige diplomatakademi, og den opp­merk­somme leser kan skimte ham til venstre i bildet.