Erklæring fra p. Franz Jalics SJ

null Det har de siste par dager versert beskyldninger om at pave Frans, som da var p. Bergoglio, provinsial for jesuittene i Argentina, skal ha vist unnfallenhet i møte med militærjuntaens voldsregime fra 1976-1983. Den saken som trekkes frem, omhandler to jesuittprester som ble kidnappet av juntaen og holdt i fangenskap. Den ene av dem, som fremdeles lever, har i dag kommet med den følgende uttalelse.

Erklæring fra p. Franz Jalics SJ

Jeg bodde i Buenos Aires fra 1957. I 1974 flyttet jeg, drevet av et indre ønske om å leve Evangeliet og rette oppmerksomheten mot den forferdelige fattigdommen, og med tillatelse fra erkebiskop Aramburu og den daværende provinsial p. Jorge Mario Bergoglio, sammen med en medbror til en "favela", et slumkvarter i byen. Derfra fortsatte vi vår lærevirksomhet ved universitetet.

På den tid var det borgerkrigslignende tilstander hvor militærjuntaen i løpet av ett til to år drepte ca 30.000 mennesker, både venstreorientert gerilja og uskyldige sivile. Vi to i slummen hadde hverken kontakt med juntaen eller geriljaen. På grunn av informasjonsmangelen på den tiden og gjennom bevisst feilinformasjon ble det likevel mulig å misforstå vår situasjon også internt i kirken. I denne tiden mistet vi kontakten med en av våre legmedarbeidere, da vedkommende hadde sluttet seg til geriljaen. Etter at han ni måneder senere hadde blitt tatt til fange av juntaens soldater og blitt forhørt, fikk disse vite at han hadde kontakt med oss. På grunn av antagelsen at også vi hadde å gjøre med geriljaen, ble også vi arrestert. Etter et forhør som varte i fem dager, frigav offiseren som hadde ledet utspørringen oss med disse ordene: «Patre, dere var uskyldige, jeg skal sørge for at dere kan vende tilbake til fattigkvarteret.» Til tross for dette løftet ble vi deretter av en for oss uforklarlig grunn holdt fanget i fem måneder med bind for øynene og lenket. Jeg kan ikke ta stilling til p. Bergoglios rolle i disse hendelsene.

Etter at vi var satt fri, forlot jeg Argentina. Først flere år senere hadde vi anledning til å snakke om det som var hendt, med p. Bergoglio, som i mellomtiden var blitt utnevnt til erkebiskop av Buenos Aires. Deretter feiret vi messen offentlig sammen, og vi omfavnet hverandre høytidelig. Jeg er forsonet med hendelsene og betrakter dem for min del som et lukket kapittel.

Jeg ønsker pave Frans Guds rike velsignelse for sitt embete.  

P. Franz Jalics SJ
15. mars 2013