Konklavet er innledet

Ritualboken for konklavet dikterer nøye prosedyrene for hva som i skrivende stund finner sted i Det sixtinske kapell.

Klokken 17.35 ble dørene til kapellet stengt, og selve konklavet ble innledet. Før alle utenforstående måtte forlate kapellet, har kardinalene i formiddag feiret messe og i ettermiddag hatt innledende bønner i det paulinske kapell i det apostoliske palass.

Det er kardinalbiskop Giovanni Battista Re som presiderte over seremonien i det paulinske kapell før prosesjonen steg inn i det sixtinske kapell. Seremonien ble innledet med ordene “Må Gud, som veileder våre hjerter i Kristi kjærlighet og ydmykhet, være med dere alle."

Kardinal Re inviterte så alle til å begynne prosesjonen mot Det sixtinske kapell, med de følgende ord:  

"Ærede brødre, etter å ha feiret det guddommelige mysterium, trer vi nå inn i konklavet for å velge paven."

"Hele Kirken, som er forenet med oss i bønn, kaller uavlatelig på Den Hellige Ånd, om at han i sin nåde vil velge blant oss en verdig hyrde for Kirkens hjord.»

"Må Herren lede våre steg på sannhetens vei slik at vi, på forbønn av den salige Jomfru Maria, apostlene Peter og Paulus og alle de hellige, alltid må gjøre det som er Ham til behag."  

Etter denne bønnen gikk kardinalene i prosesjon til Det sixtinske kapell, anført av en ministrant med prosesjonskorset, koret, kardinalkollegiets sekretær og prelaten som vil holde en meditasjon for kardinalelektorene. Bakerst gikk en diakon med Evangelieboken. Under prosesjonen sang kardinalene Allehelgenslitaniet, og vel fremme i Det sixtinske kapell istemte de "Veni Creator Spiritus" ("Kom, Hellig Ånd, med skapermakt").

Deretter avla en og en av kardinalelektorene en høytidelig ed med hånden på Evangelieboken.

Etter at den siste kardinalen hadde avlagt sin ed, uttalte seremonimesteren kl. 17.32 de tradisjonelle ordene "Extra omnes". De som ikke skal ta del i selve konklavet, forlot så rommet, og alle dører ble lukket. Kun to ikke-elektorer fikk da bli igjen: seremonimesteren og kardinal Prospero Grech OSA. Sistnevnte holdt så en meditasjon over det store ansvaret som hviler på elektorenes skuldre og nødvendigheten av gode intensjoner og vilje til å handle til Verdenskirkens beste.

Etter meditasjonen foreslår kardinal Re overfor kardinalene en første stemmerunde.

Mer får vi ikke vite før det eventuelt siver røyk ut av skorsteinen allerede i kveld - antageligvis da mellom kl 19 og 20 .

Kilde: Zenit