Viktig avklaring for våre ordenssøstre

nullPresisering fra Justisdepartementet sikrer mulighet for permanent opphold i landet

Innføringen av ny utlendingslov og -forskrift den 1. januar 2010, som strammet inn på reglene for innvandring fra land utenfor Europa, medførte et betydelig problem for våre ordenssøstre. Det tidligere regelverket innebar en ordning med oppholdstillatelse som ”medarbeider i ideell, humanitær eller religiøs organisasjon”. Herunder regnet man også ordenskandidater og -søstre som kom fra land utenfor EU/EØS-området. Disse fikk, når de oppfylte visse krav, etter tre ganger fornyelse, permanent opphold i Norge. Etter 1. januar 2010 fikk kandidater og søstre bare fire års opphold uten fornyelse, og det nye regelverket ga ikke grunnlag for permanent opphold.

Dialog med Justisdepartementet

Søsterrådet, samarbeidsforumet for kvinnelige ordenssamfunn i Norge, har i lengre tid arbeidet med denne saken. I 2011 engasjerte de advokat Ulrik Sverdrup-Thygeson, og han har ført søsterrådets sak i samarbeid med Sr. Anne-Bente Hadland OP, daværende leder for søsterrådet. De to har flere ganger vært i kontakt med Justis- og Beredskaps­departementet, hvor saksbehandlingen har tatt tid, blant annet grunnet skifte i saksbehandlere etter 22. juli. Rundt jul i fjor ble saken så tatt opp til intensiv drøfting, og advokat Ulrik Sverdrup-Thygeson og to fra søsterrådet var til møte i Justis- og Beredskapsdepartementet.

Departementet har nå svart på henvendelsen i form av et rundskriv datert 10. april. Rundskrivet gir en instruks om at "medlemmer av religiøst ordenssamfunn, på nærmere fastsatte vilkår, kan gis oppholdstillatelse etter utlendingslovens § 38". Denne paragrafen omhandler oppholdstillatelse "på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket." Hensikten med Utlendingsdirektoratets instruks er å videreføre tidligere praksis. Praksisendringen som kom i og med den nye utlendingloven, "var ikke tilsiktet fra lovgivers side", heter det i rundskrivet, hvor et også fremheves at "Forutsetningen for en tilværelse som ordenssøster/-bror er normalt livslang tilknytning til ordenen. Det er dessuten tale om en meget begrenset gruppe, og det vil ikke være aktuelt å åpne for familieinnvandring med denne gruppen."

Den forlengede oppholdstillatelen det dermed åpnes for, gjelder "en utlending som i fire år har hatt oppholdstillatelse som medarbeider i en etablert organisasjon som har til formål å drive religiøs virksomhet". Den gis etter nærmere definerte regler (se under), vanligvis for to år av gangen med mulighet for fornyelse. Den danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse og gjelder medlemmer "av et religiøst ordenssamfunn", altså i prinsippet også andre enn katolske søstre/brødre.

Mange ordenssamfunn berørt

Søsterrådets leder, sr. Marit Brinkmann CSJ, uttaler til katolsk.no:

– Alle ordenskongregasjoner ble meget glade og takknemlig for denne avgjørelsen. Det er mange ordenssamfunn som er direkte berørt av den. Nå er det åpnet for å ta imot kandidater og søstre fra alle land, også land utenfor EU/EØS.

– Det er også på sin plass her å takke Ulrik Sverdrup-Thygeson, han har lagt ned et betydelig arbeid og ført søsterrådets sak meget klokt og grundig.

Ordenssøstrene i Norge har alltid avspeilet sammensetningen i Kirken forøvrig – slik også i dag. Vi har noen kongregasjoner som er rent filippinske og vietnamesiske, i tillegg skjer det ikke så sjelden at det melder seg klosterkandidater fra andre kontinenter til andre ordenssamfunn. Instruksen fra Utlendingsdirektoratet er derfor en viktig avklaring for våre søstre.

– Dette håper vi kan bli en ny giv for mange ordenskall også i Norge og utenfor Norge. Når det først blir en større gruppe unge mennesker som ønsker å leve klosterlivet og sier sitt ”ja” fullt ut til Gud, kan dette vitnesbyrd ha en smittende effekt, avslutter sr. Marit Brinkmann.

Melding fra Søsterrådet/Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)


Instruksens ordlyd

Departementet instruerer med dette om at utlending som i fire år har hatt oppholdstillatelse som medarbeider i en etablert organisasjon som har til formål å drive religiøs virksomhet, jf. utlendingsloven § 26, jf. utlendingsforskriften § 6-23 annet ledd, kan gis tillatelse etter utlendingsloven § 38 dersom følgende vilkår er oppfylt:

  • Utlendingen må være medlem av et religiøst ordenssamfunn
  • Utlendingen må ha relevant bakgrunn eller utdannelse for slikt medlemskap
  • Det religiøse ordenssamfunnet må ha etablert praksis for livslang medlemstilknytning, og hensikten med utlendingens opphold i Norge må være å utøve slik tilknytning
  • Det religiøse ordenssamfunnet må tilhøre Den norske kirke eller annet registerført trossamfunn, jf. lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna
  • Organiseringen i ordenssamfunn må være etablert praksis innenfor trossamfunnet
  • Antall utlendinger som får slik tillatelse må stå i rimelig forhold til trossamfunnets størrelse i Norge
  • Underhold må være sikret, jf. utlendingsforskriften § 10-7
  • Innvandringsregulerende hensyn må ikke tale i mot at slik tillatelse gis, jf. utlendingsloven § 38 fjerde ledd

Tillatelsen danner ikke grunnlag for familieinnvandring, og den begrenses derfor etter utlendingsloven § 38 femte ledd bokstav b. Tillatelsen danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

Tillatelsen gis som hovedregel for to år og kan fornyes for inntil to år av gangen. ”

Fra rundskriv 10. april 2013. Justis og forsvarsdepartement.