Innvielse av Norden til Jomfru Maria

Nærbilde av mosaikkenI forbindelse med bispekonferansen i Lund den 18.–26. mars 2014 vil Nordens katolske biskoper vie våre nordiske land til Marias rene hjerte. Dette er en fornyelse av den innvielsen som pave Johannes Paul II foretok ved sitt besøk i de nordiske land for 25 år siden.

Hengivenheten til Marias hjerte har sin forankring i evangeliet: Simeons profeti om at hennes hjerte skulle gjennombores av smertens sverd, og evangelisten Lukas’ bemerkning (to ganger) om at Maria tok vare på alt det som hendte, Kristushendelsene, i sitt hjerte og grunnet på dem. Etter bebudelsen strømmet hennes hjerte over av jubel over inkarnasjonen og hennes egen rolle i den. Jesus selv henviste til Marias hjerte med sine ord om at de som hører Guds ord og bevarer det, er salige. Kirkefedrene utla dette slik at Maria er mer salig fordi hun tok imot Jesus i sitt hjerte enn hun er gjennom sitt biologiske morskap.

I bibelen er hjertet symbol på personligheten og alt det en person vil med sitt liv. Å vie seg til Jesu hjerte er altså å overgi seg til Jesu person. Å vie seg eller andre til Marias hjerte er å overgi seg til hennes moderlige beskyttelse og forbønn. Ved korset ble hun alle disiplenes mor, ja, alle menneskers mor. Eva var alle menneskers ur-mor, Maria ble alle menneskers mor etter nådens orden. En vielse av Norden er å betro våre land og alle deres innbyggere, det vil si alle Guds spredte barn, til deres mors omsorg.


Følgende bønn vil bli anvendt ved innvielsen den 22. mars, og alle menigheter, grupper og familier oppfordres til sammen å be denne bønnen:

Vigselsbønn

Hellige Maria, Jomfru og Mor,
du Dronning over Nordens land,
med alle slekter priser vi deg salig,
du som, full av nåde og fremfor andre kvinner,
ble utvalgt til å være Guds port i verden.
I ditt rene hjerte lyttet du
og var lydig mot det guddommelige kall.

I full frihet og med usvikelig tro
tilbød du hele ditt vesen
som redskap for verdens frelse,
og du fødte ham som er Livet.
Ditt Ja var begynnelsen på en vandring i tro:
lydhør for Guds ord lot du deg lede av hans Ord.
Du vokste med din Sønn
og fulgte ham på hans vei.
Du hadde samme sinnelag som ham.
Med udelt hjerte, uten svik og forestillelse,
ydmyk, barmhjertig og nær dem som trengte deg,
søkte du det ene nødvendige.

For hans skyld ble du flyktning og fremmed i et annet land.
Som en i folkeskaren rundt Jesus, betraktet du hvordan han levde,
handlet og omgikkes mennesker.
Et sverd gjennomboret ditt hjerte
da han ble avvist og utlevert i syndernes hender,
plaget, hånet og forkastet.
Da hans time var kommet, bevarte du troen,
en klart lysende flamme i det store mørket.
Under korset ble du mor for alle Jesu disipler
og en veiviser til ham.
Du våket mens du ventet på oppstandelsens morgen,
da ditt hjerte fyltes av en uutsigelig jubel.
Du som hadde båret ham under ditt hjerte,
fikk dele hans oppstandelse og forherligelse.

Du, vår mor etter nådens orden,
vi overgir Nordens land og folk
til din moderlige beskyttelse,
Du og din Sønn er ukjent for mange,
men også her og nå er dere med oss.
Du ser våre behov og sier til oss:
”Gjør alt hva han sier dere!”
Lær oss å finne Jesus i vår egen virkelighet.
Vis oss at han er veien, sannheten og livet.
Be for alle om troens kostbare gave.
Hjelp de kristne å være troverdige vitner om Guds kjærlighet.
Bre din kappe over alle Guds barn
og forsikre dem om hans omsorg.
Vi vil som du bli hans redskap.
Vi vier våre hender
til forsvar for de små og forsvarsløse,
og til å utføre Guds verk i verden.
Vi vier våre føtter til å gå i Jesu fotspor og nærme oss vår neste.
Vi vier våre tanker til å se, høre og handle i evangeliets lys,
Vi vier våre hjerter til å elske        
og velge det som er Guds vilje.

Vi vier oss til ditt rene hjerte,
du som vil det Gud vil,
slik at Jesus kan utføre sitt verk i verden,
også her og nå, også i denne tid
som er så full av løfter og farer,
også i våre land og i vår tids mennesker,
også i oss,
i alle dem som Gud har skapt,
med hjerter som lengter etter det sanne liv.
Hellige Jomfru og Mor,
hold din hånd over Nordens land
og led oss frem til Jesus,
vår mester og venn,
vårt liv og vårt mål,
han som lever og råder fra evighet til evighet.

Amen.