Katolske studier ved menighetsfakultetet høsten 2014

Høsten 2014 tilbyr Det teologiske Menighetsfforside folder inføringsstudierakultet i Oslo to katolske emner. 

TEOL2469 Katolsk dogmatikk (15 studiepoeng)

Dette emnet gir anledning til et fordypet studium i sentrale systematisk-teologiske emner: kristologi, mariologi, ekklesiologi og sakramentsteologi. Emnet er primært beregnet på kandidatene til det permanente diakonat, men er også åpent for andre interesserte. Dette er et fordypningsemne på 2000-nivå og går over to semestre.

TEOL2468 Lekfolkets plass i kirke og samfunn (10 stp)

I kraft av sin dåp og det alminnelige prestedømme har lekfolk sine egne oppgaver og virkeområder i kirke og samfunn. Ikke minst har Det annet Vatikankonsil tydeliggjort dette i katolsk kontekst.   Emnet gir en innføring i lekfolkets rolle i kirke og samfunn slik den kommer til uttrykk før, under og etter konsilet i katolsk teologi, i offisielle kirkelige dokumenter og gjennom lekfolks måter å virkeliggjøre sitt spesielle kall på.

Mer informasjon og påmelding her.