Torbjørn Olsen utnevnt til biskoppelig vikar for pastoralt arbeide og for innvandrer­sjelesorgen

Foto: Mats Tande 2013-05-02 Etter at p.  Paweł Wiech SS.CC begynte sitt sabbatsår 1. september 2014 ble mgr. Torbjørn Olsen utnevnt til konstituert biskoppelig vikar for innvandrer­sjelesorgen i Oslo katolske bispedømme. P. Wiech har senere frasagt seg embedet. Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har derfor utnevnt mgr. Olsen til biskoppelig vikar for pastoralt arbeide og for Innvandrersjelesorgen. Utnevnelsen gjelder i fem år fra 27. april 2015. Trosbekjennelse og troskapsed ble avlagt i biskopens kapell 27. april 2015. 

Les utnevnelsesdekretet nedenfor.


Ved Guds og den Apostoliske Stols nåde

Bernt I. Eidsvig Can.Reg.

Biskop av Oslo

til vår kjære sønn i Kristus,

mgr. Torbjørn Olsen

Ærede monsignore,

Du har siden i høst vært konstituert som biskoppelig vikar for Innvandrersjelesorgen i vårt bispdømme - under p. Paweł Piotr Wiechs permisjon.

P. Paweł Piotr Wiech har nå frasagt seg embedet og jeg har akseptert embedefrasigelsen. Det gjør det aktuelt å utnevne en ny biskoppelig vikar i hans sted.

Kirkens lovgivning bestemmer at «i den utstrekning den rette styring av bispedømmet krever det, kan det av diøcesanbiskopen også oppnevnes en eller flere biskoppelige vikarer ... for gjøremål av et bestemt slag eller mht. troende av en nærmere bestemt ritus eller av en bestemt persongruppe» (CIC, kan. 476). Det har så vel internt i bispedømmet som fra Vatikanet blitt stilt spørsmål om overordnet geistlig ledelse av bispedømmets pastorale arbeide. Dette gjør det nå naturlig å utvide den biskoppelige vikars ansvarsområde noe.

Efter å ha hørt Konsultorkollegiet utnevner jeg deg derfor for et tidsrom på fem år til

biskoppelig vikar
for pastoralt arbeide og for Innvandrersjelesorgen.

Særlig skal du på vegne av meg og under min overordnede ledelse forestå det arbeide i bispedømmets sentraladministrasjon som støtter det lokale pastorale arbeid i menighetene og den del av Innvandrersjelesorgen som bedrives direkte fra bispedømmet. Heri blir du understøtte av bispedømmets sentralt ansatte personer for å ivareta slikt arbeid. For at det pastorale arbeide skal bli innrettet på en god måte, må du se til at Presterådet og Pastoralrådet blir konsultert i alle viktige saker.

Som din første tjenesteplikt skal du overfor meg eller min delegat avlegge trosbekjennelse og troskapsed i overensstemmelse med formularer godtatt av Den apostoliske stol.

Jeg ønsker deg Guds velsignelse i ditt nye embede.

Oslo, den 27. iv. 2015.

+Bernt Eidsvig Can.Reg.
Biskop av Oslo

Carlo Borromeo Le Hong Phuc
Kansler

av Mats Tande publisert 28.04.2015, sist endret 06.05.2015 - 14:47