Tribunalet: endringer i prose­dyrene for annul­lering av ekteskap

Den 8. september 2015 utstedte pave Frans de apostoliske brevene Motu Proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus” og “Mitis et Misericors Iesus” , som trer i kraft 8. desember 2015 og medfører endring av visse aspekter i prosedyrene for annullering av ekteskap.

Disse endringene inkluderer opphevelse av obligatorisk anke og etablering av en ny kortere prosess, som kan gjennomføres av biskopen under visse betingelser. Mange saker burde derfor kunne sluttføres noe raskere enn før, og noen få saker kan avsluttes langt raskere. Muligheten for å anke en avgjørelse vil bli stående.

Tribunalet i Oslo katolske bispedømme, som også dekker prelaturene Trondheim og Tromsø, sendte den 17. september ut et informasjonsbrev til geistligheten og menighetene i Norge, der endringene i prosedyrene forklares. Brevet kan leses på norsk, engelsk og polsk.

Har du spørsmål om de nye prosedyrene, eller om annulleringssaker generelt, kan du kontakte Tribunalet.