Oslo katolske bispedømme tar saken til retten

Kulturdepartementet har i dag avvist Oslo katolske bispedømmes (OKB) klage på krav om tilbakebetaling av tilskudd for perioden 2011–2014. OKB mener Kulturdepartementet har tolket norsk lov feil i sitt vedtak og kommer til å reise sivilt søksmål mot staten.

- Vi er uenige i, men ikke overrasket over konklusjonen. Kulturdepartementet har tidligere signalisert at de har en annen lovforståelse enn OKB. Vi er opptatt av å følge norsk lov, og mener det ikke er grunnlag i loven for departementets konklusjon. Vi ønsker derfor å få saken belyst av domstolene, sier administrativ leder i Oslo katolske bispedømme, Lisa Wade.

Har ikke fått for mye tilskudd

- En del medlemmer ble registrert med en metode som ikke var god nok. Dette har vi beklaget og ryddet opp i. Men selv om det ble foretatt feilregistreringer, har vi aldri registrert for mange. Derfor mener vi at vi ikke har fått for mye i tilskudd for perioden, sier Wade og understreker at selv om metoden var kritikkverdig, var den ikke ulovlig.

Saken dreier seg om hvorvidt det statlige tilskuddet OKB har mottatt de siste fem årene er i samsvar med det antall personer som har hørt til bispedømmet i samme periode. Uenigheten gjelder om loven gir hjemmel for at personer som allerede er katolsk døpt, aktivt må melde seg inn i OKB ved flytting til Norge.

Bekreftet mange medlemmer

Oslo katolske bispedømme, som omfatter hele Sør-Norge, har i dag 136 000 medlemmer som er korrekt registrert etter departementets nåværende tolkning. Ifølge offisiell statistikk er det over 200 000 katolikker i Norge. Den store arbeidsinnvandringen har for en stor del kommet fra land som har 85–90 prosent katolikker.

– Under kvalitetssikringen av vårt medlemsregister i årsskiftet 2014/2015 fikk vi bekreftet at nesten alle vi har søkt støtte for i perioden 2011–2014, var katolikker, har vært katolikker hele sitt liv og så på seg som reelle medlemmer i OKB. OKB har 136 000 bekreftede medlemmer. Kulturdepartementet vil ikke anerkjenne antallet registrert i årene før 2015 fordi bekreftelsen kom i 2015. Vi mener det er galt. Vi mener også at det er galt at Fylkesmannen i 2015 bare ga oss tilskudd for 80.000 medlemmer, sier Wade.

I underkant av 5 prosent av personene i medlemsregisteret var feilregistrert, noe som er lik feilprosenten i medlemsregisteret til Den norske kirke.

– Ikke hjemmel i loven

– Vi mener at Kulturdepartementet har oppstilt krav som ikke har hjemmel i trossamfunnsloven. Domstolene må avgjøre hvordan loven skal forstås og anvendes. Viser det seg at vi tar feil, vil vi selvfølgelig forholde oss til det, sier Wade

OKB kommer ikke til å komme med noe ytterligere kommentarer utover denne pressemeldingen. Nå begynner arbeidet med å utforme en stevning til Oslo tingrett med krav om at vedtakene blir kjent ugyldige. OKB vil samtidig fremme krav om at søksmålet gis oppsettende virkning på en eventuell tilbakebetalingsplikt.

Pressemelding 5. februar 2016