Pinsenovene: Kom, Hellige Ånd

7_Hellige_Ånd_Rupnik_Centro_Alletti.jpgNovenen – nidagers bønn – er en gammel bønneskikk i Kirken. Novenene leder som regel opp til kirkelige høytider eller helgendager. Det er også alminnelig å sette i gang en novene for et bestemt formål.   

I en særstilling står pinsenovenen, som kan kalles den første av alle novener – urnovenen så å si. Etter at Jesus fór opp til himmelen, kom disiplene og Jomfru Maria sammen og viet seg til bønnen. De ba i ni dager før de mottok Den Hellige Ånd på pinsedagen. 

Den 9.mai 1897 proklamerte pave Leo XIII i encyklikaen Divinum Illud Munus: «Vi beslutter og befaler således at i hele den verdensvide Katolske kirke skal det i dette året og i alle påfølgende år avholdes en nidagers bønn før pinse i alle sognekirker».

Pinsenovenen kan bes på mange ulike måter, og i år foreslår vi denne som er hentet fra Bønnebok for Den katolske kirke, St. Olav forlag, 1990.

Innledning (samme hver dag)

L: Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild. Send ut din Ånd og alt blir omskapt.

A: Og du fornyer jordens åsyn.

L: La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd. Gi oss ved ham sans for det som er rett, og evig glede ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre.

Dag 1

Åndens frukter er kjærlighet, glede, fred, høysinn og vennlighet, godhet, trofasthet, mildhet og selvbeherskelse.

Skriftlesning: Apg 1, 12-13a. 14

Da Jesus var tatt fra dem opp til himmelen, gikk apostlene ned fra Olivenberget og vendte tilbake til Jerusalem; berget ligger bare en sabbatsvandring fra byen. De gikk opp på den salen hvor de vanligvis holdt til. Alle som én fortsatte de trofast å komme sammen for å be, sammen med noen kvinner – blant dem Maria, Jesu mor – og dertil Jesu brødre.

Fader vår…

Hill deg, Maria…

Bønn:

Herre, la din Ånd komme med kraft og utøse sine gaver over oss. Han gi oss et hjerte som er deg til behag og gjøre oss rede til å følge din vilje. Ved Kristus, vår Herre. 

Dag 2

Kom, gudsfrykts Ånd! Lær meg å frykte bare dette ene: å skilles fra Gud.

Skriftlesning: Mark 1, 9-11

På denne tid kom også Jesus fra Nasaret i Galilea og lot seg døpe av Johannes i Jordan. Og i det samme han steg opp av vannet, så han himlene åpne seg og Ånden senke seg ned over ham som en due, mens det lød en røst fra himmelen: «Du er min Sønn som jeg har kjær, du har all min yndest».

Fader vår…

Hill deg, Maria…

Bønn

Allmektige Gud, da du herliggjorde din Salvede og opplyste oss ved din Hellige Ånd, åpnet du for oss evighetens porter. Hjelp oss som har fått del i så stor en gave, å styrkes i troen og vokse i kjærlighet. Ved Kristus, vår Herre. 

Dag 3

Kom, forstands Ånd! Gjør Guds ord levende i meg.

Skriftlesning: Apg 10, 44-46

Ennå mens Peter talte, kom Den Hellige Ånd over alle som lyttet til budskapet. Og de omskårne kristne som var kommet i følge med Peter, var helt lamslått av undring over at Helligåndens gave ble utgydt også over hedninger – for de hørte dem jo tale i tunger og prise Gud.

Fader vår…

Hill deg, Maria…

Bønn

Allmektige, evige Gud, du har villet fullbyrde påskens mysterium i pinsens åpenbaring. Gi at folkeslagene som engang ble splittet i ulike tungemål, ved din Ånd må forenes i den samstemmige bekjennelse av ditt navn. Ved Kristus, vår Herre. 

Dag 4

Kom, visdoms Ånd! La meg få erfare Herrens godhet.

Skriftlesning: Joh 7, 37-39

På høytidens siste dag, den store festdagen, stod Jesus frem og ropte ut: «Den som tørster, han komme til meg for å drikke – den som tror på meg! For så sier Skriften: ‘Strømmer av kildevann skal rinne fra hans bryst’». – Og med dette mente han den Ånd som de skulle få som kom til å tro på ham. Ennå var Jesus ikke opphøyet i sin herlighet, derfor var heller ikke Ånden gitt.

Fader vår…

Hill deg, Maria…

Bønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, la Den Hellige Ånd komme og ta bolig i våre hjerter og gjøre oss til sin herlighets tempel. Ved Kristus, vår Herre. 

Dag 5

Kom, kom barnekårets Ånd! La mitt hjerte få erfare at Gud i sannhet er Far.

Skriftlesning: Rom 8, 14-16

Alle de som lar seg føre av Guds Ånd, er Guds barn. Det er ikke den gamle slaveånd dere har fått igjen, slik at frykten fremdeles skulle herske; nei, den ånd dere har fått, gir dere rang som barn, den får oss til å rope: «Abba! Far!» - Ånden selv forener seg med vår egen ånd for å bevitne at vi er Guds barn.

Fader vår…

Hill deg, Maria…

Bønn

Barmhjertige Gud, gi oss Den Hellige Ånd i våre hjerter, så vi tillitsfullt kan kalle deg Far og leve som søsken på den jord du har skapt. Ved Kristus, vår Herre. 

Dag 6

Kom, styrkes Ånd! Gi mot og utholdenhet i mitt kristne liv.

Skriftlesning: Rom 8, 26-27

Ånden kommer vår avmakt til unnsetning. Selv vet vi ikke å be slik som vi burde; men Ånden går selv i forbønn for oss, med uutsigelige sukk. Og han som ransaker hjertene, vet hva Åndens higen er. Han vet at dens forbønn for de hellige svarer til Guds egen vilje.

Fader vår…

Hill deg, Maria…

Bønn

Miskunnsrike Gud, la din Ånd komme oss til unnsetning i vår avmakt, så vi kan være utholdende i vår bønn og trofaste i vårt arbeid. Ved Kristus, vår Herre. 

Dag 7

Kom, råds Ånd! Hjelp meg å bruke de evner Gud har gitt meg.

Skriftlesning: 1 Kor 12, 4-7

Vel er der forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme; og vel er der forskjellige tjenester, men Herren er den samme; og der er forskjellige kraftytringer – men det er den samme Gud som virker alt i alle. Og hos hver enkelt ytrer Ånden seg på en måte som tjener til det felles beste.

Fader vår…

Hill deg, Maria…

Bønn

Barmhjertige Gud, gjør din Kirke til ett i Den Hellige Ånd, så vi tjener deg av hele vårt hjerte med ett sinn og én vilje. Ved Kristus, vår Herre. 

Dag 8

Kom, kunnskaps Ånd! Lær meg å se Gud i alt han har skapt.

Skriftlesning: Joh 16, 12-13

Ennå har jeg meget å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, Sannhetens Ånd, da skal han føre dere frem til hele sannheten. Intet skal han forkynne på egne vegne, bare hva han hører skal han si. Og da skal han bære bud om det som skal komme.

Fader vår…

Hill deg, Maria…

Bønn

Herre, vår Gud, send Trøsteren så han, etter Jesu eget løfte, kan opplyse vårt mørke og føre oss til sannhetens fylde. Ved ham, Kristus, vår Herre. 

Dag 9

Kom, fromhets Ånd! Gi meg å ære deg og elske deg.

Skriftlesning: Joh 20, 19-22

Om aftenen samme dag, altså den første dag i uken, hadde disiplene stengt dørene der hvor de holdt til, av frykt for jødene. Da trådte Jesus inn i kretsen og sa: «Fred være med dere!» Og i det samme viste han dem sine hender og sin side. Ved synet av Herren ble disiplene inderlig glade. Atter sa da Jesus til dem: «Fred være med dere. Som Faderen har sendt meg, sender jeg dere.» Som han sa dette, åndet han på dem, og la til: «Motta Den Hellige Ånd».

Fader vår…

Hill deg, Maria…

Bønn

Allmektige Gud, da din Sønn fór opp til himmelen, lovet han sine apostler Den Hellige Ånd. Gi oss fylden av din Ånds gaver, slik du en gang gav dem til dine første vitner. Ved Kristus, vår Herre.