Jachimowicz vant frem i Agder lagmannsrett

Katarzyna Jachimowiczs.jpg 

 

Vant frem: Katarzyna Jachimowicz som ble sagt opp av Sauherad kommune i 2015, vant nå frem med anken i Agder lagmannsrett. Foto: Tor-Bjørn Nordgaard, Norge IDAG.

 

Den katolske legen Katarzyna Jachimowicz vant frem med sin anke i Agder lagmannsrett. 

 

Jachimowicz ble sagt opp av Sauherad kommune i 2015, fordi hun tok samvittighetsforbehold og reserverte seg mot å sette inn spiral med abortiv funksjon da hun inngikk fastlegeavtale med kommunen. Jachimowicz er spesialist i allmennmedisin. Hun er født og oppvokst i Polen og har gjennomgått sin medisinske utdannelse der. 

Den erfarne fastlegen tapte deretter søksmålet som hun anla mot Sauherad kommune for usakelig oppsigelse. Jachimowicz tok ut stevningen for Aust-Telemark tingrett 1. juli 2016. Søksmålet gikk for retten 16. – 18. januar 2017 og dom falt 9. februar.  

Jachimowicz anket så til Agder lagmannsrett, som idag, 24.11. 2017, offentliggjorde sin dom:

I den kan vi lese at rettens flertall er kommet til at "Oppsigelse av fastlegeavtale med Katarzyna Jachimowicz av 3. desember 2015 kjennes ugyldig. Sauherad kommune tilpliktes å gjeninnta Katarzyna Jachimowicz som fastlege og kommunalt ansatt lege i 20 % stilling.".

 

"Jeg er glad for rettens konklusjon. Denne dommen er en seier for samvittighetsfriheten."

Biskop Bernt Eidsvig

 

Biskop Bernt.jpg

STØTTE: Allerede sommeren 2016 uttrykte bispedømmet sin moralske støtte til Katarzyna Jachimowicz. – Denne dommen er en seier for samvittighetsfriheten, sier biskop Bernt Eidsvig om dagens dom i Agder Lagmansrett. Foto: Hans Rossiné

 

Støtte fra biskopen

Oslo katolske bispedømme støttet Katarzyna Jachimowicz allerede i 2016, mens hun planla sitt søksmål mot Sauherad kommune Biskop Bernt Eidsvig uttalte den gang at "Dette er en viktig og prinsipiell sak om livsvern og reservasjonsrett. Katarzyna Jachimowicz har fulgt sin samvittighet i det fundamentale spørsmål om vern av menneskelivet fra befruktningsøyeblikket.". Han oppfordret prester, ordensfolk og lekfolk om å be for Jachimowicz og å gi henne menneskelig og økonomisk støtte. Biskopen takker alle som fulgte hans oppfordring og gratulerer Jachimowicz med dagens dom:

– Jeg er glad for rettens konklusjon. Denne dommen er en seier for samvittighetsfriheten, sier han.  

 

Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK)

Jachimowicz har argumentert for at begrunnelsen for oppsigelsen er i konflikt med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som har forrang fremfor norsk lov.  EMK artikkel 9 , nr. 1, lyder som følger i norsk oversettelse:

 "Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet; denne rett omfatter frihet til å skifte sin religion eller overbevisning,
og frihet til enten alene eller sammen med andre og såvel offentlig som privat å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning,
ved tilbedelse, undervisning, praksis og etterlevelse."
 

Lagmannrettens flertall gjør følgende vurdering av konflikten mellom norsk lov / fastlegeforskriften og EMK i domsslutningen: "På bakgrunn av dette har flertallet kommet til at fastlegeforskriften må tolkes i trå d med EMK artikkel 9, jf. artikkel 14. Det innebærer at en fastlege med et samvittighetsforbehold ikke kan miste hjemmelen kun fordi vedkommende reserverer seg mot å sette inn spiral dersom kommunen ikke kan påvise at dette konkret går ut over pasienters mulighet til å få satt inn spiral."

  

Her er Lagmannsrettens samlede domsslutning

  1. Oppsigelse av fastlegeavtale med Katarzyna Jachimowicz av 3. desember 2015 kjennes ugyldig. Sauherad kommune tilpliktes å gjeninnta Katarzyna Jachimowicz som fastlege og kommunalt ansatt lege i 20 % stilling.
  2. Sauherad kommune frifinnes for krav om erstatning.
  3. Partene dekker egne sakskostnader for ting retten.
  4. Sauherad k ommune dømmes til innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av dommen å betale Katarzyna Jachimowicz ’ sakskostnader med kr. 600 000 – sekshundretusen – for lagmannsretten.

 

Les hele domsdokumentet

 

Les relaterte saker: