Badanie religijności Polaków w Irlandii

Irlandzka flaga nad budynkiem Poczty na O'Connell Street w Dublinie. Zdjęcie: NTB Scanpix/ Reuters

 

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC rozpoczął badanie religijności Polaków zamieszkałych w Irlandii.

 
 
Tekst: Marta Tomczyk-Maryon

 

 

Kocham Irlandię jak Polskę…

 Irlandia jest jednym z krajów najliczniej zamieszkiwanych przez Polaków na obczyźnie. Po roku 2004, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej kraj ten stał się popularnym krajem docelowym dla emigracji zarobkowej.

 

W 4,75 milionowej Irlandii mieszka ponad 170 tysięcy polskim emigrantów. Stanowią oni najliczniejszą zbiorowość imigracyjną. 15% populacji  Irlandii stanowią ludzie urodzeni w innych krajach. Taka sytuacja wpływa na politykę, ekonomię, życie społeczne i kulturę tego kraju. Pokazują to różnorodne badania.

 

Projekt

Brakuje jednak studiów nad religijnością. Celem projektu, który właśnie się rozpoczął jest uzupełnienie tej luki i rozstrzygnięcie ważnego problemu badawczego, jakim jest wzajemny związek pomiędzy procesem migracji a religijnością imigrantów. 

 

W opisie projektu możemy przeczytać:

 „Naszym zadaniem jest zatem socjologiczna analiza zakresu zmian religijności w społeczności polskich imigrantów w Irlandii oraz ustalenie czy religia ma wpływ na decyzje, strategie i plany migracyjne.  Projekt badawczy wnosi wkład zarówno teoretyczny – przyczyniając się do dalszej dyskusji wokół wiodących teorii z zakresu socjologii religii i socjologii migracji – jak i empiryczny w zakresie ustalenia zmian religii migrantów oraz znaczenia religijności dla procesu migracji zagranicznej”. 

 

Pierwsze założenia

SAC przystąpił do projektu z pewnymi hipotezami, które zostaną zweryfikowane w badaniach.

 „Zakładamy, że wraz z wydłużającym się pobytem na emigracji polscy imigranci stają się coraz mniej religijni z racji ulegania tendencjom sekularyzacyjnym, które w mocny sposób dotknęły w ostatnich dekadach społeczność Irlandii”.

 

Pojawia się tu również interesująca i dyskusyjna teza, że mimo podobieństw profilu religijnego Polaków i Irlandczyków (dominujące wyznanie religijne obu krajów to katolicyzm), imigranci, którzy zachowują wysoki poziom religijności słabiej integrują się bądź asymilują ze społecznością kraju, w którym się osiedlają.

 

Co jest tego powodem?

SAC wskazuje, że mogą to być nasilające się różnice pomiędzy polskim modelem katolicyzmu obowiązującym w duszpasterstwie polonijnym a irlandzkim modelem katolicyzmu powszechnym w lokalnych anglojęzycznych parafiach.

 

„Imigranci realizujący swoje potrzeby i aspiracje religijne w polskojęzycznym duszpasterstwie separują się bowiem zarówno wobec religijnych irlandzkich katolików jak i wobec areligijnych Irlandczyków”.

 

Rozmowa z szefem projektu

 

 Szefem projektu jest o. Marcin Lisak OP. Zadałam mu dwa pytania.

 

– Dlaczego Irlandia została wybrana do tego projektu badawczego?

 

– Wybrałem Irlandię dlatego, że od 10 lat prowadzę socjologiczne badania tej społeczności. Poza tym na taki wniosek badawczy Narodowe Centrum Nauki przyznało nam w konkursie grant badawczy. 

 

– Interesujące byłoby przeprowadzenia analogicznych badań w Norwegii, gdzie ilość polskich emigrantów jest porównywalna z Irlandią. Równocześnie sytuacja polskich katolików w Skandynawii jest odmienna, ponieważ mieszkają oni w krajach protestanckich, gdzie katolicy stanowią mniejszość. Czy SAC przewiduje badanie religijności Polaków zamieszkałych w Norwegii?

 

– Co do Norwegii, to odkąd na konferencji socjologów religii w Belgii spotkałem naukowców Norwegów interesuję wskazanym tematem. Ale first things first. Może zdobędę w następnym roku grant na badania w Norwegii. 

  

Z ciekawością czekamy na wyniki badań i wrócimy do tej rozmowy po ich zakończeniu.