Katarzyna Jachimowicz i Høyesterett

 

Forhandlingene pågår fra 28. til 30. august

DSC_0421 (2).jpg

STØTTES: Norges Kristelige Legeforening ved generalsekretær Magnar Kleiven (t.v.) er med som Katarzyna Jachimowicz’ (t.h.) partshjelp under denne ukes forhandlinger i Høyesterett, Oslo.  

  

Lege Katarzyna Jachimowicz’ sak mot Sauherad kommune behandles denne uken av Norges høyeste domsmyndighet. Tirsdag 28. august åpnet forhandlingene.

 

Tekst og foto: Marta Tomczyk-Maryon

 

Katarzyna Jachimowicz var fastlege i Sauherad, men ble sagt opp da hun av samvittighetsgrunner nektet å sette inn kobberspiral på kvinnelige pasienter. Spiral regnes for å være et abortmiddel, ikke et prevensjonsmiddel.

 

Tapte i tingretten

Jachimowicz tok ut stevning mot sin tidligere arbeidsgiver 1. juli 2016. Dom falt 9. februar 2017, og hun tapte. Jachimowicz argumenterte i retten for at oppsigelsen er i konflikt med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), som har forrang foran norsk lov.  EMK artikkel 9, nr. 1, lyder: «Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet; denne rett omfatter frihet til å skifte sin religion eller overbevisning, og frihet til enten alene eller sammen med andre og såvel offentlig som privat å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning, ved tilbedelse, undervisning, praksis og etterlevelse."

 
Støttes av Norges Kristelige Legeforening

Jachimowicz anket saken videre til behandling av Agder lagmannsrett, der vant hun mot kommunen. Rettens flertall kom til at «Oppsigelse av fastlegeavtale med Katarzyna Jachimowicz av 3. desember 2015 kjennes ugyldig. Sauherad kommune tilpliktes å gjeninnta Katarzyna Jachimowicz som fastlege og kommunalt ansatt lege i 20 % stilling.». Sauherad kommune anket dommen til Høyesterett, som nå har saken oppe til behandling. Forhandlingene varer i tre dager, fra tirsdag 28. til torsdag 30. august. Advokat Håkon H. Bleken representerer Katarzyna Jachimowicz. Norges Kristelige Legeforening støtter Jachimowicz, og er partshjelper.

Hvilke tanker gjør du deg om denne saken? 

– Fra vi fikk en abortlov i 1978, så har vi fulgt en uformell regel om at de legene som ikke ønsket å henvise til abort, kunne reservere seg etter avtale med kommunen. Så fikk vi forskriften fra 2012 som sier at det ikke lenger er lov. Det vi ønsker med vår støtte i denne saken, er: Hvis Katarzyna vinner saken mot kommunen, så bekrefter kjennelsen i Høyesterett lagmannsrettens dom. Den sier at Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 9 har forrang foran norsk lov, fordi det ikke rammer vårt helsevesen at noen leger reserverer seg mot å sette inn spiral. Spiral er jo et abortmiddel, ikke et prevensjonsmiddel. Blir lagmannsrettens konklusjon stående, betyr det at norsk lov må forandres, påpeker generalsekretær Magnar Kleiven i Norges Kristelige Legeforening.

Han viser til at det ble nedsatt et utvalg i 2014 som utredet samvittighetsfrihet i arbeidslivet.  Utvalget konkluderte med at de ønsket at norske arbeidstagere, inklusive leger, skulle kunne reservere seg forutsatt at saken gjelder et dyptgående samvittighetsspørsmål, at det er etter avtale med arbeidsgiver og at reservasjonen ikke går utover tredjepart. I dette tilfellet pasienten.

– Det er nøyaktig den praksis vi har fulgt siden 1978 og frem til 2012 – 13. Så vinner vi frem i Høyesterett, får vi gjeninnført at norske leger faktisk kan si at «nei, vi ønsker å verne om livet fra unnfangelsen til emn naturlig død», sier generalsekretær Kleiven.

 

«Hennes sak er nøyaktig det som vi arbeider for i Norges Kristelige Legeforening, nemlig vern om livet fra unnfangelsen og til en naturlig død.» 

Magnar Kleiven, generalsekretær i Norges Kristelige Legeforening

 

Sak for alle leger

Norges Kristelige Legeforening støtter opp om Katarzyna Jachimowicz, fordi hun var modig nok til å gå til sak mot kommunen.

– Hennes sak er nøyaktig det som vi arbeider for i Norges Kristelige Legeforening, nemlig vern om livet fra unnfangelsen og til en naturlig død. Det er svært mange leger som har måttet skifte jobb eller som har sluttet i jobben, fordi de ikke ville ta denne kampen, som Katarzyna nå gjør – og har ønsket å gjøre.  Jeg vet ikke nøyaktig hvor mange det gjelder, men det er mange nok til å kunne si at dette ikke er et teoretisk problem, det er i høyeste grad praktisk. Grunnen til at vi er med som partshjelp, er at dette ikke skal være en sak for en katolsk, kvinnelig lege, det er en sak for norske leger, sier generalsekretær Magnar Kleiven i Norges Kristelige Legeforening.

 

Katarzyna Jachimowicz i Høyesterett

  • Tirsdag 28. august åpnet forhandlingene i lege Katarzyna Jachimowicz’ sak mot Sauherad kommune. De varer i tre dager.
  • Høyesterett behandler anke over Agder lagmannsretts dom av 24. november 2017: «Om samvittighetsreservasjoner for fastlege.»
  • Advokat Håkon H. Bleken representerer Jachimowicz. Norges Kristelige Legeforening er partshjelper
  • Advokat Frode Lauareid representerer kommunen.
  • Dommere i saken er: Clement Endresen, Erik Møse, Henrik Bull, Per Erik Bergsjø og Cecilie Østensen Berglund.

 

Les mer om saken 

 

Se også innslag på Dagsnytt 18