Jachimowicz-saken: Kjempet for samvittigheten i fire år

 

 Skjermbilde 2018-10-12 kl. 15.29.29.png

KJEMPET OG VANT: Etter fire års kamp i tre forskjellige rettsinstanser, vant Katarzyna Jachimowicz igår saken mot Sauherad kommune:  – Denne vanskelige tiden lærte meg å lytte til min intuisjon og til Gud, soer hun. Foto: Marta Tomczyk-Maryon

 

 

Lege Katarzyna Jachimowicz har kjempet samvittighetsfrihetens sak i  fire år og gjennom tre rettsinstanser. Igår vant hun gjennom på alle punkter i Høyesterett: – En gedigen seier, sier generalsekretær Magnar Kleiven Norges Kristelige Legeforening.

 

Tekst: Marta Tomczyk-Maryon og Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Det er dagen derpå. Beskriv følelsene dine nå – når dommen fra Høyesterett er kommet litt på avstand.

–  Jeg er veldig glad og lettet. Fire år med mye spenning og nerver er over. Det tok mer tid enn forventet og krevde mye energi. Hvorfor måtte det ta så lang tid – og mye krefter – å presse gjennom rett til samvittighetsfrihet, noe alle personer burde ha krav på? Jeg undres, sier Katarzyna Jachimowicz.

Jachimowicz deltok på Livsvernseminaret 2018 tidligere i høst. Da tok hun til orde for å bygge samarbeid til støtte for katolsk helsepersonell og andre som bekjenner seg til kristne verdier. «Uten støtte fra gruppen som sto bak meg, ville ingenting skjedd», sa hun dengang.

Hvordan har denne prosessen vært for deg personlig?

– I begynnelsen var jeg alene, jeg hadde ingen hjelp. Men denne vanskelige tiden lærte meg å lytte til min intuisjon og til Gud. Jeg har lært å samarbeide med Guds nåde for å kunne gjøre det jeg må. For eksempel, hvis jeg måtte sende en e-post, så gjorde jeg det, selv om jeg var i tvil om mottageren ville svare på den. Jeg tok et skritt fremover, men jeg så ikke veien. Jeg tok ett skritt av gangen, og nå tenker jeg: Det finnes jammen kraft i svakhet.

 

Større rom for samvittighetsfrihet

«Blir dommen i saken til legen Katarzyna Jachimowicz stående, betyr det at den norske fastlegeforskriften må mykes opp og gi større rom for samvittighetsfrihet», sa Håkon Bleken, Jachimowicz’ advokat, etter dommen i lagmannsretten 24. november 2017. Nå er denne blitt bekreftet av Norges øverste domsmyndighet.

Hvilken betydning kan denne høyesterettsdommen få for andre fastleger som ønsker å reservere seg av samvittighetsårsaker, generalsekretær Magnar Kleiven i Norges Kristelige Legeforening?

– Høyesterett bruker ikke EMK artikkel 9 som hovedgrunn for at oppsigelsen kjennes ugyldig. Hvis den hadde gjort det, måtte fastlegeforskriften ha blitt endret umiddelbart. Nå er ikke det en selvfølge. Men at det blir en politisk sak, det er klart, for KrF har allerede varslet at de vil ta opp legers samvittighetsfrihet i Stortinget. Det vil vi samarbeide tett med dem om, lover generalsekretæren.

 

EMK artikkel 9 , nr. 1, i norsk oversettelse: 

«Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet; denne rett omfatter frihet til å skifte sin religion eller overbevisning, og frihet til enten alene eller sammen med andre og såvel offentlig som privat å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning, ved tilbedelse, undervisning, praksis og etterlevelse.»

 

Gedigen seier

Førstevoterende dommer Erik Møste drøfter oppsigelsen av Jachimowicz, og dermed samvittighetsfriheten, opp mot både EMKs artikkel 9 om tanke-, samvittighets- og religionsfrihet og artikkel 12 i FN-konvensjonen om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner (Kvinnekonvensjonen).

Hva mener du er det mest sentrale i dommerens drøftelse?

– Etter min vurdering er at det mest sentrale at dommerne – for dette er de enig om – legger vekt på artikkel 9, selv om det ikke er utslagsgivende for dommen. Drøftelsen viser at de mener at artikkel 9 – og dermed samvittighetsfrihet – er viktig. Det kommer vi til å formidle tydelig i tiden fremover. Samvittighetsutvalget la frem sin innstilling i 2015. De anbefalte at man skal kunne reservere seg av samvittighetsgrunner, såfremt de er godt gjennomtenkt og at reservasjonen ikke går utover andre. Det er vi enig i, og en slik ordning ønsker vi innført i norsk lov.

Nå er endelig dom avsagt. Hvordan vil du oppsummere saken?

– Dette er en gedigen seier for samvittighetsfriheten i Norge, og vi er kommet et langt skritt videre på veien mot å innføre den som en menneskerett også her til lands.

 

Tok kampen for andre

Norges Kristelige Legeforening har lenge støttet opp om Jachimowicz. De var tilstede under forhandlingene i Høyesterett.  Generalsekretær Magnar Kleiven uttalte dengang at Jachimowicz’ sak representerer nøyaktig det foreningen arbeider for, nemlig vern om livet fra unnfangelsen og til en naturlig død. «Det er svært mange leger som har måttet skifte jobb eller som har sluttet i jobben, fordi de ikke ville ta denne kampen, som Katarzyna nå gjør – og har ønsket å gjøre», påpekte Kleiven.  

Hva tror du dommen i din sak kan bety for andre?

– Vendepunktet inntraff da Norges Kristelige Legeforening kom meg til unnsetning og støttet saken. Min reaksjon og handling var svaret på deres behov, for saken viser at problemet er viktig for leger. Jeg håper at takket være denne saken, så vil kristne leger, så vel som kristne generelt, være mer modige. Jeg ønsker også at prosessen med å endre de norske reglene vil begynne nå, sier Katarzyna Jachimowicz.

 

Har kjempet lenge 

Fylkesmannen i Telemark opprettet tilsynssak mot Jachimowicz allerede i februar 2014. I januar året etter fastslo Helsetilsynet at hun ikke hadde adgang til å reservere seg. 1. april 2015 gikk den erfarne legen ut i permisjon, og i juli 2016 tok hun ut stevning mot sin tidligere arbeidsgiver. Deretter gikk saken i alle tre rettsinstanser: Hun tapte i tingretten og vant i Agder lagmannsrett. Sauherad kommune anket dommen til Høyesterett, som torsdag 11. oktober avsa dom med full seier til den standhaftige tidligere fastlegen.

Vil du nå kreve stillingen som fastlege i Sauherad kommune tilbake?

– Jeg har hatt pause fra stillingen som fastlege i fire år og nå er jeg under spesialisering.  For øyeblikket virker det mest fornuftig å fullføre spesialistutdannelsen, men dette må jeg ha tid til å tenke over. Hvor mange ganger kan du endre livet ditt?

Hvorfor valgte du å ta opp kampen?

– Jeg var overbevist om at saken min var rettferdig, at det er nødvendig å beskytte livet fra begynnelsen til naturlig død. Det norske systemet har så langt ikke gitt oss mulighet til å uttrykke vår samvittighetsfrihet. Jeg mente at det var min plikt å prøve og endre dette. For meg er dette en praktisk lesning av Kirkens lære. Det er viktig for meg å legge til at uten dem som har støttet meg, så ville det ikke være mulig å gjennomføre denne lange rettsprosessen.

 

Støtte fra bispedømmet

Jachimowicz har fått økonomisk hjelp av Norges Kristelige Legeforening og Oslo katolske bispedømme for å kunne prøve saken for rettsapparatet. Da Kirken besluttet å yte økonomisk bistand, uttalte biskop Bernt I. Eidsvig: «Dette er en viktig og prinsipiell sak om livsvern og reservasjonsrett. Katarzyna Jachimowicz har fulgt sin samvittighet i det fundamentale spørsmål om vern av menneskelivet fra befruktningsøyeblikket. Bispedømmet vil uttrykke sin moralske støtte til doktor Jachimowicz. Vi oppfordrer prester, ordensfolk og lekfolk til å be for henne og å gi henne menneskelig og økonomisk støtte.»

Hvordan har støtten fra det katolske Norge vært?

– Jeg er trofast mot Kirkens magisterium og til de lokale kirkelige myndigheter. Siden saken min fant sted i det offentlige rom, var det naturlig for meg å søke støtte i og fra Kirken. Slik støtte – materielt og åndelig – kom fra biskop Edsvig. Det tok litt tid, men biskopen trengte å forstå og tenkte over saken.

Hva er ditt budskap til andre leger i samme eller lignende situasjon?

– Jeg har ikke noe oppskrift eller budskap. Jeg tror det handler om å lytte til samvittigheten og Jesu lære ­– og å stole på at sannheten vil bli forsvart. Det kan passe å sitere paven Johannes Paul II ord: «Vær ikke redd. Åpne, åpne døren til Kristus», sier Katarzyna Jachimowicz.

  • Les hele dommen her

 

Les mer om saken