Midt-Norge stift: P. Ole Martin Stamnestrø til oratorianerne

 

Dom Lukas Stefan Lorf-Wollesen utnevnt til ny, midlertidig generalvikar for Midt-Norge stift

41909694920_b4566fbe5a_k (1).jpg

FORLATER OLAVS BY: P. Ole Martin Stamnestrø (t.h.) forlater Trondheim stift når han begynner sitt novisiat hos oratorianerne. Her fra Olavsmessen i Nidarosdomen i 2018 sammen med biskop Bernt I. Eidsvig og biskop-elekt Erik Varden. Foto: Jan Erik Kofoed 

 

 

Dom Lukas Lorf-Wollesen er fra den 1. mars utnevnt til midlertidig generalvikar i Midt-Norge stift. Nåværende generalvikar, sogneadministrator i Vår Frue menighet i Ålesund p. Ole Martin Stamnestrø forlater stiftet for å påbegynne et novisiat hos oratorianerne. 

 

Tekst: Hans Rossiné og Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Biskop Bernt Eidsvig sier til katolsk.no at han er glad for at Dom Lukas har takket ja til utnevnelsen som fungerende generalvikar i Midt-Norge stift i en periode på tre til ni måneder inntil biskop-elekt Varden er vigslet og virksom.

Biskop Eidsvig er også full av lovord over den innsats p. Ole Martin Stamnestrø har lagt ned i stiftet siden han ble generalvikar i august 2015.

– Jeg er svært takknemlig for hans bidrag. Han har overbevist med både sjelesørgeriske og diplomatiske talenter. P. Ole Martin har hatt et stort ansvar både i Ålesund og Trondheim, og har nedlagt et stort og fremragende arbeid i en krevende tid, sier biskop Eidsvig, som understreker at p. Ole Martin er høyt respektert og verdsatt i stiftet.

– Jeg vil også savne ham som en nær og betrodd medarbeider for meg. Jeg vil ønske ham lykke til videre. Han blir et verdifullt tilskudd til det fellesskapet han nå trer inn i, sier biskop Eidsvig.

 

3b2dfb81-65c0-424d-bbe6-59c4e4e09798.jpg Fortsetter prestegjerningen i utlandet

Pater Ole Martin Stamnestrø (bildet t.h.) konverterte til Den katolske kirke i 2006, og kan vise til en internasjonal akademisk karriere med bachelor-, master- og doktorgrad fra henholdsvis University of Durham og Oxford i England. Nå vender han tilbake til sitt gamnle studieland.

– P. Ole Martin, du har bestemt deg for å tre inn blant oratorianerne og avslutte ditt virke som prest. Hva ligger bak beslutningen?

– Jeg avslutter ikke mitt virke som prest, men fortsetter prestegjerningen et annet sted: i oratorianerordenen, presiserer p. Ole Martin og forklarer oss bakgrunnen for sin beslutning:  

– Det var hos oratorianerne i London jeg i sin tid mottok trosundervisning og konverterte til Den katolske kirke. Helt fra jeg konverterte har jeg tilhørt oratorianernes tredjeorden, så jeg har hatt mitt åndelige hjem der i alle mine år som katolikk. Da jeg i 2008 kom frem til at jeg skulle prøve om jeg hadde et prestekall, bodde jeg i London. Min første tanke å tre inn hos oratorianerne, men av ulike grunner var ikke det mulig den gangen, forteller p. Ole Martin. Han rådførte seg med biskop Eidsvig, som ønsket ham velkommen hjem til Norge.

– Biskopen gav meg det kloke råd at hvis oratorianerkallet var fra Gud, ville det vedvare – hvis ikke, ville det avta og forsvinne. Vel, dragningen mot oratorianerordenen har ikke avtatt i løpet av disse årene – tvert imot.

 

St. John Henry Newmans gamle orden

I Store norske leksikon står det om oratorianerne at det «er en kongregasjon av sekularprester, det vil si prester som ikke er munker. Den ble stiftet i 1564 av presten Filippo Neri, og godkjent i 1575.»

– Kan du fortelle litt mer om hvem og hva oratorianerne er? 

– Filip Neri kalles gjerne «Romas apostel». Han virket velsignelsesrikt i en tid da mange i byen var preget av åndelig lunkenhet. Han er særlig kjent for sin sans for humor. Han evnet å trekke mange mennesker – særlig unge mennesker – inn i et dypere forhold til Herren gjennom et ivrig pastoralt virke. Ordenen består av en løs sammenslutning av uavhengige hus. Hvert hus er selvstendig og de har noe ulik karisma. Det var St. John Henry Newman som brakte ordenen til England, efter oppmuntring av pave Pius IX, sier p. Ole Martin og legger til at det stemmer at ordenen er en kongregasjon av sekularprester og ikke munker.

– Ikke desto mindre har husene et umiskjennelig «klosterpreg»; man bor sammen, ber sammen, spiser sammen. Men man lever ikke et kontemplativt liv; i St. Filips ånd bedriver man et aktivt pastoralt arbeid, sier han.

 

«Det har vært et stort privilegium for meg å virke som sogneadministrator i Ålesund og generalvikar i Trondheim stift. Jeg vil takke prestene og medarbeiderne i Trondheim stift for en spennende tid og godt samarbeide.» 

P. Ole Martin Stamnestrø

 

Forlater Midt-Norge i takknemlighet

P. Ole Martin har vært sogneadministrator i Vår Frue menighet, Ålesund, siden 2013 og generalvikar for Midt-Norge stift siden 2015.

– Hvordan vil du beskrive disse årene?

– Det har vært et stort privilegium for meg å virke som sogneadministrator i Ålesund og generalvikar i Trondheim stift. Jeg vil takke prestene og medarbeiderne i Trondheim stift for en spennende tid og godt samarbeid. Disse årene er jeg dypt takknemlig for, og det er viktig for meg å understreke at jeg ikke har noe ønske om å «rømme fra noe». Kanskje kan man si det slik at jeg gruer meg til å reise herfra, men gleder meg til å ankomme London.

– Du ble presteviet i 2012. Samme år ble du utnevnt til kapellan i Ålesund og sogneadministrator i 2013. Hva tror du at du kommer til å huske best fra ditt første virkested i Kirken?

– Her har skjedd så mye i disse årene, så det er vanskelig å trekke frem enkelthendelser. Jeg er sikker på at jeg alltid vil se tilbake på denne tiden med takknemlighet: Menigheten tok imot sin ferske prest med betydelig tålmodighet og velvilje.

– Prestegjerningen fører deg tett innpå de troende. Hva vil du si til dem nå som du avslutter ditt virke i Ålesund og Midt-Norge stift?

– Først og fremst: Hjertelig takk! Man kommer tett innpå mange mennesker når man er deres prest i mer enn syv år. På norsk kaller vi en sekularprest «pastor», altså hyrde – han skal lede sin flokk trygt fremover på veien til himmelen. Men for å gjøre dette, trenger også presten gode trosforbilder. Jeg har funnet mange slike i min menighet – mennesker som har ledet meg fremover på veien ved sin bønn, støtte og standhaftighet i troen. Så håper jeg de vil fortsette å be for meg – slik jeg vil fortsette å be for dem.

 

IMG_6080[1].jpeg

MYE ADMINISTRASJON: Å være generalvikar betyr mye kontorarbeid, men Dom Lukas skal også være kontaktperson for prestene og menighetene. – Jeg vil støtte dem etter beste evne, sier augustinerkorherren. 

 

Fra Bergen til Trondheim

Siden p. Ole Martin Stamnestrø forlater Norge for oratorianerne, har biskop Bernt I. Eidsvig utnevnt ny, midlertidig generalvikar for Midt-Norge stift: Dom Lukas Stefan Lorf-Wollesen, som trådte inn hos Augustinerkorherrene i Klosterneuburg i år 2000.

– Dom Lukas, du er blitt utnevnt til generalvikar for Midt-Norge stift. Hvilke tanker gjør du deg om dine nye oppgaver?

– Generalvikaren er biskopens stedfortreder, og er bindeleddet mellom menighetene og prestene på den ene siden og biskopen på den andre siden. I tillegg har han ansvar for stiftets administrasjonen. Oppgaven er  – ikke bare, men stort sett – administrativ. Jeg skal prøve å være kontaktperson for prestene og menighetene og støtte dem etter beste evne. I tillegg skal jeg avlaste biskop Bernt i det som forhåpentlig blir en kort periode, nemlig til fr. Erik Varden er vigslet til ny biskop. Jeg håper å kunne forene dette på den best mulige måten med mine andre forpliktelser i St. Paul menighet og på St. Paul gymnas i Bergen.

Hva i din bakgrunn, erfaring og utdannelse, tror du vil komme til nytte når du skal gyve løs på Midt-Norge stifts utfordringer?

– Jeg hører som nevnt til augustinerkorherrenes kloster i Klosterneuburg, Østerrike. Prestestudiene mine tok jeg på University of London, der jeg spesialiserte meg i bibelvitenskap. Etter mastergraden på King’s College videreutdannet jeg meg i pastoralteologi på Maryvale Institute i Birmingham. Jeg studerte også tysk på universitetet i Bergen og utdannet meg til lektor. I løpet av de siste årene tok jeg så noen studier i skoleledelse, både i Wien og Bergen, og jeg holder for tiden på med en ny mastergrad i katolsk skoleledelse på St. Mary’s University i London. Jeg håper at både utdanningen min og erfaringen i menighet og skole vil hjelpe meg med å mestre de nye oppgavene mine i Midt-Norge, forteller Dom Lukas.

 

IMG_6029[1].jpeg

Mye fortsetter som før

Dom Lukas (bildet t.h.) er til daglig skoleprest ved St. Paul gymnas, Bergen, med ca. 250 elever og stadig ekspansjon i antall studieprogrammer, lærere og elever. Hverdagen er, naturlignok, fylt av utfordringer og arbeidsoppgaver.

– Får dette nye oppdraget noen konsekvenser for ditt nåværende virke som skoleprest ved St. Paul gymnas?

– Det håper jeg ikke. Jeg har fortsatt mine oppgaver og forpliktelser her i Bergen, og håper å kunne kombinere dem med den nye oppgaven i Stiftet i Midt-Norge på en god og verdig måte. Jeg skal fortsatt bo og jobbe i Bergen, men reiser til Trondheim Stift så ofte som mulig og ved nødvendighet. 

Dom Lukas kom til Norge i 2005 og har bodd og virket i Bergen siden. Han er som nvent skoleprest ved vestlandshovedstadens St. Paul gymnas og dessuten rektor for St. Sunniva kapell. Dom Lukas sitter også i Oslo katolske bispedømmes finansråd og var nylig med i arbeidsgruppen som utarbeidet skolerapporten «»Fremtidig styring av de katolske skolene».

Ser du frem til å bli kjent med andre deler av landet enn Bergen?

– Jeg har vært i Bergen siden jeg kom til Norge i 2005. Bortsett fra Oslo, der jeg jobbet som spiritual på presteseminaret i en periode, kjenner jeg egentlig ikke andre deler av landet så godt. Det blir særlig spennende å tilbringe litt tid i Trondheim med sin rike historie og kulturarv.

– Hva vil du si til de troende i Midt-Norge stift før du møter dem ansikt til ansikt?

– Jeg vet at både de troende og prestene i Trondheim stift har ventet lenge på en ny biskop og gledet seg over utnevnelsen. Det er beklagelig at bispevielsen måtte utsettes, og jeg ønsker Erik Varden alt godt og, fremfor alt, god bedring. Jeg vil gjerne takke biskop Bernt for tilliten og skal prøve å vise meg den verdig. Med Guds hjelp og de troendes forbønn håper jeg å kunne tjene Trondheim stift i en overgangstid på en god måte. Jeg gleder meg i hvert fall til den nye oppgaven og ser frem til å bli kjent med de troende, menighetene og presteskapet, sier Dom Lukas.

 

 

Biskop Bernt I. Eidsvigs kunngjøringer for Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift 

  • P. Ole Martin Stamnestrø løses fra sine embeder som generalvikar i Trondheim stift og sogneadministrator i Vår Frue menighet, Ålesund, med virkning fra den 1.  mars 2020. P. Ole Martin Stamnestrø inntrer i novisiatet ved oratorianer-ordenens hus i London (Brompton Oratory).
  • Dom Lukas Stefan Lorf-Wollesen, Can.Reg er utnevnt til embedet som generalvikar i Trondheim stift med virkning fra den 1. mars 2020.
  • P. Khiem Duc Nguyen løses fra sitt embede som sogneadministrator i Sta. Sunniva menighet, Molde, med virkning fra 1. mars 2020, og er fra samme dato utnevnt til sogneadministrator i Vår Frue menighet, Ålesund.
  • Ny sogneadministrator i Sta. Sunniva menighet i Molde kunngjøres innen kort tid.