Tromsø Stift: Biskop Berislavs bestemmelser for å hindre spredning av korona-epidemien

Kjære medbrødre,

På grunn av korona-epidemien sender jeg nå mine nye beslutninger. Det er med særlig sorg at jeg gjør dette fordi det rammer oss i feiringen av påsken.

Foreligger ikke spesielle tjenstlige grunner, ber jeg dere om å bli hjemme i prestegården, jfr. de nasjonale råd.

Som overordnet prinsipp gjelder at vi skal overholde nasjonale og lokale myndigheters bestemmelser og råd og medvirke til at intensjonene med tiltakene blir fulgt. I tråd med dette er messeplikten for våre troende fortsatt opphevet, foreløpig til 15. april. Kirkene holdes åpne (i det minste på søndager og helligdager for dem som ikke er smittet) for personlig bønn. Om mulig kan det kombineres med sakramental tilbedelse.

 

Dere kan fortsatt feire Messe i kirken, eller i kapellet, eller hos søstrene, men uten ministranter og troende. Hvis smittefaren er vurdert som stor, eller prest eller søstre allerede er smittet, skal messefeiringen utsettes også der.

 

Førstekommunion

Antall troende som kan delta, må begrenses kraftig, kanskje feiringen foretas for én familie av gangen.

  

Ferminger

Jeg er innstilt på å gi hver enkelt av dere fullmakt til å meddele fermingens sakrament. Antall troende som kan delta, må begrenses kraftig, kanskje feiringen foretas for én familie av gangen.

 

Dåp og begravelse

Dåp er tillatt, men bare med få familiemedlemmer til stede. Tilsvarende skal deltakelse ved begravelse begrenses. Messefeiring i den forbindelse må vurderes konkret, men du kan uansett privat feire rekvie- eller sjelemesse for den avdøde.

 

Kommunion til eldre/syke

Den Hellige kommunion /vandringsbrød bringes til eldre og syke på deres oppfordring, såfremt det ikke er påvist koronavirus hos pasienten eller i hans/hennes husstand. I så fall må behovet vurderes konkret, og det må tas nødvendige forholdsregler og sørges for riktig beskyttelse.

 

Sykesalving

Sykesalving skal som utgangspunkt gå sin gang, og det er som vi vet, særlig viktig hvis det skal kombineres med skriftemål. Er det påvist koronavirus hos pasienten eller i hans/hennes husstand, må behovet vurderes konkret, og det må tas nødvendige forholdsregler og sørges for riktig beskyttelse. Hvis sykesalvingen skjer på sykehuset, må man få nødvendig beskyttelses-utstyr til disposisjon.

 

Skriftemål

Skriftemål i skriftestol tillates ikke. Det kan skje på et annet egnet sted såfremt det tas nødvendige forholdsregler, og det er minst 1,5 meter avstand mellom deg og den skriftende.

 

Velsignelse av påskemat (særlig kjent hos våre polske troende) avlyses.

 

 

«Hellige Maria, frelse for syke, be for oss.

Hellige Josef, be for oss.»

 

19. mars 2020

Msgr. Berislav Grgić

Biskop av Tromsø

 

 

Les mer