Fortellinger om kirkens makt

Artikkelen er publisert i St. Olav kirkeblad 1-2021.  

20190707_123201818_iOS.jpeg

UNDERVURDERT: – Klostrenes bidrag til europeisk kulturutvikling — fra litterær overlevering til utvikling av jordbruksmetoder — kan knapt overvurderes, men er ofte sterkt undervurdert, sier MF-professor Kristin B. Aavitsland. Bildet viser Norges kanskje eldste kloster: Selja kloster ved Stadthavet

  

Hvordan fremstilles middelalderens kristendom i norske lærebøker i historie? Det var spørsmålet Magne Fossan stilte i sin mastergradsavhandling ved MF vitenskapelig høyskole. Han fant få positive beskrivelser, og enda færre beretninger om tro. De negative fortellingene om makt var derimot mange. – Funnene viser at lærebøkene gir en skjev og uriktig fremstilling av historien, sier MF-professor Kristin B. Aavitsland.

 

Tekst og foto: Ragnhild H. Aadland Høen

ENSIDIG FREMSTILLING: – Der trosaspektet i det hele tatt nevnes,
trekker man hovedsakelig frem frykt og redsel for fortapelse, sier MF-studenten
Magne Fossan om fremstillingen av middelalderens kristendom i norske lærebøker.  

Magne Fossan.jpeg

– Lærebøkene i historie fokuserer i liten grad på det religiøse. Tro, lære, ritualer og kristen trospraksis blir mer for sidekommentarer å regne sammenlignet med det som får stor plass når middelalderens kristendom skal beskrives. Det som får plass, er fortellingene om kirkens makt og undertrykkelse av enkeltmennesket, sier Magne Fossan, som skrev sin mastergradavhandling ved MF vitenskapelig høyskole i Oslo.

 

En ikke-religiøs kirke

I avhandlingen påviser han fire tendenser. Den første tendensen er at det religiøse nedtones.

– Få trosforestillinger beskrives, og kristne handlinger blir fremstilt mer som påbud enn som religiøst motiverte. Og mens troen tones ned, tones andre ting opp. Tendens nummer to er at lærebøkene vektlegger pavens og kirkeinstitusjonens makt. Kirken fremstilles som en sosial og politisk maktinstitusjon, ledet av paven som en politisk maktfyrste, forteller Fossan.

Maktperspektivet gjenspeiles både i hvor mye plass temaet får, i antall ord, og i ordbruken, der ord som pavemakt, maktkrav og kirkens makt går igjen ved 50 anledninger i de fem lærebøkene.

– Den tredje tendensen er at kirken fremstilles ovenfra og ned. Paven er den aktøren som vies mest fagstoff. Han fremstilles som en fri og aktiv aktør, mens den vanlige kirkegjenger er en ufri aktør som er underlagt kirken og dens påbud, forteller Fossan.

Den fjerde, tydelige tendensen han fant er at kirken tillegges flere negative enn positive beskrivelser.

– Diakoni og nestekjærlighet nevnes litt, men dette kommer veldig i skyggen av de negative beskrivelsene av hva kirken gjorde og mente. Der trosaspektet i det hele tatt nevnes, trekker man hovedsakelig frem frykt og redsel for fortapelse. Håpet om frelsen nevnes derimot bare så vidt. Paven er en kynisk maktfyrste som det er lite godt å si om. Dette er i det hele tatt en kirke man er glad for at hører fortiden til, konkluderer Fossan.

 

Glimt fra middelalderen: 

Skjermbilde 2021-04-16 kl. 14.45.56.png 

 

– Middelalderen er en baktalt periode

Professor Kristin B. Aavitsland er spesialist på middelalderens kirkehistorie ved MF vitenskapelig høyskole. Hun er ikke overrasket over Fossans funn.

– Middelalderen er en baktalt periode. Denne avhandlingen viser hvor systematisk det er. Det er prisverdig at stereotypiene blir så grundig dokumentert som de blir i denne avhandlingen. Ut fra allmennvitenskapelige kriterier kan man si at dette er en skjev og uriktig fremstilling av historien, sier Aavitsland.

– Det at kirken i Norge presenteres som noe ytre påført, og som undertrykkende, er historikeren Edvard Bulls syn fra mellomkrigstiden. Det er veldig utdatert. Det er få i dag som ville hevde det. Den rent sekulære og marxistiske historieskrivingen er litt på hell. I akademia er det ikke lenger slik at religion forstås i rent maktpolitiske termer. Det tar nok imidlertid litt tid før dette sildrer ned til læreboknivå, sier professoren.

- Den nyeste læreboka, fra 2013, er den beste. Den er mest nyansert, skyter Fossan inn.

 

«Jeg mener vi har en plikt til å behandle fortidens mennesker med den samme respekten som vi viser levende mennesker – kanskje enda mer, siden de er døde og ikke kan snakke for seg selv.»

Kristin B. Aavitsland

 

Kirken som den perfekte fiende

Middelalderkirken er «den perfekte fiende for det sekulære samfunnet», mener historieprofessoren.

– 100 års sekularisme og 500 års antikatolisisme har satt seg i ryggmargen. Når du legger til samtidssjåvinismen vår – holdningen om at fortidens mennesker var dummere enn oss – får du en trippel fordomsfullhet, påpeker hun.

Virkeligheten er aldri enkel og endimensjonal. Enhver historiefremstilling vil være preget av forfatterens preferanser og tiden den er skrevet i.

– Den objektive historiefremstillingen finnes ikke. Man bør likevel kunne kreve redelighet med hensyn til å være bevisst sine egne forutsetninger, og ikke minst å bekjempe samtidssjåvinismen. I dag undertrykkes ofte stemmene fra fortiden. Jeg mener vi har en plikt til å behandle fortidens mennesker med den samme respekten som vi viser levende mennesker – kanskje enda mer, siden de er døde og ikke kan snakke for seg selv, sier Aavitsland.

 

Glimt fra middelalderen: 

Skjermbilde 2021-04-16 kl. 14.36.55.png

 

SYSTEMATISK BAKTALING: – Middelalderen er en baktalt periode.
Denne avhandlingen viser hvor systematisk det er, sier MF-professor Kristin B. Aavitsland.

Kristin B Aavitsland.jpeg

Andre fortellinger om middelalderen

Magne Fossan lytter, mens professoren fortsetter:

– Hvilke fortellinger forteller vi i lærebøkene, og hvorfor? Hvorfor skal vi lære om middelalderen? Bare for å vise at «så grusomt var det, og så heldige vi er som ikke levde da»? Det er så mye viktig som kommer til oss i denne tidsperioden. Hvorfor synes vi for eksempel i dag at det er viktig å ta vare på og inkludere folk vi ikke er i familie med? Hvorfor tenker vi at vi har et ansvar for folk vi ikke kjenner, til og med? Dette er verdier som er kultivert gjennom hundrevis av år i vår kultur, men det kom i middelalderen. Romerne hadde ikke denne holdningen. Ikke vikingtiden heller, sier historieprofessoren.

Gjennom kristenretten forbys blodhevnen. Ættemakten begrenses og individet ansvarliggjøres. Norge får en rettsstat med likhet for loven. Det blir forbudt å sette barn ut for å dø, og tvangsekteskap blir forbudt.

– Universitetene er et annet produkt av middelalderen. Klostrenes bidrag til europeisk kulturutvikling — fra litterær overlevering til utvikling av jordbruksmetoder — kan knapt overvurderes. Middelalderens musikk, kunst og arkitektur kunne vært nevnt. Skriftliggjøringen av vårt språk kom med kristningen. Det er mange av de tingene som er viktige i vårt samfunn i dag, som kommer til oss i denne tidsperioden, sier professor Kristin B. Aavitsland.

Magne Fossan synes det har vært spennende å nærme seg historiedidaktikken med religiondidaktiske briller. Før hans avhandling har det vært forsket lite på norske lærebøkers kirkehistoriske fagstoff.

– Målet mitt er ikke å arrestere lærebokforfatterne. De uttrykker det som har vært det rådende historiesynet i samtiden de siste 40 årene. Samtidig er jeg bekymret for at negative fremstillinger av kirkehistorien kan gi skoleelever et negativt inntrykk av kristendom på generell basis. Håpet mitt er at denne avhandlingen kan bidra til noen refleksjoner rundt hvordan middelalderens kristendom fremstilles i dag, sier Magne Fossan.

 

Fakta om Fortellinger om kirkens makt – en kvalitativ studie

  • Magne Fossans mastergradsavhandling ved MF vitenskapelig høyskole tok utgangspunkt i følgende problemstilling: «Hvordan fremstilles middelalderens kristendom i et utvalg norske lærebøker i historie for videregående trinn, fra 1976 og frem til 2013?»
  • Bakgrunnen for avhandlingen var at norske lærebøkers kirkehistoriske fagstoff er lite forsket på. For å besvare problemstillingen ble det brukt en deskriptiv–analytisk tekstanalyse av fem lærebøker i historie.

 

Saken har tidligere vært publisert i informasjonsmagasinet MF.

 

Abonner gratis på St. Olav kirkebladSkjermbilde 2021-04-06 kl. 10.17.22.jpeg

Ønsker du å motta kirkebladet gratis i posten, må du registrere deg som abonnent på én av følgende måter:

  • Via dette skjemaet
  • Send en SMS til nr 969 43 490 med kodeord STOLAV etterfulgt av navn og adresse
  • Send E-post med navn og adresse til abonnement@katolsk.no