Norsk kvinne med i ledelsen av Gravridderordenen

 Lars.A.Berg-Helene Lund - St. Olav (4).jpeg

NYTT OPPDRAG: Helene Lund var leder for de norske gravridderne fra 2013 – 2020, nå er hun blitt bedt om å påta seg nye oppdrag i ordenens øverste ledese, Grand Magisterium, i Roma. Foto: Lars.A.Berg 

 

Helene Lund er utnevnt til medlem av Grand Magisterium (GM), Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalems øverste råd.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Grand Magisterium er ordenens sentrale ledelse, og består av ti ordinære medlemmer pluss generalguvernøren, vise-generalguvernørene for hvert kontinent med fler.

– Gratulerer! Du er blitt utnevnt til medlem av Grand Magisterium av stormester kardinal Fernando Filoni. For det første hva er og gjør Grand Magisterium (GM)?

– GM er rådet til stormester kardinal Filoni. GM gir råd om hvordan ordenen bør ledes, hva angår organisering, økonomi og andre viktige saker, forteller det nyutnevnte rådsmedlemmet.

– For det annet: Hva innebærer det å bli medlem?

– Det innebærer at jeg må sette meg inn i saker som skal behandles og bidra i møtene i GM i Roma, sier Helene Lund. Hun var leder for de norske gravridderne fra 2013 – 2020, og bærer tittelen dame. Mannlige medlemmer er riddere

OGSÅ UTNVENT: Prins Hugo Mariano
av Windisch-Graetz. Foto: Wikimedia 

Godkjenner planer og budsjett2019_Mariano_Hugo_zu_Windisch-Graetz.jpeg

Stormesteren leder GM, som skal bistå ham i ordenens arbeide. Rådsmedlemmene samles to ganger årlig. Da planlegger de blant annet aktiviteter i de land, der ordenen er tilstede, først og fremst Det hellige land. De godkjenner både spesifikke solidaritetsprosjekter i Det hellige land samt hele ordenens budsjett.

– Hva slags oppgaver skal du ta deg av?

– Ordinære saker som ligner det de fleste styre/rådsverv har, opplyser Lund.

 – Ordenen har – som en del andre katolske organisasjoner! – tradisjonelt vært mannsdominert. Hvor mange medsøstre har du med deg i Grand Magisterium?

– Det er en dyktig og erfaren dame som heter H.E. Mary O’Brien fra USA. Det har tidligere vært kvinnelige medlemmer av Grand Magisterium. Det har siden jeg ble med i ordenen vært en jevn vekst av kvinner som får lederverv i ordenen, og det er hyggelig at utviklingen fortsetter, sier Lund, som til daglig er prorektor for utdanning ved VID vitenskapelige høgskole, Oslo.

Prins Hugo Mariano av Windisch-Graetz ble utnevnt til medlem av GM samtidig med Lund. Han er østerriksk statsborger, overhode i den østerriksk-italienske adelsfamilien Windisch-Graetz og mangeårig representant for Malteserordenen, en katolsk militær religiøs orden som opprinnelig het Johannitterordenen og hadde sitt utgangspunkt i et hospital i Jerusalem, som var grunnlagt rundt 1050 til hjelp for pilegrimer til de hellige stedene.  

 

Sikrer Kirkens nærvær i Det hellige land

Ridderordenen for Den hellige grav i Jerusalem er en leginstitusjon under beskyttelsen av Den hellige stol. Ordenen har for tiden rundt 30 000 medlemmer i nesten 40 land. Ridderne og damenes historie kan føres tilbake til dokumenter fra 1336, men ifølge tradisjonen har den virket helt siden de første korstogene.

– Ordener – spesielt med en så lang og ærverdig historie som Ridderordenen for Den hellige grav i Jerusalem – er ofte omgitt av mystisk slør. Hva vil du si er deres hovedoppgave?

– Oppgaven til ordenen er i henhold til dets formål å oppildne iveren for kirkelig fellesskap i Det hellige land og bidra til å sikre Den katolske kirkes nærvær i Det hellige land. Medlemmene forventes å praktisere de evangeliske dyder, sier Lund.

Ridderne av Den hellige grav i Jerusalem er en kirkelig institusjon med et tydelig apostolat: «Å være beskyttere for kristne i Det hellige land.» Den norske magistrale delegasjon (avdeling) teller i dag 17 medlemmer, 15 riddere og to damer. Delegasjonen har i dag to offisielle kandidater som etter planen skal ha formell og høytidelig opptagelses-seremoni høsten 2021, nærmere bestemt 29. og 30. oktober 2021.

  

Les mer

 

Fakta: Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem

  • Ridderordenen for Den hellige grav i Jerusalem er en leginstitusjon under beskyttelsen av Den hellige stol.
  • Ordenen har for tiden rundt 30 000 medlemmer i nesten 40 land. 
  • Ordenens historie kan føres tilbake til dokumenter fra 1336, men ifølge tradisjonen har den virket helt siden de første korstogene.
  • Formålet er blant annet «å styrke medlemmenes kristne liv i absolutt lydighet til paven og i forhold til Kirkens lære»; «åndelig og økonomisk støtte til Det hellige land» samt «å støtte bevaringen og utbredelsen av troen i Det hellige land, og vekke katolikkers interesse for dette arbeidet.»
  • Ordenens stormester er en kardinal utnevnt av paven. I dag er det kardinal Fernando Filoni.
  • Norsk magistral delegat: Huan Nguyen KCHS
  • Norsk Storprior: biskop Bernt I. Eidsvig KC*HS av Oslo 
  • Norsk nettside: www.oessh.no

 

Les mer på ordenens internasjonale nettside 

 

Se introduksjonsfilm om ordenen