Kirkeretten: Paven strammer inn

Kirkerett.jpeg

JUSTERT: Oppdateringer i kirkeretten ble lagt frem tirsdag 1. juni.

 

Pave Frans har oppdatert den katolske kirkeretten, slik at den eksplisitt kriminaliserer seksuelle overgrep mot voksne.

 

Med den apostoliske konstitusjonen «Pascite Gregem Dei» reformerer pave Frans bok VI i kanonisk rett, det vil si den kirkelige lovboken Codex luris Canonici (CIC), og fortsetter den revisjon som ble innledet av pave Benedikt XVI og som gjelder strafferettslige reaksjoner mot flere lovbrudd.

 

Smidigere

Den nye teksten er et smidigere redskap for korrigering, for å unngå «alvorlige onder og mildne sårene som forårsakes av menneskelig svakhet», skriver Vatican News. Reformarbeidet har pågått i nesten 12 år. Dette er den største reformen av CIC siden 1983.

Den apostoliske konstitusjonen «Pascite Gregem Dei» er datert den 23. mai 2021, pinsedag, ble lagt frem i Vatikanet tirsdag 1. juni og trer i kraft den 8. desember 2021.

 

Konstitusjonen innledes med følgende ord fra apostelen Peter: «Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere! Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil.» (1. PET 5:2).

 

«Korrigeringsredskap»

I forbindelse med fremleggelsen tirsdag, påpekte pave Frans i en uttalelse at «for å tilgodese Kirkens behov over hele verden på en adekvat måte, var det åpenbart at den strafferettslige disiplinen i den kanoniske lov som ble utarbeidet av Johannes Paul II den 25. januar 1983, trengte en revisjon og måtte justeres på en måte slik at prester kan anvende den som et mer smidig frelses- og korrigeringsredskap.»

Paven minnet om at Benedikt XVI påbegynte revisjonen i 2007 og at prosessen har vært et stort samarbeid mellom kurieavdelinger, juridiske eksperter, bispekonferanser og læresteder over hele verden. Resultatet var en omfattende tekst som ble overlevert paven i februar 2020.

 

Sanksjoner

Den nye teksten introduserer flere ulike endringer av gjeldende lov og innfører sanksjoner mot visse nye lovbrudd. Paven sier at «om en prest forsømmer å bruke det strafferettslige systemet, har han ikke oppfylt sin funksjon korrekt og i troskap.»

I teksten er det retningslinjer for straff for prester som begår overgrep mot barn. Presten vil i så fall miste embetet og bli ilagt «annen passende straff».

 

Eksplisitt forbud

I tillegg til at loven nå inkluderer et eksplisitt forbud mot at prester misbruker sin stilling og begår overgrep mot voksne, kan også lekfolk som jobber i kirken, straffes for overgrep mot voksne og barn.

Loven fjerner mye av skjønnet biskoper og andre ledere hittil har kunnet bruke i håndteringen av overgrepssaker, noe som ofte har ført til at slike saker er dysset ned eller ignorert. Nå kan kirkeledere stilles til ansvar dersom de ikke foretar grundige undersøkelser og straffer prester som bryter forbudet.

Dette var de viktigste av flere endringer som ble presentert tirsdag. Formålet er å justere og forbedre kirkeretten.

(Vatican News/NTB)