Kunngjøring: Biskop Berislav Grgić åpner den synodale prosess for Tromsø stift

 Berislav Grgićs våpenKjære prester, ordenssøstre og legfolk! 

Kirkens neste bispesynode skal være i oktober 2023 og ha som tema: «En synodal kirke: fellesskap, deltagelse og misjon». For at veien frem til synoden skal være synodal, blir alle verdens katolikker denne gangen invitert til å delta i prosessen for å forberede synoden.

For å få til dette på en praktisk måte, skal prosessen åpnes i alle verdens bispedømmer av biskopene den 17. oktober 2021. Deretter skal hvert bispedømme bruke et halvt år på den lokale prosessen. 

Etter dette halve året, skal resultatene samles i de lokale bispekonferanser som for vår del samler de nordiske biskoper. Det samlede resultatet sendes så inn til bispesynodens sekretariat i Vatikanet i løpet av april 2022. Når alt materialet er kommet dit, skal det forfattes et første arbeidsdokument «Instrumentum Laboris» for synoden i løpet av september 2022.

Deretter forsetter prosessen på kontinentale plan i verden, som skal levere inn sine resultater i mars 2023. I løpet av juni det året skal det så forfattes et nytt «Instrumentum Laboris» som vil danne grunnlaget for selve arbeidet til den XVI. Ordentlige generalforsamling av bispesynoden i oktober 2023.

Gjennom disse trinnene er håpet at det globale engasjementet vil få sin plass i synoden.

 

I vårt Stift

På grunn av våre avstander, er det ikke mulig for prestene å samles i Tromsø til åpningen av prosessen søndag den 17. oktober. Men jeg vil markere åpningen i høymessen klokken 11.00 i Vår Frue kirke.

Den 7. september offentliggjorde synodens sekretariat et forberedelsesdokument  og et såkalt vademecum. Disse skal danne grunnlaget for vårt arbeid i Stiftet, men da de nettopp er kommet og kun er oversatt til de internasjonale hovedspråkene, vil det ta tid for oss å sette oss inn i dem. Jeg har bedt kansleren, p. Arne Marco Kirsebom SS.CC. å koordinere arbeidet.

Prestene må informere sine menighetsråd og hver menighet bør finne tidspunkt for møter hvor også andre i menigheten skal få delta. Meningen er at så mange som mulig får anledning til å delta i denne prosessen. Dere vil få oppdateringer underveis.

 

Med ønske om en god synodal prosess i vårt Stift,

Hellige Josef, be for oss.

Hellige Maria, Kirkens mor, be for oss.

 

+ Biskop Berislav Grgić

Tromsø, 10. oktober 2021

 

Les mer: