Viktig informasjon om korona

Regjeringen varslet om endringer i nasjonale regler og råd for smitteverntiltak 20.1.2022.

Tiltakene gjelder hele landet, og trådte i kraft 21. januar 2022 kl. 12.

 

Til alle menigheter i Oslo katolske bispedømme. Menigheter i Trondheim stift, Tromsø stift og ordenssamfunn: til orientering. 

 

Vi viser til vår informasjon av 14.1.2022.

 

GUDSTJENESTER OG ANNEN LITURGI

Endring fra 21. januar 2022: Antall.

 

Menighetene kan velge mellom to ordninger: Med eller uten faste tilviste plasser.

 

  1. A) Med faste tilviste sitteplasser:

På innendørs gudstjeneste mm med faste tilviste sitteplasser til alle troende kan det maksimalt delta 1500 personer. Der det er mer enn 200 deltakere må disse være inndelt i grupper på inntil 200 personer. Det skal være minst 2 meters avstand mellom gruppene og minst en meters avstand mellom de troende. Unntak som før for medlemmer av samme husstand eller tilsvarende nære som kan sitte sammen. Der det er flere enn 200 personer til stede kan det maksimalt brukes 50 prosent av kapasiteten i lokalet. Gruppene må ha separate toalettfasiliteter og ev.garderober.

 

 

Hvis det brukes stoler er det tilstrekkelig at det er et ledig sete mellom hver deltaker.

 

På utendørs gudstjeneste med faste tilviste plasser kan det maksimalt delta inntil 3000 personer med faste tilviste plasser. Deltakerne må være inndelt i grupper på inntil 500 personer.  Det skal være minst 2 meters avstand mellom gruppene og minst en meters avstand mellom de troende. Det kan maksimalt brukes 50 % kapasitet på arrangementsstedet.

 

  1. B) Uten faste tilviste sitteplasser:

På innendørs gudstjeneste uten faste tilviste sitteplasser til alle troende kan det maksimalt delta 30 personer. Denne reglen er ikke endret fra 14.1.2022

 

På utendørs gudstjeneste mm uten faste tilviste plasser kan det maksimalt delta 200 personer. Denne reglen er ikke endret fra 14.1.2022

 

Vær oppmerksom på at hvis dere ønsker å ta i bruk gruppeinndeling og mer enn 200 deltakere medfører det krav om bl.a. toalettfasiliteter og skriftlig plan for smittevern.

 

OVERSIKT OG REGISTRERING AV DELTAKERE – ingen endring fra 14.1.2022

Alle deltakere skal registreres med navn, telefonnummer og hvilken plass den troende har benyttet der det har vært faste tilviste plasser.

 

Menighetene kan bli bedt om å bistå kommunen med å informere deltakerne om smitte. Oversikten over deltakere skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. De som deltar, skal være kjent med at det finnes en liste og hvor lenge den oppbevares.

 

Vær oppmerksom på at tilstelninger etter seremonier f.eks. kirkekaffe eller andre markeringer er definert som arrangement og følger de samme reglene for registrering av deltakere.

 

Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og at gjennomføringen er smittevernfaglig forsvarlig.

 

For arrangementer med mer enn 200 deltakere skal det utarbeides en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres. Denne regelen er ny fra 21.1.2022.

 

 

BARN OG UNGE – presisering

Endring fra januar 2022: Alder

 

Barn og unge under 20 år kan ha organiserte fritidsaktiviteter. Hvis aktiviteten foregår inne, bør det være maks 20 deltakere. Hvis aktiviteten skjer utendørs, er det ikke antallsbegrensing.

 

Dette betyr at det er mulig å organisere aktiviteter som katekese og andre samlinger i menigheten for barn og unge under 20 år.

 

 

 

Nasjonale regler og anbefalinger om smittevern med virkning fra 14. januar 2022.

 

Til alle menigheter i Oslo katolske bispedømme.

Menigheter i Trondheim stift, Tromsø stift og ordenssamfunn: til orientering.

  

Regjeringen varslet om endringer i nasjonale regler og råd for smitteverntiltak. Tiltakene gjelder hele landet, og trådte i kraft 14. januar 2022.

 

GUDSTJENESTER OG ANNEN LITURGI

Endring fra januar 2022: Antall

 

Menighetene kan velge mellom to ordninger: Med eller uten faste tilviste plasser.

 

  1. A) Medfaste tilviste sitteplasser:

På innendørs gudstjeneste mm med faste tilviste sitteplasser til alle troende kan det maksimalt delta 200 personer. Arrangører (bla. geistlige, organist, lektorer, kirkeverter) kommer i tillegg. Utvidede krav til registrering gjelder, se eget avsnitt nedenfor.

 

På utendørs gudstjeneste med faste tilviste plasser kan det maksimalt delta inntil 600 personer fordelt på inntil 3 kohorter med maks 200 personer i hver. Det skal være minst 2 meters avstand mellom kohortene og minst en meters avstand mellom de troende. 

 

  1. B) Utenfaste tilviste sitteplasser:

På innendørs gudstjeneste uten faste tilviste sitteplasser til alle troende kan det maksimalt delta 30 personer. Arrangører (se over) kommer i tillegg.

 

På utendørs gudstjeneste mm uten faste tilviste plasser kan det maksimalt delta 200 personer.

 

Begravelser regnes som offentlig arrangement (unntak), og følger regelen for gudstjeneste med faste tilviste plasser. Maksimalt antall deltakere er 200 personer.

 

Bryllup og dåp regnes som privat arrangement. Maksimalt antall deltakere er 30 personer.

 

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. 

 

Avstanden som skal holdes i kommunionskøen er også minst én meter.

 

OVERSIKT OG REGISTRERING AV DELTAKERE

Alle deltakere skal registreres med navn, telefonnummer og hvilken plass den troende har benyttet der det har vært faste tilviste plasser. Vi gjør særlig oppmerksom på at reglen om registrering av hvor den troende har sittet er en ny bestemmelse fra og med 15.12.2021.

 

Menighetene kan bli bedt om å bistå kommunen med å informere deltakerne om smitte. Oversikten over deltakere skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. De som deltar, skal være kjent med at det finnes en liste og hvor lenge den oppbevares. 

 

Vær oppmerksom på at tilstelninger etter seremonier f.eks. kirkekaffe eller andre markeringer er definert som arrangement og følger de samme reglene for registrering av deltakere.

 

Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og at gjennomføringen er smittevernfaglig forsvarlig.

 

PRIVATE SAMMENKOMSTER

Endring fra januar 2022: Antall

 

På private sammenkomster på offentlig sted i leide eller lånte lokaler, er det ikke tillatt med flere deltakere enn 30 personer innendørs. Maksimalt antall deltakere utendørs er 50 personer.

 

I menighetene er dette f.eks. julefester, foredrag, feiring av fødselsdag, jubileum eller annen merkedag. I minnestunder etter begravelse kan det være 50 personer til stede.

 

Vær oppmerksom på at kravet til registrering av deltakere gjelder også i disse tilfellene.

 

KOR OG KORØVELSER

Det anbefales å avlyse korøvelser innendørs for voksne.

 

Det anbefales minst to meters avstand ved korsang.

 

BARN OG UNGE

Endring fra januar 2022: Alder

 

Barn og unge under 20 år kan ha organiserte fritidsaktiviteter. Hvis aktiviteten foregår inne, bør det være maks 20 deltakere. Hvis aktiviteten skjer utendørs, er det ikke antallsbegrensing. 

 

Dette betyr at det er mulig å organisere aktiviteter som katekese og andre samlinger i menigheten for barn og unge under 20 år.

 

BRUK AV MUNNBIND

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, er det påbudt å bruke munnbind i gudstjenester, bønnesamlinger, kirkekaffe mm. 

 

KOMMUNION

Håndkommunion er den eneste tillatte form i Oslo katolske bispedømme. Munnkommunion er ikke tillatt, kfr. biskop Eidsvigs påbud av 9.12.2021.

 

HJEMMEKONTOR

Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen.

 

Nasjonale anbefalinger

Hold en meters avstand til andre enn hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære.

Hold deg hjemme når du er syk – ha en lav terskel for det.

Unngå håndtrykk og klemming

Sørg for god utlufting av lokalene som brukes til seremonier og samlinger.

Ta test ved mistanke om luftveisinfeksjon

Redusere antall nærkontakter. Inviter maks 10 gjester hjemme i tillegg til egen husstand.

Ta vaksine.

Munnbind anbefales også generelt når det ikke er mulig å holde minst én meter avstand til andre

 

NÅR GJELDER REGLENE FRA?

De nye reglene gjelder fra 14. januar 2022. Det blir en ny vurdering i begynnelsen av februar.

 

Les på polsk