Biskop Georg Müller SS.CC. av Trondheim innvilget avskjed

Georg Müller SS.CC.
Bernt Eidsvig Can.Reg.

Den hellige stol meddeler i dag, den 8. juni 2009 kl. 12.00, at Georg Müller SS.CC., biskop-prelat av Trondheim siden 20. juni 1997, har søkt avskjed og at søknaden er innvilget fra denne dato.

Georg Müller er født 7. juni 1951 i Volkesfeld, bispedømmet Trier (Tyskland). Den 28. juli 1972 avla han de første løfter som ordensbror i Picpuspatrenes kongregasjon. Etter fullført teologistudium ved kongregasjonens presteseminar i 1977 ble Georg Müller presteviet 18. mars i 1978 av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC, Oslo, i Simpelveld i Nederland. Lisensiatsgraden i teologi ble avsluttet i 1981 ved universitetet i Münster. Den 9. februar 1988 ble han utnevnt til apostolisk administrator "ad nutum Sanctæ Sedis", og den 20. juni 1997 til biskop-prelat av Trondheim. Bispevielsen fant sted i St. Olav domkirke i Trondheim 28. juli 1997, og han ble formelt innsatt samme dag.

Administrator i vakansperioden

Bispekongregasjonen meddeler ved et dekret datert den 8. juni 2009 at biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo fra denne dag er utnevnt til administrator for Trondheim stift. Dekretet lyder som følger (oversatt fra latin):

Utnevnelse av apostolisk administrator

Dekret

Vedrørende styre av Trondheim stift, vakant grunnet fratredelsen av H. E. Georg Müller SS.CC., inntil nå biskop-prelat, utnevner og konstituerer Den hellige far, Pave Benedikt XVI, ved dette dekret fra Bispekongregasjonen, H. E. Markus Bernt Eidsvig Can.Reg., biskop av Oslo, til apostolisk administrator av det nevnte stift, fra idag og inntil en ny biskop tar stiftet i kanonisk besittelse, og overdrar ham den embedsmyndighet som ifølge kirkeretten tilkommer stiftsbiskopene. Idet intet står i veien for dette.

Gitt i Roma ved Bispekongregasjonen, den 8. juni 2009.

Kardinal Giovanni Battista Re

I sin meddelelse til biskop Bernt Eidsvig takker nuntius, erkebiskop Emil P. Tscherrig, biskop Müller for innsatsen for stiftet og uttrykker takknemlighet for at biskop Eidsvig har stilt seg til disposisjon for denne nye pastorale oppgaven.

Pressemelding fra Trondheim stift

Trondheim stift har den 8. juni sendt ut den følgende pressemelding:

Den katolske kirke i Midt-Norge Trondheim stift ønsker å informere om at i dag den 8. juni har Hans Hellighet pave Benedikt XVI akseptert avskjedssøknaden fra embetet fra biskop-prelat Georg Müller, SS.CC., i Trondheim, under henvisning til canon 401 § 2 i Den kanoniske lovbok.

Inntil biskop Müllers etterfølger er utnevnt vil Bernt Eidsvig Can.Reg., biskop i Oslo katolske bispedømme, lede prelaturet som Apostolisk Administrator med alle fullmakter som biskop.

Trondheim 8. juni 2009

Kari Hauge

Kansler og Økonom i Trondheim stift

Uttalelse fra biskop Bernt Eidsvig

Biskop Bernt Eidsvig, fra i dag av apostolisk administrator for Trondheim stift, uttaler det følgende:

Den hellige stol har bedt meg påta meg oppgaven som apostolisk administrator av Trondheim stift efterat biskop Georg Müller har fått innvilget sin avskjedssøknad med virkning fra idag. Inntil en ny biskop kan innsettes - forhåpentlig om kort tid - vil jeg, så godt jeg kan, forsøke å ivareta alle biskopens plikter og oppgaver også i Midt-Norge. Allerede neste uke vil jeg besøke Trondheim for å feire messen med de troende, bli kjent med stiftets prester og administrasjon. I resten av min funksjonsperiode regner jeg med å reise til Trondheim minst en gang i måneden.

Jeg presiserer at stiftet i denne perioden beholder sin uavhengighet av Oslo katolske bispedømme. Det er et personlig, midlertidig oppdrag i Trondheim jeg er blitt pålagt i tillegg til mine normale plikter i Oslo. I ydmykhet lover jeg å gjøre mitt beste for at denne vakansperioden skal bli så god som mulig for stiftet, og håper at det snarlig utnevnes en biskop som på beste vis kan ivareta stiftets behov.

Jeg forsikrer de troende om mine bønner og anmoder om deres forbønn.

Oslo, 8. juni 2009

+ Bernt Eidsvig

Biskop av Oslo

Apostolisk administrator av Trondheim

Fakta om Trondheim stift

- Omfatter Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene, til sammen 56.458 km².

- 3947 registrerte katolikker per 8. juni 2009.

- Består av menighetene Trondheim, Kristiansund, Levanger, Molde og Ålesund.

- Har per i dag åtte prester.

- De følgende ordenssamfunn er representert i stiftet: Birgittasøstrene, Cistercienserne og Missionary Sisters of the Holy Trinity. I tillegg kommer St. Bonifatius sekularinstitutt.

- Opprettet som stift (prælatura) 28. mars 1979, tidligere Det apostoliske vikariat Mellom-Norge (4. februar 1953), tidligere apostolisk Prefektur (11. april 1935), tidligere kirkedistrikt "sui iuris" (7. april 1931), tidligere del av Det apostoliske vikariat Norge (11. mars 1892), tidligere apostolisk Prefektur (17. august 1869), tidligere misjonsområde "sui iuris" Norge (7. august 1868), tidligere del av Det apostoliske vikariat Sverige siden Kirken igjen ble tillatt i Norge ved kongelig resolusjon 6. mars 1843.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (8. juni 2009)

av Webmaster publisert 08.06.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04