Den hellige stol: Ny investeringspolicy i tråd med sosiallæren

 Vatikanets midler skal plasseres bærekraftig og etisk

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422.jpg

BÆREKRAFTIG: P. Juan Antonio Guerrero Alves er prefekt for Sekretariatet for økonomi (SPE). Han innfører nå en ny investeringspolicy, som skal garantere at Vatikanet investerer sine midler på en bærekraftig måte, som også respekterer Kirkens grunnprinsipper. Foto: Vatican Media

 

En ny og enhetlig policy for Den hellige stol og Vatikanstatens finansielle investeringer varsles innført fra og med 1. september 2022. Den nye policyens mål er at investeringene både skal være i tråd med Kirkens sosiallære og kaste såpass av seg at de kan understøtte Den hellige stols omfattende virksomhet.  

 

Oversatt fra Vatican News (engelsk) (svensk)

 

Den nye policyen, som innføres fra og med 1. september, skal forene Den hellige Stol og Vatikanstatens forvaltning av finansielle plasseringer. Dette melder Sekretariatet for økonomi (SPE). Den nye investeringspolicyen er diskutert i Økonomirådet og med eksperter på finansiell forvaltning. P. Juan Antonio Guerrero Alves, prefekten for SPE, har allerede orientert lederne for kuriens dikasterier og ansvarlige ved institusjoner og organisasjoner som er tilsluttet Den hellige stol.  

«Den nye policyens mål er at våre investeringer skal bidra til en mer rettferdig og bærekraftig verden; at investeringene ivaretar om den reelle verdier av Den hellige stols midler og at investeringene kaster nok av seg til at de på en bærekraftig måte understøtter Den hellige stols virksomhet. Investeringene skal skje innenfor rammene av Den katolske kirkes lære og de skal ikke være i konflikt med Kirkens grunnleggende prinsipper, slik som livets ukrenkelighet, menneskets verdighet eller «det felles gode», heter det i SPEs pressemelding. Den fortsetter: «Det er viktig at investeringene skjer i finansielle virksomheter av produktiv karakter og at forvalterne unngår investeringer av spekulativ karakter; fremfor alt skal valg av investeringssted og -type være styrt av moralske og kulturelle prinsipper.»

 

Forsøk på fem år

«Den nye policyen», legger SPE til, «er godkjent for en forsøksperiode på fem år, og den trer i kraft 1. september inneværende år. Alle som må endre sin virksomhet pga. nye krav, er tildelt en tilpasningsperiode. Pressemeldingen forklarer til og med hvordan den nye investeringspolicyen skal iverksettes: Kuriens institusjoner skal overlate sine finansielle investeringer til APSA (Administration of the Patrimony of the Apostolic See); det samme gjelder for deres investeringskapital og verdipapirer som er plassert i utenlandske banker eller i Vatikanbanken IOR. APSA vil opprette et eget fond som i fremtiden skal forvalte de forskjellige pavelige eller kirkelige institusjoners midler.

 

Forvaltningskomiteens rolle

Til slutt viser SPE til Forvaltningskomiteen, som er opprettet i og med den nye apostoliske konstitusjonen Praedicate Evangelium. Komiteen skal iverksette – gjennom APSA – de nødvendige tiltak for å utføre den nye investeringsstrategien. Den skal også evaluere at porteføljeforvalterne respekterer prinsippene i Kirkens sosiallære samt arbeider innenfor rammene satt for finansiell risiko og avkastning.  

19. juli kunngjorde SPE vedtektene for Forvaltningskomiteen, som er ansvarlig for å utarbeide investeringsstrategier og sikre at de iverksettes effektivt. I overensstemmelse med investeringspolicyen, foreskriver vedtektene at komiteen skal utvikle og oppdatere investeringsmandatene som etterhvert tildeles det nye fondets porteføljeforvaltere. Den interne kontrollen av komiteens virksomhet er tillagt en kontrollør (Compliance Officer – ansvarlig for etikk og etterlevelse) utnevnt av SPEs prefekt. Denne funksjonen skal garantere transparens, habilitet, at komiteen fungerer godt og håndterer finansiell risiko i henhold til vedtekter og policy. SPE er ansvarlig for å kontrollere og følge opp Forvaltningskomiteen, som årlig leverer en virksomhetsrapport til Økonomirådet.

 

Les mer