NUKs Landsmøte 2022 i ett ord: omfattende

NUK-landsmøtet: Vedtok resolusjon om daglig bønn

Gruppebilde 1.jpg

FULLSATT SAL: Salen på Mariaholm var full av ivrige landsmøtedelegater helgen 9. – 11. september 2022. Her legger generalsekretær Stephen Trotter frem én av landsmøtesakene. Foto: NUK

 

 

Mye skjer når man samler nesten 80 ungdommer og unge voksne katolikker, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør, på Mariaholm. Anledningen denne gangen var NUKs Landsmøte, som ble arrangert 9. – 11. september.

 

Tekst: Stephen Trotter, NUKs generalsekretær

 

Landsmøtet gjennomgikk en rekke faste saker, slik som NUKs økonomi og regnskap, arbeidsprogram for det kommende året og valg av Adventsaksjonsprosjekt for 2023. Dessuten fattet delegatene en rekke vedtak, som tar tak i både interne anliggender og retter blikket utad. Det ble selvfølgelig også valgt et nytt Hovedstyre: Flere medlemmer fornyet sine tillitsverv og vil fortsette å lede NUK fremover. Det nye Hovedstyret skal ledes av Vivian Phan, og består av Theresa Nguyen, Vuong Vu, Anhlyn Truong, Nikolai Rasmussen og Ngoc Hoang Vu.

Det ble også tid til mange gode samtaler med våre søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark – SUK og DUK, og det ligger an til en betraktelig økning i samarbeid og reiser mellom Oslo, København og Stockholm.

 

GAMMEL OG NY:  Vivian Phan (t.h.) tar over
som ny NUK-leder etter Theresa Nguyen (t.v.). Foto: NUK

Å senke terskelenGammel leder (tv) og ny (th).jpg

Blant de større vedtakene finner vi saker som setter søkelys på å senke terskelen for å delta på arrangementer og i frivillig arbeid. NUK har økte satsen for reiserefusjon mellom OKB og Tromsø Stift, slik at deltagere på sentrale NUK-arrangementer som må reise mellom menighetene i nord og menighetene i sør, kan få dekket inntil 2000,- kr. Det hjelper nok veldig for de fra Tromsø Stift som vil delta på Ledertreningshelg på Mariaholm allerede 7.-9. oktober, eller de fra OKB som vil reise til Bodø på retrett med 18+-utvalget 21.-23. oktober!

Enda viktigere er opprettelsen av Maria Giæver Minnefondet. Maria Giæver, et æresmedlem (https://sthallvard.katolsk.no/maria-giaever-en-engasjert-katolikk-og-pedagog/) som bygget opp NUKs (da UNKF) ledertreningsarbeid, gav NUK en betraktelig pengegave. Den vil nå bli brukt til ett formål: å øke deltagelse i fritidsaktiviteter og frivillig arbeid for vanskeligstilte barn og ungdommer. Det nye Hovedstyret skal jobbe med søknadsordning, så mer info kommer!

 

En levende organisasjon

På landsmøtet var det ikke bare Alexander Golding fra Caritas Norge som snakket om frø og vekstvilkår. Metaforen dukket opp i flere saker og diskusjoner: En barne- og ungdomsorganisasjon bør alltid være dynamisk og levende. Det betyr at man ikke må være redd for å forandre seg og vokse, noe som kom tydelig frem i to saker: distriktsinndelingen og NUKs Varslingsrutiner.

Lokallag i NUK er organisert i ulike distrikter, og siden starten av 2000-tallet har NUK hatt 7 distrikter. Etter 20 år har det såklart vært mange forandringer i både NUK, menighetene og samfunnet, ikke minst i kollektivtilbud! Lokallag som var logisk å knytte sammen til et distrikt for 20 år siden, passer kanskje ikke sammen nå. Derfor har NUK endret distriktene og styrket deres stemme i Landsstyret. Kort oppsummert er det ingen forandring i Distrikt Nord, Midt, Vest og Oslo, men følgende endringer er gjort:

 

  • Distrikt Sør omfatter nå kun menighetene i Agder
  • Distrikt Innlandet omfatter menighetene i Innlandet
  • Distrikt Vestviken omfatter menighetene i Vestfold og Telemark og den vestlige delen av Viken
  • Distrikt Østviken omfatter menighetene i den østlige delen av Viken

 

Landsmøtet godkjente også nye varslingsrutiner og etiske retningslinjer i NUK – en naturlig del av å styrke organisasjonen. Dette har skjedd etter en lengre prosess i NUK som har innebåret utforming av en forventningsplakat for ledere i NUK (som kom på midten av 2000-tallet), ledererklæringer for leirledere og rutiner for politiattest (som kom på midten av 2010-tallet). Rutiner og praksis som tidligere bare eksisterte i muntlig form og tradisjoner, blir nå formalisert og tydeliggjort. Hvis NUK skal vokse i riktig retning, må vi være åpne for å bli fortalt når ting går galt.

 

Et åndelig behov

Viktigst av alt er kanskje resolusjonen, som ble vedtatt av Landsmøtet: Be Fadervår daglig for Kirken i Norge, spesielt familier, barn og unge. I alt arbeidet vi gjør for Kirken må vi ikke glemme bønnen. Peder Foss, leder for NUKs 18+-utvalg, som foreslo resolusjonen, skrev:

 

Resolusjon: 

IMG_6218.jpegBe Fadervår daglig

For det første er dette et svar på NUKs tredelte oppgave: å hjelpe barn og unge å leve et aktivt kristenliv ved å formidle tro, danne fellesskap og inspirere til handling. Uten bønn er kristenlivet umulig – ved denne oppfordringen vil vi alle styrkes i troen på Den treenige Gud når vi ved Den Hellige Ånds hjelp ber til Gud Faderen med de ordene Gud Sønnen lærte oss. At dette er noe vi gjør sammen vil styrke vårt åndelige fellesskap, som er grunnlaget for alle meningsfylte menneskelige vennskap – «For der to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» (Matt 18,20). Det vil også lære oss å vokse i nestekjærlighet fordi vi ikke bare ber for oss selv, men for hele Kirken og for hverandre, og vil gjøre det stadig lettere for oss å gjenkjenne Kristus i vår neste.

 

For det andre lar det oss huske hva Herren sa: «Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.» (Joh 15,5). I en tid hvor mange, spesielt unge mennesker, lett oppslukes av følelsen av å måtte prestere, vil erindringen av at Gud, ikke menneske, er opphav til all styrke og liv både for oss og for Kirken, være til håp og glede. Å vende oss til Faderen i bønn for Kirken minner oss om det.

 

For det tredje vil det hjelpe NUK med å lære barn og unge å be til Gud hver dag. Valget av én enkelt, kort bønn – den aller beste – er bevisst for at det ikke skal være vanskelig eller til byrde for noen å begynne med. Det gjør at det blir lett å få med seg mange.

 

Vi som foreslår dette håper det vil føre til åndelig vekst for NUK, at det kan være en samlende oppfordring som lar organisasjonen gå til verks i visshet om at vi hver dag forenes i denne bønnen til Herren, i håp om at Han vil se i nåde til oss og velsigne Kirken, især hennes barn og unge.

 

 

De foregående sakene – minnefondet, reiserefusjon, distriktsinndeling og varslingsrutiner – handler om materielle endringer i NUK, men vi må huske at NUKs formål er å hjelpe barn og unge til å vokse i troen. 

Vi håper derfor alle som leser dette vil støtte oss i denne resolusjonen og be for Kirken i Norge, især familier, barn og unge!

 

 

Les også: