Bønneuken for kristen enhet: 18. – 25. januar 2023

Be for kristen enhet! 

 

Bønneuken for kristen enhet er en uke hvor kristne blir minnet om Jesu bønn i Johannes 17, 21: «Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.»

 

Bønneuken for kristen arrangeres 18. – 25. januar på den nordlige halvkule. Disse datoene ble foreslått av p. Paul Wattson i 1908 på grunn av deres symboltunge betydning: De dekker perioden mellom minnedagen for Peter og Paulus.

 «Arbeidet for kristen enhet er imidlertid ikke avgrenset til en uke hvert år», skriver Norges kristne råd på sin hjemmeside: De oppfordrer menighetene til å være fleksible med hensyn til datoer og til å be og arbeide for enhet gjennom hele året.

Bønneuken blir avsluttet med at pave Frans deltar i vesper i Paulusbasilikaen i Roma onsdag 25. januar.

 

 

 

Bibelteksten 2023

Når dere kommer for å vise dere for mitt ansikt, hvem krever da slikt av dere? Dere tråkker ned forgårdene mine. Kom ikke lenger med unyttige gaver! Jeg avskyr offerrøyken. Nymåne og sabbat, kunngjøring av høytider – jeg tåler ikke falskhet og fest. Jeg hater nymånedagene og festene deres. De er en byrde jeg er trett av å bære. Når dere løfter hendene, lukker jeg øynene for dere. Hvor mye dere enn ber, hører jeg ikke. Hendene deres er fulle av blod. Vask dere, gjør dere rene! Få de onde gjerningene bort fra mine øyne, hold opp med å gjøre ondt, lær å gjøre godt! Søk det som er rett, hjelp den undertrykte, vær forsvarer for farløse, før enkers sak! Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.

Jesaja 1,12-18

 

Hvem har laget materialet? 

Temaet og ressursene for Bønneuken 2023 ble valgt og utviklet av en gruppe kristne i USA sammenkalt av Minnesota Council of Churches. Den internasjonale gruppen som ble utpekt til å ferdigstille materialet til Bønneuken 2023, ble sammenkalt av Det pavelige Råd for fremme av Kristen Enhet og Faith and Order-kommisjonen i Kirkenes Verdensråd. Delegatene fra disse to gruppene møttes i Château de Bossey i Sveits, 19.-23. september 2021.

 

Hva er bakgrunnen for valg av bibeltekst?

Profeten Jesaja levde i Juda på 700-tallet f.Kr, på samme tid som Amos, Mika og Hosea. Dette var mot slutten av en periode kjennetegnet av stor økonomisk velstand og politisk stabilitet både for Israel og Juda, på grunn av den svake posisjonen til datidens «stormakter» Egypt og Assyria. Men det var også en tid der urett, ulikhet og urettferdighet preget begge kongedømmene.

 

I denne perioden blomstret også rituell religion som et formelt uttrykk for gudstro, fokusert rundt tempelet og offersystemet. Denne formelle religionsutøvelsen ble kontrollert av presteskapet, som også var begunstigede mottagere av de rike og mektiges generøsitet. På grunn av den geografiske nærheten og de tette båndene mellom det kongelige slottet og tempelet, ble makt og innflytelse nesten utelukkende fordelt mellom kongen og presteskapet. Ingen av disse hadde historisk sett vist noen vilje til å stå opp for de marginaliserte og undertrykte i samfunnet. Ifølge samtidens verdensbilde (noe som også har blitt gjentatt opp igjennom historien) var rikdom og evnen til å ofre regelmessig i tempelet et tegn på at man var et godt menneske og velsignet av Gud. Fattigdom, derimot, var et tegn på at man var ond og forbannet av Gud. De fattige ble ofte ydmyket og refset for deres manglende økonomiske evne til å delta i tempel-ofringene.

 

Dette var bakteppet for Jesajas budskap, der han forsøkte å vekke folkets bevisshet rundt hva som faktisk foregikk. I stedet for å hedre samtidens religiøse praksis som en velsignelse, betraktet Jesaja situasjonen som et verkende sår og en vanhelligelse av Gud. Uretten førte til fragmentering og mangel på enhet. Profetiene hans fordømte de politiske, sosiale og religiøse strukturene og hykleriet som fant sted når man ofret til Gud i tempelet samtidig som man undertrykte de fattige. Han talte kraftig mot korrupte ledere og forsvarte de utstøtte. Søkelyset var på Gud som eneste kilde til sann rettferdighet.

 

Arbeidsgruppen som ble nedsatt av Minnesota Council of Churches valgte dette verset fra første kapittel i Jesajas bok som kjerneteksten for Bønneuken: «Lær å gjøre godt! Søk det som er rett, hjelp den undertrykte, vær forsvarer for farløse, før enkers sak!» (Jes 1, 17)

 

Jesaja forkynte at Gud krever rett livsførsel fra oss alle, hele tiden og i alle deler av livet. På mange måter kan vi si at verden i dag speiler de samme utfordringene som Jesaja satte søkelyset på i sin forkynnelse. Rettferdighet og enhet har sitt utspring i Guds dype kjærlighet til hver og en av oss, og de rører ved selve kjernen av hvem Gud er og hvordan Han forventer at vi behandler hverandre. Guds valg om å skape en ny menneskehet «av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål» (Åp 7, 9) kaller oss til den freden og enheten Han alltid har hatt i tankene for skaperverket.

 

Profeten bruker harde ord når han beskriver samtidens religøse praksis. «Kom ikke lenger med unyttige gaver! Jeg avskyr offerrøyken… Når dere løfter hendene, lukker jeg øynene for dere.» (v. 13, 15) Så snart han har 4 ytret disse voldsomme fordømmelsene, der han diagnostiserer hva som er galt, tilbyr Jesaja løsningen for disse misgjerningene. Han instruerer Guds folk til å «Vask dere, gjør dere rene! Få de onde gjerningene bort fra mine øyne, hold opp med å gjøre ondt» (v. 16).

 

I dag ser vi at undertrykkelse og segregering fortsetter å være resultatet når enkelte grupper eller klasser blir gitt særskilte rettigheter og privilegier over andre. Rasismens synd er åpenbar i ethvert synspunkt eller handling som gjør forskjell på eller opphøyer en «rase»1 over en annen. Når det i tillegg opprettholdes av skjeve maktstrukturer, beveger slike rasistiske fordommer seg fra å være individuelle problemstillinger til å gjennomsyre selve samfunnsstrukturen – en systemisk rasisme. Slik rasisme har vært til nytte for noen, inkludert kirker, og lagt byrder på og eksludert andre, kun med utgangspunkt i hudfargen deres og den rådende kulturens assosiasjoner med oppfatningen av «rase».

 

På samme måte som de religiøse menneskene som ble fordømt av de bibelske profetene, har noen kristne vært (eller fortsetter å være) medskyldige i å fremme fordommer, undertrykkelse og splid. Historien viser at kristne, i stedet for å anerkjenne at alle mennesker er skapt i Guds bilde og har samme verdi, altfor ofte har involvert seg i syndige strukturer som slaveri, kolonisering, segregering og apartheid, som har fratatt andre deres verdighet med utgangspunkt i deres rase. Det samme har også skjedd innad i kirkene, der kristne har mislykkes i å anerkjenne dåpsfellesskapets verdi og har lagt raseforskjeller til grunn for diskriminering mellom trossøsken.

 

Dr. Martin Luther King Jr. sa «Det er en tragedie i vår nasjon, en skammelig tragedie, at kl.11 søndag formiddag er en av de mest rasedelte timene, hvis ikke den mest rasedelte og segregerte timen i det kristne Amerika». Dette sitatet illustrerer skjæringspunktet mellom mangelen på kristen enhet og spliden i menneskeheten for øvrig. All splid har sitt utgangspunkt i synd, i holdninger og handlinger som går på tvers av enheten Gud tiltenkte skaperverket. At rasisme er en del av synden som har splittet det kristne fellesskapet, er en tragedie. Det har resultert i at kristne har holdt gudstjenester på forskjellige tidspunkt, på forskjellige steder, og i visse tilfeller har det ført til splittede menigheter.

 

Dessverre har ikke mye endret seg siden Martin Luther Kings tid. Søndag morgen kl.11:00, det vanligste gudstjeneste-tidspunktet, kjennetegnes som regel ikke av kristen enhet, men ofte av splid basert på rase, sosiale skillelinjer og forskjeller mellom ulike kirkesamfunn. Jesaja proklamerte at dette hykleriet blant troende er en fornærmelse overfor Gud: «Hvor mye dere enn ber, hører jeg ikke. Hendene deres er fulle av blod.» (v.15)

(Fra heftet Ressurser og materiell til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og resten av året. 2023

 

Hvordan kan materialet brukes?

I hefter Ressurser og materiell til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og resten av året. 2023 finner du forslag til egen liturgi for økumenisk gudstjeneste og plan for bibelstudium og bønner tilpasset «de åtte dagene» bønneuken varer. 

 

Bønn, dag 8

Gud, skaper og forløser av all ting,

lær oss å se innad for å bli grunnfestet i din kjærlighets ånd,

slik at vi kan gå ut med visdom og mot,

og alltid velge kjærlighetens og rettferdighetens vei.

Dette ber vi om i din sønns, Jesu Kristi navn, og i Den hellige Ånds enhet. Amen.

 

Les mer