Møtet om beskyttelse av mindreårige

 

Innledes torsdag 21. februar

tda12dd2.jpg

INNLEDENDE ORD: Pave Frans åpnet møtet om bekyttelse av mindreårige i Kirken torsdag 21. februar. Han sa blant annet: «Hør ropene fra de små som søker rettferdighet!» Foto: CTV-ACCESS ALL via REUTERS

 

Idag, torsdag 21. februar, åpnet pave Frans det store møtet om beskyttelse av mindreårige. 190 delegater er tilstede, av dem er 114 presidenter for verdens nasjonale bispekonferanser. Nå skal de lytte til ofrene, ta innover seg deres smerte – og endre Kirken. 

 

Her finner du bakgrunnsinformasjonen om møtet: Hvorfor innkalte paven til møtet, hvem deltar, hva skal de diskutere og hva forventer Vatikanet at resultatet skal bli?

  

 
Bakgrunn for møtet om beskyttelse av mindreårige

Tidslinje

 • september 2018: Kardinalrådet (C9) annonserer at pave Frans har bestemt seg for å sammenkalle til et møte med presidentene for verdens nasjonale bispekonferanser om temaet «beskyttelse av mindreårige».
 • november 2018: Pave Frans utpeker medlemmene av organisasjonskomiteen og deltagerne.
 • desember 2018: Det bekjentgjøres at invitasjonsbrevet er sendt til deltagerne med spørreskjema og oppfordring til å møte og lytte til overgrepsofre.
 • januar 2019: Planene for det kommende møtet annonseres, og det meddeles at p. Federico Lombardi SJ vil være ordstyrer for møtets plenumssamlinger.

 

Hvorfor pave Frans foreslo møtet?

Paven gjorde rede for hensikten med møtet på flyturen hjem fra Panama og Verdensungdomsdagene 2019. Han ønsker å hjelpe biskopene til å forstå klart hva de må gjøre. Det var i denne forstand han snakket om en forestående «katekese» for kirken. Denne «katekesen» begynner med presidentene for bispemøtene.

For det første ønsker pave Frans å bevisstgjøre biskopene om tragedien, om ofrenes lidelser. Frem fra denne bevisstheten vil det forhåpentlig vokse frem en sterk følelse av ansvar hos den enkelte biskop, hos biskopene som kollegium og hos fellesskapet i videre forstand, det vil si, Kirken.

For det andre vil han at de skal vite hva de må gjøre: hva prosedyrene er, hvilke oppgaver som må utføres på ulike nivåer (bispedømmer, erkebispedømmer, bispemøter, dikasterier i Vatikanet). Dette vil føre til at hver enkelt vil måtte gjøre rede for sine respektive ansvarsområder og oppgaver overfor andre biskoper i Kirken og overfor samfunnet.

Dette forutsetter åpenhet når det gjelder oppgaver, prosedyrer og måten de gjennomføres på.

På denne måten kan Kirkens troverdighet, og folks evne til å stole på Kirken, gjenopprettes.

 

Hvem deltar på møtet?
 • Paven vil være tilstede gjennom hele møtet.
 • Presidentene for bispemøtene: totalt 114:
  • 36 fra Afrika
  • 24 fra Nord- og Sør-Amerika
  • 18 fra Asia
  • 32 fra Europa
  • 4 fra Oseania
 • 14 ledere for de orientalske katolske kirkene
 • 15 biskoper eller andre ordinarier
 • 12 generalsuperiorer for mannlige ordenssamfunn
 • 10 generalsuperiorer for kvinnelige ordenssamfunn
 • 10 prefekter for dikasterier i Vatikanet
 • 4 medlemmer av Den romerske kurien
 • 5 medlemmer av Kardinalrådet
 • 5 organisatorer, ordstyrer og talere
 • Totalt: 190

 

Hvordan er møtet forberedt?

Møtet ble annonsert under et møte i Kardinalrådet, ofte kalt C9, 12. september 2019. I slutten av november utpekte paven en organisasjonskomité som består av fire personer: Kardinal Blase Cupich, kardinal Oswald Gracias, erkebiskop Charles Scicluna, pater Hans Zollner SJ, i samarbeid med Gabriella Gambino og Linda Ghisoni fra Dikasteriet for familie, legfolk og livet. I desember sendte organisasjonskomiteen et brev til deltagerne. Sammen med brevet lå et spørreskjema med tidsfrist i slutten av januar og en henstilling til hver av de geistlige deltagerne om å møte noen ofre for seksuelt misbruk.

Antallet svar på spørreskjemaet er svært høyt (nesten 90 prosent) og svarene utgjør er en rik informasjonskilde. Ettersom de fleste spørsmålene var åpne, vil det ta tid å evaluere svarene. Informasjonen vil bidra til å forstå spesifikke tilnærminger til seksuelt misbruk av barn begått av geistlige i ulike kulturer. Dette vil være gjenstand for granskning etter møtet.

 

Hvordan vil møtet foregå?

De grunnleggende elementene i møtet er: bønn og lytting; presentasjoner og spørsmål; gruppearbeid; konklusjon ved paven.

 • Bønn: Det vil være bønn ved begynnelsen og slutten av hver arbeidsdag under møtet. Det holdes egen botsmesse søndag ettermiddag, i tillegg feires det egen søndagsmesse.
 • Presentasjoner: Det vil være ni presentasjoner, tre per dag. To vil være om morgenen og én om ettermiddagen. Alle vil følges av en spørrerunde.
 • Gruppearbeid: Det vil være to bolker med gruppearbeid per dag, én om morgenen og én om ettermiddagen.
 • Pave Frans: Paven vil tale ved møtets begynnelse. Deretter, om han skulle ønske, vil han gjøre det ved avslutningen av hver dag. Han vil oppsummere møtet søndag morgen.

 

Hva er temaene for møtet?

Hver av de tre dagene har ett tema: 1) Ansvar, 2) Ansvarliggjøring (på engelsk accountability: å stille noen til ansvar, til regnskap – evnen til å gjøre rede for seg, vanligvis oversatt til norsk med etterrettelighet, ansvarlighet og ansvarliggjøring.) 3) Åpenhet (transparens).

Hvert av disse temaene vil belyses i tre presentasjoner. Hver presentasjon vil fokusere på temaet slik det angår: biskopens person og hans ansvarsområder; forholdet mellom en biskop og andre biskoper; forholdet mellom biskopene og Guds folk (de troende / menighetene) og samfunnet.

Foredragsholderne er valgt på en slik måte at en bredde av verdensdeler, kulturer og situasjoner i Kirken er representert.

Det er satt av tid til å stille spørsmål på slutten av hver presentasjon. Deretter vil deltagerne møtes i sine språkgrupper for å diskutere presentasjonen(e). Hver gruppe vil formulere et kort sammendrag av sine diskusjoner, som kan deles med forsamlingen om kvelden.

 

Hvordan vil ofrene bli hørt under møtet?

Å lytte til dem som ble utsatt for overgrep i Kirken som mindreårige og å forstå deres lidelse, er et nødvendig utgangspunkt for enhver seriøs forpliktelse til å bekjempe seksuelt misbruk. Deres vitnesbyrd er derfor også en del av dette møtet. Slik lytting fordrer tilstrekkelig med tid, og tiden er svært begrenset under møtet.

Det er beveggrunnen for at deltagerne er oppfordret til å møte ofre – og å lytte til dem – under forberedelsene til møtet. De er bedt om å gjøre dette, slik at de kan bli bevisste på alvoret i problemet, ikke bare som generelt fenomen, men som et problem også i deres egne bispedømmer.

I løpet av selve møtet er det to poster som omfatter vitnesbyrd fra overgrepsofre: en video som inneholder vitnesbyrdene fra fem ofre ved møtets begynnelse, dessuten vil ett offer gi sitt vitnesbyrd under hver av kveldsbønnene.  

I tillegg er hensikten med møtet å gjøre deltagerne klar over at det fortsatt er et sterkt behov for å lytte til ofre.

 

Vil det bli utstedt et sluttdokument eller en slutterklæring? Vil det lages en handlingsplan for fremtiden?

Noe sluttdokument er ikke planlagt. Konklusjonen i sammenheng med dette møtet vil være Den hellige fars diskurs etter den avsluttende liturgien søndag morgen.

Selve møtet er en anledning for deltagerne til å høre på hverandre. Agendaen er preget av at biskopene skal ta et felles ansvar for å beskytte mindreårige mot overgrep. Derfor vil et påfølgende møte finne sted umiddelbart etter møtet. Der vil organisasjonskomiteen møte lederne for relevante dikasterier i Vatikanet. Sammen skal de identifisere konkrete forslag fra møtet og finne ut hvilke oppgaver som må utføres, for at forslagene skal bli omsatt i praksis.

 

Les også: