Nytt prosjekt: Samler Kirken mot overgrep

 Utlyser prosjektlederstilling snarlig

967bd6af-1f03-4ec8-985e-60c6601dc8ab.jpg

VIKTIG PROSJEKT: – Dette prosjektet bygger videre på det viktige arbeidet som allerede er nedlagt i håndtering av seksuelle overgrep, sier dom Lukas Lorf-Wollesen, generalvikar i Trondheim stift. Han er medlem av prosjektgruppen som samler Oslo katolske bispedømme, Trondheim stift og Tromsø stifts nye innsats for opplæring av lærere, prester og frivillige i tiltak som skal hindre overgrep.   

  

Oslo katolske bispedømme, Trondheim stift og Tromsø stift går sammen om et prosjekt for å forebygge seksuelle overgrep i Kirken. – Det må jobbes systematisk for at hver enkelt skal ta innover seg både hvor alvorlig seksuelle overgrep er og at risikoen for overgrep er tilstede i vårt fellesskap, sier dom Lukas Lorf-Wollesen, generalvikar i Trondheim stift.  

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

I alt 37 menigheter og 5 skoler skal delta i prosjektet, som vil vare 1 til 1,5 år. Det ledes av en prosjektgruppe med én representant fra hvert kirkedistrikt og en prosjektleder.

– Dere skal ansette en prosjektleder for et prosjekt som skal forebygge seksuelle overgrep i Kirken. Hvorfor er det nødvendig med et slikt prosjekt?

– Dette prosjektet bygger videre på det viktige arbeidet som allerede er nedlagt i håndtering av seksuelle overgrep. Vi ønsker å nå ut til enda flere i Kirken med kunnskapen om at for å lykkes med forebygging av seksuelle overgrep, må vi fokusere på to sentrale faktorer: For det første å erkjenne at seksuelle overgrep er en reell og alvorlig risiko for mange av oss og for vår Kirke. For det annet at effektive tiltak mot seksuelle overgrep, er tilgjengelig og at overgrepsrisikoen kan håndteres. Det må jobbes systematisk for at hver enkelt skal ta innover seg både hvor alvorlig seksuelle overgrep er og at risikoen for overgrep er tilstede i vårt fellesskap, sier dom Lukas Lorf-Wollesen, generalvikar i Trondheim stift samt skoleprest, driftsleder og administrasjonssjef ved St. Paul gymnas, Bergen.

 

db572bb5-7eb0-4716-ae24-be8a799d5ce8.jpg

Les intervju med p. Hans Zollner, pavens nærmeste rådgiver i kampen mot overgrep: 

– Menneskelig ondskap kan ikke reguleres bort

 

 

Skolering av nøkkelpersoner

Oslo Katolske bispedømme og Trondheim stift har hatt retningslinjer for å hindre og håndtere overgrep siden 2013. I tillegg arbeider Fagetisk råd under ledelse av tidligere høyesterettsdommer Georg Fr. Rieber-Mohn kontinuerlig med gjennomføring av tiltak og behandling av eventuelle saker. Tromsø stift har egne retningslinjer og eget råd. 

– Den katolske kirke gjør nå mye godt arbeid for å forhindre overgrep mot barn, men må erkjenne at den har sviktet. Kan du si noe om hvilke erfaringer de tre stiftene tar med seg inn i prosjektet?

– Prosjektgruppen har samlet sett god oversikt over problemene vi har hatt i Norge, og disse erfaringene tar vi med oss. I januar 2020 satte biskop Bernt I, Eidsvig ned en arbeidsgruppe for forebygging av seksuelle overgrep. Arbeidsgruppen, som var sammensatt av jurist Rønnaug Aaberg Andresen, pater Erik Ruud, sr. Ingeborg-Marie OP, tidligere NUK-leder Brion Lance Caguiat og psykolog Huan Nguyen, skulle diskutere og fremme ulike forebyggingstiltak, sier dom Lukas.

Resultatet av deres arbeid ble en sluttrapport som inneholder en rekke anbefalinger på hvordan Kirken kan drive med forebygging av seksuelle overgrep. Underveis i dette arbeidet fikk Kirken økonomisk bistand fra Bonifatiuswerk i Tyskland til å drive med prosjekter ift. håndtering og forebygging av seksuelle overgrep.

– I vårt videre arbeid trekker vi også på erfaringer fra andre land, både når det gjelder hvilke problemer de har erfart og hvorledes de nå arbeider for å forebygge overgrep, sier dom Lukas. 

– Hva går det nye prosjektet ut på?

– Utarbeide materiell som kan brukes til kurs som skal holdes i menigheter, ordenshus, organisasjoner og på katolske skoler over hele landet, og som også kan brukes etter at selve prosjektet er avsluttet. I prosjektperioden, som vil vare ett år eller mer, vil kursene stå sentralt, forteller Trondheim stifts representant i prosjektgruppen.

I prosjektbeskrivelsen heter det også at den største utfordringen for Kirken i Norge nå ikke er gode planer, retningslinjer og overordene organer, men praktisk trening og skolering av frivillige ansatte, herunder prester og lærere. Det viktigste lærespørsmålet for prosjektet faller derfor naturlig: «Hvordan skal vi beskytte barn, unge og sårbare voksne (mot overgrep) på den best mulige måte?»

 

«Den foretrukne kandidaten må forstå problemene og ha evne til innlevelse og å skape engasjement. Å kunne uttrykke seg godt, skriftlig og muntlig, er avgjørende.» 

Dom Lukas Lorf-Wollesen

 

Ny stilling utlyses

Til å lede prosjektet sammen med prosjektgruppen søker de tre kirkedistriktene nå en prosjektleder. Stillingsannonsene vil bli publisert iløpet av en ukes tid.

– Prosjektleder vil få ansvar for å utarbeide materiellet og for å arrangere og gjennomføre kursene. Han eller hun skal lære opp lokale krefter som deretter kan videreføre arbeidet på skolene, i menighetene og i organisasjonene, sier dom Lukas om engasjementet som i utgangspunktet varer 12 måneder.

– Hvilke kvalifikasjoner mener prosjektgruppen at aktuelle kandidater bør ha?

– Vedkommende bør ha høyere utdanning, men for øvrig er vi i utgangspunktet åpne for å vurdere forskjellige profesjoner. Personlige egenskaper er ikke minst viktige: Den foretrukne kandidaten må forstå problemene og ha evne til innlevelse og å skape engasjement. Å kunne uttrykke seg godt, skriftlig og muntlig, er avgjørende. Og det må være en som har og tar initiativ, og kan arbeide selvstendig; tidvis kan vedkommende bli alene om oppgavene. I vår sammenheng er også det også en fordel å beherske ett eller flere fremmedspråk, sier dom Lukas om stillingen.

God kunnskap om katolsk tro, praksis, menighetsliv og Den katolske kirkes oppdrag vil også tillegges vekt ved vurderingen av aktuelle kandidater til prosjektstillingen.

– Hvem vil prosjektlederen arbeide sammen med om prosjektet?

– Først og fremst med prosjektgruppen som består av Ulrik Sverdrup-Thygeson for Tromsø stift, Huan Nguyen for Oslo katolske bispedømme og dom Lukas Lorf-Wollesen for Trondheim stift, sier dom Lukas og poengterer at hvem prosjektlederen ellers vil samarbeide med, i stor grad er opp til ham/henne selv: Her er initiativ viktig, ikke minst med sikte på å komme i kontakt med personer med informasjon og erfaringer fra andre land, ifølge dom Lukas. I ett av prosjektdokumentene fremheves det også at de ansatte og frivilliges eierskap til prosjektet og prosjektets formål, er essensielt for at Kirken skal lykkes i sitt arbeid for å forebygge og hindre overgrep. 

 – Kan du si noe om den videre prosessen? Når håper dere å ha en prosjektleder på plass?

– I beste fall kan vi ha en ansatt i gang fra april/mai. Når vi kan begynne med kurs, vil avhenge av hvor fort nødvendig materiell er på plass. Allerede til høsten er nok for tidlig, mer realistisk er vinteren 2022.  

 

Sett deg inn i Kirkens rutiner ved mistanke om overgrep:

 

Les mer: