Viganò ekskommunisert for skisma

 

 

En pressemelding fra Dikasteriet for troslæren erklærer ekskommunikasjonen «latae sententiae» pålagt den tidligere nuntius til USA, som ikke anerkjenner pave Frans eller Det andre vatikankonsils legitimitet.

 

Tekst: Vatican News (saken er oppdatert pr. 8.7.2024)
Oversettelse: Mgr. Torbjørn Olsen

 

Erkebiskop Carlo Maria Viganò, tidligere apostolisk nuntius til Amerikas forente stater, har fra kurieorganet mottatt meddelelse om ekskommunikasjonen for å ha villet bryte kommunionen med biskopen av Roma og Den katolske kirke. «Den 4. juli 2024», kan man lese ut fra en meddelelse gjort kjent av dikasteriet, «møttes arbeidsutvalget i Dikasteriet for troslæren for å konkludere i den utenomrettslige straffeprosess ut fra kan. 1720 CIC mot» monsignore Carlo Maria Viganò, titularerkebiskop av Ulpiana, «anklaget for den forbeholdte forbrytelsen skisma (kann. 751 og 1364 CIC; art. 2 SST)».

 

«Hans offentlige påstander er kjent», fortsetter meddelelsen, «som ender med vegring av å anerkjenne og underkaste seg paven, av fellesskap med kirkemedlemmer underlagt ham, og av Det annet økumeniske vatikankonsils legitimitet og læremyndighet». «Ved straffeprosessens avslutning ble han», dvs. Viganò, «kjent skyldig i den forbeholdte forbrytelse skisma. Dikasteriet erklærte ekskommunikasjonen etter selvfelt dom ut fra kan. 1364 § 1 CIC. Ettergivelse av bannstraffen er i disse tilfellene forbeholdt Den apostoliske stol». Avgjørelsen er blitt meddelt erkebiskopen den 5. juli 2024.

 

Møtte ikke opp 

Som kjent var det prelaten selv som sist 20. juni fullstendig offentliggjorde dekretet som innkalte ham til Roma for å svare på anklagene, og gav ham muligheten frem til 28. juni til å oppnevne en forsvarsadvokat til å representere seg eller til å fremlegge et forsvarsskrift. Siden dette ikke skjedde, ble han i embets medfør tildelt en offentlig forsvarer som har ivaretatt forsvaret av Viganò i overensstemmelse med gjeldende retts bestemmelser.

 

Ved flere anledninger de siste årene hadde ex-nuntiusen til USA erklært at han ikke anerkjente pavens og det siste konsilets legitimitet. Ekskommunikasjon etter selvfelt dom inntreffer ved selve det faktum å ha begått forbrytelsen. For den ekskommuniserte er det forbudt å feire messen og de øvrige sakramenter; å motta sakramentene; å forvalte sakramentalier og feire øvrige seremonier ved liturgiske gudsdyrkelse; å ha noe form for aktiv del i de tidligere oppregnede feiringer; å utøve kirkelige embeter, oppdrag, tjenester og funksjoner; å utføre styringshandlinger. Meningen med ekskommunikasjon er dog, ved at det er en medisinal straff, å innby til omvendelse, således at man alltid venter på at personen skal vende tilbake til fellesskapet.

 

 

 

Pressemeddelse fra Dikasteriet for troslæren, 5.7.2024

(Oversatt fra italiensk tekst)

Den 4. juli 2024 møttes arbeidsutvalget i Dikasteriet for troslæren for å konkludere i den utenomrettslige straffeprosess ut fra kan. 1720 CIC mot hans eksellense mgr. Carlo Maria VIGANÒ, titularerkebiskop av Ulpiana, anklaget for den forbeholdte forbrytelsen skisma (kann. 751 og 1364 CIC; art. 2 SST).

Hans offentlige påstander er kjent, som ender med vegring av å anerkjenne og underkaste seg paven, av fellesskap med kirkemedlemmer underlagt ham, og av Det annet økumeniske vatikankonsils legitimitet og læremyndighet.

Ved straffeprosessens avslutning ble hans eksellense mgr. Carlo Maria Viganò kjent skyldig i den forbeholdte forbrytelse skisma.

Dikasteriet erklærte ekskommunikasjonen etter selvfelt dom ut fra kan. 1364 § 1 CIC.

Ettergivelse av bannstraffen er i disse tilfellene forbeholdt Den apostoliske stol.

Denne avgjørelsen er blitt meddelt hans eksellense mgr. Carlo Maria Viganò den 5. juli 2024.

 

 

Bestemmelsene som det vises til: 

Den kanoniske lovbok (CIC):

             Kan. 751 – Som heresi betegnes hårdnakket fornektelse etter mottagelse av dåp av en guddommelig og katolsk trossannhet som er gjenstand for tro, eller hårdnakket tvil på samme; som apostasi avvisning helt av den kristne tro; som skisma vegring av underkastelse under Den romerske pave eller av fellesskap med kirkemedlemmer undergitt ham.

             Kan. 1364 – § 1. En trosapostat, en heretiker og en skismatiker havner under ekskommunikasjon etter selvfelt dom, dog så at det som er foreskrevet i kan. 194, § 1, nr. 2, står fast; han kan dertil straffes med straffene omtalt i kan. 1336, §§ 2-4.

  • 2. Dersom langvarig trass eller anstøtets alvor fordrer det, kan andre straffer tilføyes, ikke med utelukkelse av eksklusjon fra klerikerstanden.

 

            Kan. 1720 – Dersom ordinarius betrakter det så at det blir å prosedere utenomrettslig ved dekret:

                        1° må han tilkjennegi anklagen og bevisene for gjerningspersonen som gis mulighet til å forsvare seg, med mindre gjerningspersonen etter på riktig måte å være innkalt har forsømt å innfinne seg;

                        2° må han sammen med to bisittere meget nøye overveie alle bevis og argumenter;

                        3° dersom forbrytelsen er sikkert på det rene og muligheten til å reise kriminalsøksmål ikke er utslokket, må han etter å ha lagt frem en i det minste kortfattet begrunnelse i juridisk henseende og vedrørende det faktiske forhold utstede dekret i samsvar med det som er bestemt i kann. 1342-1350.

  

Bestemmelser om forbrytelser forbeholdt Kongregasjonen for troslæren (SST):

Art. 2

  • 1. Forbrytelsene mot troen omtalt i art. 1 er heresi, apostasi og skisma, i samsvar med det som er bestemt i kann. 751 og 1364 CIC og i kann. 1436 og 1437 CCEO.
  • 2. I tilfellene omtalt i § 1 tilligger det ordinarius eller hierarken – i samsvar med det som er bestemt i gjeldende rett – å føre prosessen, enten som rettslig prosess i første instans eller utenomrettslig ved dekret, dog uten å rokke ved retten til å anke eller klage til Kongregasjonen for troslæren.
  • 3. I tilfellene omtalt i § 1 tilligger det ordinarius eller hierarken – i samsvar med det som er bestemt i gjeldende rett – å ettergi ekskommunikasjon etter selvfelt dom eller stor ekskommunikasjon i det ytre rom.

 

NTB_9LGeiWSLNK0.jpg

SKYLDIG I SKISMA: Erkebiskop Viganò taler under en messe i New York i 2015. Foto: NTB / Reuters, Gregory A. Shemitz

  

 

Les mer