Brev til Stortinget m.fl.

Brev til Stortinget, Stortingets president, Regjeringen og Statsministeren fra de katolske medlemmer av Samarbeidsrådet for tro og livssyn i Norge


Oslo, den 17. september 2003

Stortinget
Stortingets president
Regjeringen
Statsministeren

Vi, katolske medlemmer i Samarbeidsrådet for tro og livssyn i Norge, oppnevnt av biskopen i Oslo katolske bispedømme, har med stor uro registrert lovendring i ekteskapsloven, vedtatt av Stortinget i juni og sanksjonert i statsråd med ikrafttredelse av 4. juli d.å.

Vi protesterer på det sterkeste mot den nye lovendringen, som lyder som følgende "jeg inngår ekteskapet frivillig og anerkjenner at min fremtidige ektefelle har like rett til skilsmisse som meg."

Vi, katolske kristne, kan ikke på noen måter godta at det i ekteskapsritualet legges inn en rett til skilsmisse, som forutsetting for at et ekteskap er inngått på gyldig vis.

Denne forutsetting som legges inn i grunnlaget for ekteskapsinngåelsen er etter vår mening en undergraving av ekteskapet som en livslang forpliktelse i gjensidig kjærlighet og trofasthet og kan ikke aksepteres.

Vi håper og tror at Stortingets medlemmer/partier og regjeringen har forståelse for våre synspunkter og trekker tilbake denne lovendring snarest.

Vi vil også få be om et møte med dere for å få fremlagt våre synspunkter snarest.

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen

May-Lisbeth Myrhaug Chris Nyborg
Kopi til:
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Norges Kristne Råd
Mellomkirkelig Råd i Den norske kirke
Frikirkerådet
Islamsk Råd
Det mosaiske trossamfunn