Svarbrev fra barne-og familiedepartementet

Avskrift av svar fra barne- og familieminister Laila Dåvøy vedrørende Oslo katolske bispedømmes protest mot endringen av ekteskapsloven den 17. september 2003.

Det Kongelige Barne- og familiedepartementet
Statsråden

Oslo katolske bispedømme
Akersveien 5
0177 OSLO

Deres refVår refDato
200303383-/LHWS3. februar 2004

Ekteskapsloven §7 bokstav 1

Jeg viser til brev fra Oslo katolske bispedømme av 17. september 2003, og brev fra Statsministerens kontor av 22. september 2003 hvor henvendelsen overføres til Barne- og familiedepartementet som rette departement. For øvrig viser jeg også til møtet med biskop Gerhard Schwenzer 3. september 2004.

I brevet rettes det innsigelser mot bestemmelsen i ekteskapsloven § 7 bokstav l som ble vedtatt 19. juni 2003, og som fastsetter at hver av brudefolkene skal "erklære på ære og samvittighet at ekteskapet blir inngått av egen fri vilje, og at de anerkjenner hverandres like rett til skilsmisse." Den nye bestemmelsen ble vedtatt på bakgrunn av et privat lovforslag, og Stortinget ba samtidig departementet om å endre skjemaet "Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene" i tråd med lovendringen.

Begrunnelsen for lovendringen var å bidra til å forebygge tvangsekteskap, og å sikre at alle kvinner i Norge skal ha lik rett til skilsmisse som menn. Lik rett til skilsmisse fulgte imidlertid av norsk rett fra før, og innebar således ikke noe nytt. Lovendringen har imidlertid medført relativt omfattende kritikk fra flere hold, særlig fra ulike trossamfunn.

Stortinget behandlet i desember 2003 Regjeringens forslag til endringer i ekteskapsloven mv. fremsatt i Ot.prp. nr. 103 (2002-2003). I sin innstilling uttalte familie-, kultur- og administrasjonskomiteen (Jf. Innst. O. nr. 17 (2003-2004) s. 5):

Komiteen viser til behandlingen av Dok. nr. 8.-122 (2002-2003), jf Innst. O.132 (2002-2003), der det ble fremmet forslag om endringer i ekteskapsloven med det formål å ivareta muslimske kvinners rett til skilsmisse. Som en konsekvens av lovendringen ba Stortinget Regjeringen sørge for at brudefolk ved inngåelse av ekteskap underskriver en erklæring om at de aksepterer hverandres like formelle rett til skilsmisse.

Komiteen har merket seg at det fra mange hold, blant annet ulike kirkesamfunn, har kommet reaksjoner på denne lovendringen, på bakgrunn av at en slik erklæring oppleves som et brudd på selve intensjonen med ekteskapet. Komiteen er av den oppfatning at både hensynet til muslimske kvinners rett til skilsmisse og hensynet til at ekteskapet som en forpliktelse mellom to parter kan ivaretas samtidig. Komiteen ber derfor departementet se på andre formuleringer av intensjonene i Innst. O.nr. 132 (2002-2003): «Erklæringen fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene».

Barne- og familiedepartementet vil følge opp komiteens henstilling så raskt som mulig. Forslagene vil bli sendt på alminnelig høring før lovutkastet sendes Stortinget. Vi takker for deres innspill, og vil ta dette med i prosessen videre.

Med hilsen
Laila Dåvøy

av Webmaster publisert 29.11.2009, sist endret 29.11.2009 - 21:42