Stiftets historie - år for år

Se også:


... et historisk riss

1844
Fem katolikker i Trondhjem henvender seg til pastor Montz i Oslo og ber om besøk. Familien «Athias» nevnes i brevet; de har en sønn som de vil ha forberedt til 1. kommunion. Om Montz reiser, vites ikke.
1872
Katolsk menighet opprettes i Trondhjem. Første sogneprest: Pastor Claude Dumahut (f. 1841 i Frankrike).
1874
Katolsk kapell opprettet i Selbu. Nedlegges etter få år.
1875
Kirken kjøper tomt på Stiklestad, for å kunne bygge kapell der (se 1930!).
1877
Trondhjem har ti katolikker, to av dem er norske - begge katolikker. Første konvertitt fra byen: Enkemadame Jonette Mentzonius.
1878
Første katolske barnedåp i Trondhjem.
1879
Det er nå 45 katolikker i menigheten.
1880
Salettinerordenen oppretter presteseminar i Trondheim. Prestestudenter kommer fra Frankrike - skjønt én, Jørgen Berge, som ikke fullførte, var norsk.
1881
Jesu Hjerte-kirken i Ila i Trondhjem er ferdig og innvies.
1885
Tre av salettinerstudentene prestevies i Trondhjem av hjelpebiskopen av Mechelen.
Første valfart til Stiklestad.
1887
St. Josephssøstrene har virket i Trondhjem i noen år, men forlater nå byen.
St. Elisabethsøstrene oppretter hospital (St. Elisabeth Hospital) i Trondhjem.
1892
Salettinerne forlater Norge.
Planer om å opprette karmelkloster i Selbu - men det ble med tanken...
1893
Kirken overtar tomter i Levanger; planer om kapell. Men tomtene selges i 1911.
1902
St. Olav menighet i Trondhjem opprettes. Nå har byen to (små) katolske menigheter! St. Olav kirke er en ombygd vognhall for lokomotiver.
1907
Jesu Hjerte menighet har nå 75 medlemmer; St. Olav 54. (Hele Norge har 2.000 katolikker.)
1923
Møre og Romsdal blir menighet med sentrum i St. Sunniva kirke i Molde. Et lite kapell vigsles av kardinal van Rossum fra Vatikanet, som er på Norgesvisitas.
1924
Nederlandske Vår Frue-søstre ankommer Trondhjem.
1929
Jesu Hjerte menighet i Trondheim nedlegges, sammenslås med St. Olav.
1930
Olavskapellet på Stiklestad bygges, og er ferdig tidsnok til de stort anlagte feiringer av 900-årsjubileet for Olav den Helliges fall under Slaget på Stiklestad (29/7). Fra nå av er det årvisse valfarter til Stiklestad.
1931
Det apostoliske vikariat Norge, som har omfattet hele landet, blir tredelt. Den midtre delen blir eget kirkedistrikt, og Vatikanet overlater ansvaret for den prestelige betjening til picpuspatrenes tyske provins (ordensinitialer: SS.CC.), som inntil nå har virket sør i landet. Patrene Cyprian Witte SS.CC. (f. 1890 i Tyskland), Antonius Deutsch SS.CC. (f. 1896 i Tyskland), Cyriak Toll (f. 1881 i Tyskland) ankommer; sistnevnte reiser etter få år.
Et eget tidsskrift opprettes for kirkedistriktet: «Kirkelig Tidende».
1932
P. Witte blir leder for kirken i Midt-Norge.
Patrene Pantaleon Stelzmann (f. 1898 i Tyskland) og Guido Goer SS.CC. (f. 1899 i Tyskland) ankommer - sistnevnte reiser igjen i 1939.
Kapell bygges i Kristiansund.
1933
Pater Servatius Hünen SS.CC. (f. 1907 i Nederland) ankommer.
Karl Borromeussøstrene oppretter fødeklinikk i Kristiansund (opphører i 1956).
1934
Nordmøre får menighet: St. Eystein i Kristiansund.
Karl Borromeussøstrene oppretter katolsk sykehus i Molde: St. Carolus.
Vår Frue-søstrene forlater Trondheim.
1935
Midt-Norge blir apostolisk prefektur, med P. Witte som prefekt.
1940
Pater Romualdus Hallauer SS.CC. (f. 1907 i Tyskland) ankommer, rett før krigen.
Kirken i Molde og kapellet i Kristiansund bombes og ødelegges. Når krigen er over, ligger de katolske institusjoner i Kristiansund og Molde i grus.
1945
P. Witte dør, p. Deutsch utnevnes til ap. prefekt.
Ingen av de tyske picpusprestene blir utvist eller får andre problemer etter krigen; en blir raskt innvilget norsk statsborgerskap, og prefekt Deutsch, som hadde holdt anti-nazistiske prekener i Trondheim, mottar en utmerkelse av kong Haakon VII.
1947
Pater Theophil Van den Hove SS.CC. (f. 1913 i Belgia) ankommer.
1950
Tidsskriftet «Klippen» stiftes («Kirkelig Tidende» måtte slutte da krigen begynte).
1952
Pater Johannes Rüth SS.CC. (f. 1899 i Tyskland) ankommer.
1953
Midt-Norge blir apostolisk vikariat. J. Rüth blir ap. vikar og bispevies. Første katolske bispevielse i Trondheim etter reformasjonen.
Feiring av 800-årsjubileet for opprettelsen av erkebispedømmet Nidaros.
1954
Pater Matthias Scherf SS.CC. (f. 1912 i Tyskland) ankommer.
P. Van den Hove forlater landet, og dør neste år. Også p. Deutsch reiser.
1956
Karl Borromeussøstrene oppretter katolsk pleiehjem i Kristiansund: Stella Maris.
1957
Pater Olav Müller SS.CC., picpuspatrenes første norske medbror, (f. 1924 i Trondhjem) ankommer.
1958
Kristiansund får ny kirke, - den gamle brant ned i 1940.
1959
Sunnmøre får menighet: Vår Frue i Ålesund. Karl Borromeussøstrene oppretter katolsk sykehjem der: Mariaheim.
Pater Olaf Dorren (f. 1916 i Nederland) ankommer, men reiser igjen neste år.
1960
Kirke bygges i Ålesund (byen hadde dengang 45 katolikker).
1961
Pater Patrick Schlösser (f. 1932 i Tyskland) ankommer.
1962
Pater Athanasius Kulbach (f. 1914 i Tyskland) ankommer. Tre medlemmer av St. Bonifatius Institutt, et sekularinstitutt, ankommer Trondheim.
1964
I Levanger innvies St. Torfinn kirke. Samtidig oppretter vikariatet St. Eystein Sykehjem og ansetter fire medlemmer av St. Bonifatius Institutt til å forestå driften.
1965
Nord-Trøndelag utskilles fra St. Olav menighet, og St. Torfinn menighet i Levanger opprettes.
Karl Borromeussøstrene må avvikle St. Carolus hospital i Molde.
1968
Pater Servatius Hünen SS.CC. dør.
Benediktineren Edmund Stewart (f. i 1921 i Skottland) kommer, virker i Kristiansund.
1969
Den katolske menighetsskole i Trondheim, drevet av sr. Wanda, nedlegges.
Dominikanerne og dominikanerinnene etablerer kommuniteter i Trondheim. Brødrene avvikler i 1973; de siste søstrene drar til Oslo i 1976.
1971
Karl Borromeussøstrene må avvikle sykehjemmet i Kristiansund.
1972
Karl Borromeussøstrene må avvikle sykehjemmet i Ålesund.
1973
Ny og større St. Olav kirke innvies i Trondheim. Den er av glass og stål. Etter 20 år er den i så dårlig forfatning at man innser at den bør rives og erstattes med et nytt kirkebygg.
1974
Pater Gerhard Schwenzer SS.CC. (f. 1938 i Tyskland) ankommer. Han utnevnes til apostolisk administrator etter biskop Rüth, som forlater landet.
1975
Gerhard Schwenzer utnevnes til apostolisk vikar og bispevies.
1978
E. Stewart forlater Norge, og dør året etter.
Pastor Antoon Henssen fra Nederland ankommer, og blir sogneprest i Kristiansund.
Biskop Rüth dør i Tyskland.
Tidsskriftene «Klippen» og «Broen» slås sammen.
1979
Det apostoliske vikariat Midt-Norge oppgraderes av Roma til prelatur.
1980
Tidligere prefekt Deutsch dør i Tyskland.
1981
Pater Georg Müller SS.CC. (f. 1951 i Tyskland) ankommer.
Biskop Schwenzer blir utnevnt til koadjutor-biskop i Oslo, men fortsetter også som biskop-prelat av Trondheim.
1982
St. Elisabethsøstrene må avvikle hospitalet i Trondheim.
1983
Biskop Schwenzer overtar som biskop i Oslo, men er inntil videre ap. administrator for Trondheim Stift.
St. Elisabethsøstrene må selge hospitalet i Trondheim.
1984
Georg Müller utnevnes til generalvikar (biskopens vikar) i Trondheim.
1985
P. Hallauer reiser tilbake til Tyskland.
1986
Pater Heinz-Josef Catrein SS.CC. (f. 1950 i Tyskland) ankommer.
De polske picuspatre Janusz Fura og Stanislaw Papciak ankommer hhv. Trondheim og Molde. Etter hhv. ett og to år reiser de imidlertid til Sør-Norge.
Pastor Henssen forlater landet.
Pastor Claes Tande (f. 1955 i Trondheim) prestevies for stiftet. Han blir kalt til Oslo av biskop Schwenzer, og virker der.
1988
Pater Georg Müller utnevnes til apostolisk administrator «ad nutum Sanctæ Sedis».
P. Olav Müller SS.CC. blir etter et års tjeneste utenfor stiftet utnevnt til sogneprest i Kristiansund.
Pater Matthias Scherf SS.CC. reiser til Tyskland.
1989
Pave Johannes Paul II besøker Trondheim (2. juni); økumenisk gudstjeneste i Nidarosdomen og katolsk messe i idrettsbygget på Norges Tekniske Høyskole.
1991
Pastor Johannes Vu manh Hung (f. 1956 i Vietnam), båtflyktning, prestevies for Trondheim Stift og begynner sitt virke der.
Pater Robert Anlauf SS.CC. (f. 1922 i Tyskland) ankommer, men reiser igjen neste år.
Augustinerkorherren Brian McNeil (f. 1952 i Skottland) oppretter et lite augustinerkloster i Molde med broder Gunter Jäger, blir sogneprest i menigheten.
1992
P. Hallauer dør i Tyskland.
Spiren til et kloster for cistercienserinner på Tautra i Trondheimsfjorden, med tre nonner ledet av sr. Ina Andresen. Prosjektet må etter noen år foreløpig skrinlegges.
1993
I forbindelse med 150-årsjubileet for den katolske kirkes gjenkomst til Norge feires det for første gang etter reformasjonen en katolsk messe i Nidarosdomen.
1994
Pater Arne Kirsebom SS.CC. (f. 1959 i Oslo) ankommer. Han utnevnes av Georg Müller til sogneprest i Trondheim.
H.-J. Catrein utnevnes til generalvikar.
P. Kulbach dør i Levanger.
P. Brian McNeil CRV forlater Molde og reiser til Oslo, senere til Tyskland.
1995
P. Schlösser forlater etter langvarig sykdom Ålesund og flytter til Tyskland.
H.-J. Catrein utnevnes til sogneprest i Ålesund og sogneadministrator i Molde.
J. Vu manh Hung utnevnes til sogneprest i Levanger.
1996
Pastor A. Henssen dør i Nederland.
1997
Georg Müller blir biskop-prelat for Trondheim Stift.
Sterk strid i St. Olav menighet i Trondheim etter bispeutnevnelsen.
Arne Kirsebom forlater Norge.
Biskopen avsetter Heinz-Josef Catrein som stiftsungdomsprest og generalvikar.
Biskopen utnevner Torbjørn Olsen til sogneadministrator i Trondheim for en periode på et halvt år.
P. Patrick Schlösser dør i Tyskland.
av Webmaster publisert 06.05.2004, sist endret 06.05.2004 - 10:55